ROZDZIAŁ II. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ CZŁOWIEKA MDC

OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ OWP

Spis punktów rozdziału II MDC

0. Wprowadzenie
1. Idea naczelna - doskonałość
2. Idea prawdy
3. Idea mądrości
4. Idea dobra
5. idea miłości
6. idea piękna
7. Idea ładu
8. Idea pozytywnego myślenia

0. WPROWADZENIE

Celem opracowania jest przedstawienie i uzasadnienie propozycji idei dążeń człowieka. Są to idee możliwe do przyjęcia przez każdego, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. W rozdziale „1. Mądrość dążeń człowieka" uznaliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie uporządkowany hierarchicznie zbiór znanych od wieków idei, które są jednocześnie uporządkowanym systemem wartości.

System wartości człowieka jest to całość, stanowiąca zbiór słów - pojęć uznanych przez człowieka za: istotne, ważne i cenne dla jego życia. Są one uporządkowane hierarchicznie: od słów - pojęć uznanych za najbardziej ważne i cenne do coraz mniej ważnych i cennych. Autorzy Podręcznika zakładają, że proponowany system nie może zawierać wartości wzajemnie się wykluczających oraz sprzecznych z obecną wiedzą. Nie może również zawierać wartości dopuszczających lub gloryfikujących stosowanie przemocy, zadawanie cierpienia lub zabijanie człowieka przez człowieka.

Inspiracją dla tego rozdziału były przemyślenia Michała Hellera zawarte w jego książce „Sens życia i sens wszechświata", oraz przemyślenia Józefa M. Bocheńskiego zawarte w jego książkach: „Podręcznik mądrości tego świata", "Sens życia" i "Logika religii".

Zadaniem niniejszego opracowania było wybranie z zebranej literatury „ziarenek prawdy i mądrości", czyli najważniejszych stwierdzeń i pojęć o dążeniach człowieka XXI wieku i stworzenie z nich uporządkowanej, spójnej, możliwie najkrótszej całości.
Proponujemy przyjąć, za ideę naczelną, ideę
dążenia do doskonałości. Za idee składające się na całość idei naczelnej proponujemy przyjąć idee dążenia do: prawdy, dobra i pienika. Za narzędzia realizacji tych idei, idee dążenie do: mądrości życiowej, miłości i ładu. Na koniec proponujemy zastanowić się nad propozycją pozytywnego myślenia, w celu zastąpienia nią idei wykluczeń.


1. IDEA NACZELNA - DOSKONAŁOŚĆ

Idea doskonałości, a ściślej Idea dążenia do doskonałości, to idea, którą proponujemy uznać za ideę naczelną. Za ideę nadającą sens życiu człowieka, oraz określającą kierunek dążeń człowieka i wspólnot człowieczych. Idea dążenia do doskonałości skłania człowieka do coraz lepszego życia własnego i wspólnot człowieczych. Niektórzy chcą tej idei poświęcić całe swoje życie.

Doskonałość to twór wyobraźni człowieka, to cecha bytu, lub zbioru bytów, mających same zalety, nie mających żadnych wad. Doskonałość to ostateczny wynik doskonalenia, to pojęcie graniczne. Z definicji tego pojęcia wynika, że nic nie może być lepsze od bytu doskonałego. W rzeczywistości nie ma bytów doskonałych. Dzięki temu możemy wszystko i zawsze doskonalić. Dążenie do doskonałości umożliwia i zapewnia ciągły rozwój ludzkości. W tym miejscu przywołujemy obraz Salvadora Dali pod tytułem "Nie bój się doskonałości nigdy jej nie osiągniesz". I to jest podstawowa zaleta dążenia do doskonałości.

Człowiek może i powinien dążyć w swoim życiu do doskonałości. Aby dążyć do doskonałości człowiek powinien nadać swojemu życiu jakiś  sens, oraz wybrać cele i zadania swojego życia. Powinny one być zgodne z: jego talentami, wrodzonymi zdolnościami, nabywanymi umiejętnościami, pełnionymi rolami i zainteresowaniami. Człowiek powinien określać sobie na każdym etapie życia swoje cele i zadania, które powinien realizować z pasją i zaangażowaniem. Proponujemy to dążenie do doskonałości oprzeć na dążeniu do:  prawdy, dobra i piękna.

2. IDEA PRAWDY

Idea prawdy - a ściślej idea dążenia do prawdy to pierwsza część idei naczelnej dążenia do doskonałości. To propozycja dążenia do prawdy, będącą wiedzą doskonałą XXI wieku o rzeczywistości. A ta wiedza to idealnie uporządkowany od ogółu do szczegółu spójny zbiór informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych o całej rzeczywistości, zgodny z jej stanem faktycznym.

Tomasz z Akwinu, w XII wieku, w oparciu o inspiracje Arystotelesa stwierdził: prawda to
Veritas est adaequatio rei et intellectus.  Prawda jest zgodnością rzeczy i myśli. Tak określano prawdę w XII wieku.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->