Taki punkt wyjścia i dojścia przyjęliśmy, aby umożliwić każdemu udział w opracowaniu MPŻ, nie zależnie od wyznawanego przez siebie światopoglądu czy religii. My autorzy MPPŻ uważamy, że każdy człowieka może i powinien w XXI wieku, przemyśleć i dokonać wyboru swojego światopoglądu. My autorzy MPŻ uważamy, że każdy ma prawo przyjąć za podstawę MPŻ: albo teizm, albo ateizm lub agnostycyzm. Nasz punkt wyjścia umożliwia każdemu udział w opracowaniu MPŻ, niezależnie od wyznawanego światopoglądu i wyznawanej religii.
          Aby dla naszego punktu wyjścia stworzyć racjonalne podstawy, musieliśmy przemyśleć podstawy tych trzech światopoglądów: teizmu, ateizmu i agnostycyzmu. Ze względu na znaczna przewagę teizmu we wspólnocie jaką jest ludzkość i niezliczone jego odmiany, musieliśmy zaproponować jakieś uniwersalne credo dla wyznawców teizmu. Musi być to credo możliwe do przyjęcia przez wszystkich wyznawców tego światopoglądu. Po wspólnych przemyśleniach, dla teizmu przyjęliśmy credo XXI wieku. Dla wyznawców ateizmu proponujemy przyjąć za podstawę książkę filozofa Daniela C. Dennetta "Od bakterii do Bacha - o ewolucji umysłów". Dla agnostyków nie przedstawiamy żadnych propozycji, bo są im nie potrzebne. Oni nie dokonują żadnego wyboru. Szerzej o credo XXI wieku piszemy w RWU.

1.4. Założenia merytoryczne MPŻ.

          Naczelnym założeniem merytorycznym MPŻ jest stworzenie takiego opisu MPŻ, który umożliwia każdemu oczytanemu Polakowi, przeczytanie MPŻ w ciągu kilkunastu godzin, oraz zrozumienie i przyswojenie sobie zawartej w nim wiedzy w ciągu kilkunastu dni.

1. Uznaliśmy, że naczelnym sensem (wartością) naszego życia, określającym kierunek naszych dążeń jest idea dążenia do doskonałości. Tą ideą może być i powinien być zainteresowany każdy, kto chce nadać sens swojemu życiu, oprzeć swoje życie na mądrości życiowej i wiedzy życiowej.
Ten sens życia, tą mądrość życiową i wiedzę życiowa powinien zdobyć każdy, kto świadomie chce pełnić rolę suwerena, aby trafnie i mądrze wybierać swoich przedstawicieli.
Ten sens życia, ta mądrość życiowa i wiedza życiowa potrzebna jest każdemu, kto chce wspólnie działać dla dobra wspólnego. Kto chce, aby ludzkość opanowała kataklizmy zagrażające istnieniu ludzkości? Kataklizmy, które sami stworzyliśmy my ludzie, a w szczególności ludzie nauki.
Nad sensem swojego życia, mądrością życiową i wiedzą życiową nie potrzebują się zastanawiać ci, którzy doświadczają pełni życia. Ci ludzie nie potrzebują żadnego sensu życia, mądrości życiowej lub wiedzy życiowej. MPŻ nie jest adresowany do tych, którzy doświadczają pełni życia, są po prostu zadowoleni ze swojego życia.

2. Ta naczelna idea, dążenia do doskonałości "przymusza" nas do dążenia do: prawdy, dobra i piękna. Uważamy i proponujemy, aby każdy człowiek dążył do tych szczegółowych idei: prawdy, dobra i piękna.

3. Dla realizacji tych dążeń wykorzystujemy jako narzędzia: mądrość życiową, miłość: siebie samego, bliźniego swego i przyrody, oraz ład, jako najprostsze narzędzie piękna. Uważamy i proponujemy, aby każdy człowiek w dążeniu do tych idei szczegółowych wykorzystał: mądrość życiową, miłość i ład.

          Te założenia merytoryczne: umożliwiają, ułatwiają i racjonalizują działania MPŻ, opisane w podpunktach od 1.0. do 1.3.

1.5. Założenia metodologiczne MPŻ

          Dla opracowania MPŻ przyjęliśmy następujące założenia metodologiczne:

1. Opis MPŻ został tak zredagowany, aby zawarta w nim wiedza, była zrozumiała przez każdego oczytanego Polaka, a po jej przyswojeniu, była dla niego „oczywistą oczywistością".

2. MPŻ ma być tak krótkim opracowaniem, aby każdy mógł go przeczytać w ciągu kilkunastu godzin, a przemyśleć i przyswoić sobie w ciągu kilkunastu dni.

3. Opis MPŻ i zawarte w nim stwierdzenia muszą być tak jednoznacznie sformułowane, jak wzory matematyki i logiki. Muszą być zrozumiałe bez kontekstu.

4. Aby spełnić te założenia, znaczenia dobranych do opisu MPŻ słów, muszą być jednoznacznie określone w słowniku danego rozdziału MPŻ, stanowiącym załącznik 9.1. tego rozdziału. Na podstawie słowników poszczególnych rozdziałów opracowaliśmy i ciągle go aktualizujemy Słownik Mądrości Życiowej (SMŻ) dla całego MPŻ.

5. Podane w słownikach znaczenia słów, są umową zawartą przez autorów MPŻ z czytelnikami. Bez takiej umowy informacje zawarte w MPŻ są i będą trudne w odbiorze. Bez takiej umowy dyskusja i dialog na temat informacji zawartych MPŻ tracą sens, stają się bezsensowne.

6. Aby opis MPŻ był możliwie jak najkrótszy, musieliśmy zastosować w opisie: skróty pojęć składających się z kilku słów. W tym celu dla tych pojęć zastosowaliśmy trzy literowe skróty. Przykładowo - nazwę "Mój Projekt na Życie" zastępujemy skrótem MPŻ.

7. Aby zdania opisu MPŻ były możliwie najkrótsze, musieliśmy wiele słów szczegółowych zastąpić słowami ogólnymi, czyli pojęciami. Aby te pojęcia były słowami najbardziej ogólnymi, większość tych słów wybraliśmy ze słowników filozoficznych.

8. Aby spełnić wyżej wymieniona założenia, opis MPŻ musi się składać z prostych jednoznacznie zrozumiałych zdań, bez kontekstu. Musieliśmy dobrać odpowiednie słowa i pojęcia i z nich zbudować zdania, dające jednoznaczny obraz świata w XXI

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->

<-- Spis treści