wieku. Do opisu MPŻ zastosowaliśmy zalecenia zawarte w książce Mariana Mazura "Terminologia techniczna", oraz zalecenia Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

9. Powyższe założenia - wymagania mają decydujące znaczenie dla poprawności i trafności obrazu świata, przedstawionego w MPŻ. Mają zapewnić spójny obraz świata i człowieka, oparty: na wiedzy XXI wieku opisanej przy pomocy uładzonej mowy polskiej.

10. Aby spełnić powyższe założenia, musieliśmy opis MPŻ ograniczyć do opisu wyników przemyśleń OWP, będących arbitralnym wyborem stwierdzeń („ziarenek prawdy i mądrości życiowej") z przeczytanej literatury. Z tego powodu, opis nie zawiera wyjaśnień dotyczących znaczenia użytych słów i pojęć, oraz z uzasadnień proponowanych rozwiązań.

11. Czytelnik przyzwyczajony do mowy potocznej używanej w domu, w szkole lub na uczelni może mieć trudności ze zrozumieniem zawartych w MPŻ przemyśleń. Bo mowa potoczna, jaką człowiek się posługuje, decyduje o jego obrazie świata. A mowa potoczna (język naturalny) jest chaotycznym zbiorem informacji, dającą archaiczny obraz świata i uniemożliwiający zrozumienie zachodzących w nim przemian. Jest narzędziem wadliwym i nie przydatnym dla nauk ścisłych, techniki, oraz dla przekazu mądrości życiowej i wiedzy życiowej.

12. Czytelnik, który chciałby poznać MPŻ i zawarte w nim rozwiązania, musi przede wszystkim zapoznać się z zało- żeniami metodologicznymi MPŻ i sięgnąć do słowników opracowanych dla poszczególnych rozdziałów MPŻ lub Słownika Mądrości Życiowej.

13. Czytelnik, który chciałby poznać uzasadnienia proponowanych rozwiązań, musiałby sięgnąć do literatury, wyszczególnionej w załącznikach 9.2 - 9.4. oraz do opracowań pomocniczych pod tytułem "Rozważania wprowadzająco-uzasadniające" (RWU). Obecnie są one opracowywane w dla niektórych rozdziałów MPŻ.

14. Dokumentacja Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ), Bractwa Wiedzy Życiowej (BWŻ) i MPŻ została przez nas podzielona na części i cząsteczki systemem dziesiętnym, wzorowanym na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Każdy dokument dzielimy na 10 części, oznaczonych cyframi od „0" do „9".

15. Opis każdego dokumentu zaczynamy od przedstawienia informacji ogólnych i wprowadzających, dotyczących całości problematyki danego dokumentu. Jest to zawsze pierwsza część dokumentu oznaczona cyfrą „0". Następne części dokumentu, to problemy, (a właściwie podproblemy) na jakie dzielimy całą problematykę dokumentu. Tym częściom nadajemy oznaczenia cyfrowe od 1 do 8. Ostatnia część dokumentów oznaczona cyfrą „9" jest zawsze wykazem załączników dokumentu. Są to: 9.1. Słownik danego rozdziału, 9.2. Wykaz książek, 9.3. Wykaz czasopism i 9.4. Wykaz artykułów. Jest to literatura, która jest i była inspiracją, podstawą i uzasadnieniem przyjętych rozwiązań.

16. Szersze rozwinięcie zasad metodologicznych opisaliśmy w oddzielnej części dokumentacji BMŻ o nazwie „8. Normatywy Dokumentacji Bractwa" (NDB).

1.6. Rozważania nad sensem MPŻ

          Przedmiotem niniejszego podpunktu MPŻ są rozważania nad czterema celami MPŻ. Te 4 cele określone w podpunkcie "1.1.Cele opracowania MPŻ" uznaliśmy za sens: życia człowieka, wspólnot człowieczych, światopoglądu człowieka XXI wieku, oraz wspólnego działania dla wspólnego dobra.

          Poniżej proponujemy, aby każdy z nas zadał sobie trzy pytania dla każdego celu, oraz dla każdego z nich trzy pytania dodatkowe "przymuszające" do ich przemyślenia.

Cel 1- Sens życia człowieka.


1. „
Jaki jest sens życia człowieka?" Każdy człowiek powinien przemyśleć to pytanie i odpowiedzieć na to pytanie. Uważamy, że w XXI wieku, w wieku ogromnych przemian i globalizacji, jest to ważne pytanie i bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie.

2. „
Jaki obecnie jest sens mojego życia?". Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy z osobna. Bo odpowiedź na to pytanie, musi wynikać z: dotychczasowych doświadczeń życiowych, ujawnionych talentów, zdolności i umiejętności, z aktualnie pełnionych ról, oraz z aktualnych warunków życia. Odpowiedź na to drugie pytanie proponujemy oprzeć po przemyśleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie.

3. „
Jaki dzisiaj powinien być sens mojego życia, człowieka XXI wieku?". Odpowiedź na to trzecie pytanie proponujemy oprzeć po przemyśleniu odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie.

          My w MPŻ podpowiadamy, jak uzyskać przemyślaną odpowiedź na te 3 pytania.

Cel 2 - Sens życia wspólnot człowieczych.

4. „
Jaki jest sens życia wspólnot człowieczych?" Każdy człowiek powinien przemyśleć to pytanie i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Uważamy, że w XXI wieku odpowiedź na to pytanie jest jeszcze ważniejszą od odpowiedzi na pierwsze trzy pytania, ponieważ prawie każdy człowiek żyje w jakiejś wspólnocie.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->