Dzisiaj w XXI wieku, ta doskonała wiedza o rzeczywistości jest nieskończenie wielkim zbiorem informacji. Bo dzisiaj wiemy, że rzeczywistość jest nieskończenie wielkim zbiorem wszelkich bytów. Z tej przyczyny nigdy nie poznamy całej prawdy o rzeczywistości. Dlatego ideę dążenia do prawdy to kierunek rozwiązywania problemów poznawczych przez naukę. Dziś wiemy, że nauka nigdy nie pozna całej prawdy o rzeczywistości.

Nas autorów MPŻ interesuje prawda życiowa, potrzebna do: kierowania życiem człowieka, rozwiązywania trudnych problemów życiowych, oraz do pełnienia roli suwerena. A prawda życiowa, a ścisłej dążenie do prawdy życiowej, wymaga uporządkowanej, ale ograniczonej wiedzy, niezbędnej dla rozwiązywania problemów decyzyjnych. Wiedzę o rozwiązywaniu problemów decyzyjnych ludzie (projektanci) posiadają od wieków. Dzięki niej budowano i buduje się: domy, pałace, miasta, stolice państw, świątynie, piramidy Cheopsa. Ale do rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych XXI wieku, potrzebna jest dodatkowo wiedza o świecie i człowieku oraz nowa wiedza o informacji, a w szczególności o cybernetyce (nauce o sterowaniu: maszynami, człowiekiem i społeczeństwem), o mediach, komputerach i Internecie.

Dla opracowania MPŻ uznaliśmy za niezbędne to ogólne pojęcie prawdy, podzielić na prawdę życiową i prawdę - wiedzę naukową.

Każdy człowiek zna jakąś prawdę o rzeczywistości, czyli wiedzę życiową ułatwiającą mu funkcjonowanie w rzeczywistości. Tą prawdę pozyskał każdy człowiek od swoich rodziców. Jest ona zapisana w zarodku każdego człowieka, jako przepis na całe życie człowieka. Ta prawda jest systematycznie z wiekiem rozwijana, dzięki odbieraniu przez zmysły informacji dostarczanych przez otoczenie i własny organizm. Ta prawda staje się światopoglądem człowieka, opartym na coraz to nowych doświadczeniach życiowych. Służy ona do poznawania rzeczywistości, podejmowania decyzji życiowych, wzajemnego porozumiewania się z członkami swojej wspólnoty, do wspólnego działania dla wspólnego dobra, do pełnienia roli suwerena.

Każdy człowiek nauki stara się rozwiązywać problemy poznawcze, rozwijać wiedzę naukową czyli poznawać prawdę o rzeczywistości. Ta prawda naukowa nigdy nie będzie całą prawdą - wiedzą o rzeczywistości. Ale społeczeństwo nie po to finansuje naukę, aby naukowcy mieli z czego żyć. Społeczeństwo finansuje naukę po to, aby nauka dostarczała prawdę, czyli wiedzę potrzebną do życia człowieka i społeczeństwa. Ma to umożliwiać społeczeństwu coraz lepsze życie, coraz lepsze  porozumiewanie się ludzi, oraz doskonalsze współdziałanie dla wspólnego dobra, coraz lepsze pełnienie roli suwerena.

Zastanawiając sie nad tym problemem, stawiamy sobie i nauce podstawowe pytania: Kto w XXI wieku ma dostarczać społeczeństwu spójną wiedzę o tej spójnej całości jaką jest świat i człowiek? Kto ma dostarczać społeczeństwu wiedzę potrzebną człowiekowi do rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku? Kto ma dostarczać człowiekowi wiedzę potrzebną do świadomego wyboru swoich przedstawicieli, do pełnienia roli suwerena? Kto społeczeństwu ma dostarczać wiedzę potrzebną człowiekowi dla dokonania wyboru potrzebnych informacji, w tym chaosie informacyjnym, tworzonym codziennie przez naukę, media i miliony internautów. Uważamy, że to jest podstawowe zadanie nauki, podstawowy cel i sens  istnienia nauki.

Niestety wiedza naukowa podzielona jest na wiele dziedzin wiedzy i tysiące specjalności opisanych przy pomocy specjalistycznego słownictwa (żargonów). Wskutek tego wiedza naukowa jest chaotycznym zbiorem informacji. Żaden uniwersytet w Polsce, a o ile nam wiadomo na świecie, nie dostarcza spójnej, uporządkowanej wiedzy o całej rzeczywistości. Aby poznać jakiś element tej wiedzy i ją wykorzystać w swoim życiu, wymaga to od człowieka wielkiego wysiłku.

Poza tym, człowiek nie ma, ani możliwości, ani czasu na sprawdzanie prawdziwości odbieranych przez siebie informacji potrzebnych do życia. Dlatego większość ludzi uznaje za prawdziwie niemal wszystkie informacje przekazywane przez: naukę, media i Internet. Ta wiara wynika z założenia, że te prawdy głoszą ludzie lub organizacje uznane przez człowieka za wiarygodne. W rzeczywistości ta prawda nie jest i nie może być cała prawdą o rzeczywistości. Dlatego proponujemy to dążenie do prawdy ograniczyć do prawd potrzebnych do życia człowieka i oprzeć na idei mądrości życiowej.


3. IDEA MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ

Mądrość to wiedza i umiejętność jej wykorzystania.
Idea mądrości, a ściślej idea dążenia do mądrości jest narzędziem do poznawania prawdy o rzeczywistości. Mądrość życiowa jest to wiedza życiowa i umiejętność jej wykorzystania. Idea mądrości życiowej, a ściślej idea dążenia do mądrości życiowej jest narzędziem do poznawania prawdy o rzeczywistości, potrzebnej do rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Mądrość życiowa jest narzędziem potrzebnym do:
1) rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku,
2) pełnienia roli suwerena i świadomego wyborcy, oraz
3) wyszukiwania w chaosie informacyjnym informacji niezbędnych dla dobrego i coraz lepszego życia.

A chaos informacyjny tworzą codziennie nauka, media i miliony internautów, na skutek wykorzystania do tego coraz potężniejszych komputerów i coraz sprawniejszych telefonów komórkowych.

Mądrość życiowa jest potrzebna każdemu, zainteresowanemu sensem życia, do wybrania i nadania sensu swojemu życiu, "przymuszającego" człowieka do dążenia do doskonałości, prawdy, dobra i piękna.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->