Konkretnym sensem MPŻ jest opracowanie przez Zespół MÓZG projektu, umożliwiającego zorganizowanie i uruchomienie Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). Wszechnicy uczącej rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych i rozwiązujących te problemy, umożliwiającej rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku.

1.1. Cele opracowania MPŻ

          Za naczelny cel opracowania MPŻ uznaliśmy realizację 4-ch ważnych sensów, które nadają istotną, ważną i cenną wartość:
1. życiu człowieka (SŻC),
2. życiu wspólnoty człowieczej (SŻW),
3. światopoglądowi człowieka XXI wieku (SŚC), oraz
4. wspólnemu działaniu dla wspólnego dobra (SWD).

            Przyjmujemy, że w pierwszym etapie naszej działalności, w metropolii krakowskiej, liczącej milion ludzi, znajdzie się od 50 do 100 osób zainteresowanych realizacja tych 4-ch celów. Przyjmujemy, że wspólnie opracujemy projekt WWŻ i na tej podstawie zorganizujemy i uruchomimy WWŻ.
          Przyjmujemy, że WWŻ w ciągu 25 lat swojego istnienia, umożliwi "totalną" edukację kilku tysiącom osób, a ta edukacja stworzy możliwość osiągnięcia w ciągu tego okresu:

 • lepszego i racjonalnego zaspokojenia uzasadnionych potrzeb człowieka,
 • znaczącego zmniejszenia przeludnienia i opanowania chaosu informacyjnego,
 • radykalnego ograniczenia zużycia i zapotrzebowania: materii, energii i informacji, oraz
 • przywrócenia równowagi przyrodzie pomiędzy zużyciem jej zasobów, a ich odtworzeniem.

1.2. Zadania MPŻ

          Za naczelne zadanie MPŻ w pierwszym etapie naszej działalności, uznaliśmy opracowanie syntetycznego opisu wiedzy, potrzebnej dla osiągnięcia wyżej określonych celów, a w szczególności wiedzy o:
 • świecie, którego materię przetwarzamy przy pomocy energii dla zaspakajania potrzeb człowieka,
 • człowieku, twórcy informacji, umożliwiającej w XXI wieku racjonalne zaspakajanie tych potrzeb,
 • mądrości dążeń człowieka, dążącego do: doskonałości, prawdy, dobra i piękna, oraz
 • mądrości projektowania przyszłości, umożliwiającej rozwiązywanie trudnych problemów decyzyjnych.
          Zadaniem POW jest przedstawienie:
 • założeń stanowiących podstawę proponowanych w MPŻ rozwiązań,
 • syntezy problemów opisanych w 8 rozdziałach MPŻ, oraz
 • 5-ciu załączników, stanowiących uzasadnienie tych rozwiązań.

          Inspiracja, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w MPŻ rozwiązań są informacje zawarte w tych załącznikach. Są to: 9.1. Słownik mądrości życiowej, 9.2. Wykaz książek, 9.3. Wykaz czasopism, 9.4. Wykaz artykułów, oraz Rozważania wprowadzające - uzasadniające RWU.

1.3. Punkt wyjścia i dojścia MPŻ

          Aby rozwiązać problem decyzyjny, a takim problemem jest opracowanie MPŻ, trzeba na początku określić punkt wyjścia i punkt dojścia. Punkt wyjścia określa od czego chcemy zacząć realizacje projektu, a punkt dojścia określa punkt zakończenia projektu. Oba te punkty określają ramy (przestrzeń, czas) realizacji projektu. Ten punkt wyjścia i dojścia MPŻ określa przestrzeń (Polska) i czas (25 lat), w którym można i powinno się zrealizować zadania MPŻ.

1. Świat (Planeta Ziemia), jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla życia człowieka. A życie człowieka to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń (proces), od naturalnego poczęcia (dobrego poczęcia) do naturalnej śmierci (dobrej śmieci). Ten proces zaczyna się od zarodka każdego człowieka, w którym zapisany jest prawie cały przepis na całe nasze życie człowieka.

2. Życie człowieka, może być dobre i powinno być coraz lepsze, dzięki wspólnotom człowieczym. Dzięki najważniejszej wspólnocie, jaką jest rodzina. W tej wspólnocie na ogół każdy człowiek został poczęty i w niej został wychowany. Rodzina umożliwia człowiekowi o coraz lepsze zaspakajanie jego potrzeb, dzięki mowie człowieka. Mowa człowieka stanowi narzędzie: wzajemnego porozumiewania ludzi, tworzenia wspólnot człowieczych, oraz wspólnego działania dla wspólnego dobra.

3. Życie człowieka, może być i powinno być dobre i coraz lepsze, dzięki mózgowi człowieka. Mózg człowieka jest bardzo sprawnym narzędziem do przetwarzania informacji. Mózg człowieka ma praktycznie nieograniczone możliwości odbierania, przetwarzania i przekazywania ogromnych zbiorów informacji. Mózg ludzi szczególnie uzdolnionych jest najlepszym narzędziem do: zbierania i poznawania "ziarenek prawdy" (wiedzy) o świecie, oraz "ziarenek mądrości życiowej" (umiejętności) potrzebnych człowiekowi do kierowania swoim życiem. Mózg człowieka umożliwia mu coraz lepsze zrozumienie świata i człowieka, oraz przemian w nich zachodzących. Mózg człowieka jest narzędziem umożliwiającym coraz lepsze zaspakajanie jego potrzeb oraz coraz lepsze wspólne działania dla wspólnego dobra.
          Naszym punktem dojścia jest nasza wizja rozwoju świat w okresie 25 lat, w okresie jednego pokolenia. Ta nasza wizja oparta na naszej aktualnej wiedzy o świecie XXI wieku, przewidywanych przemianach jakie zajdą w świecie w ciągu 25 lat, przeczytanej literaturze. Ta nasza wizja jest oparta między innymi na artykule autorstwa Kai Goerlicha "
Nie bać się robotów" ("Polityka" nr 43 z 25.10.-30.10.2017 r.)

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->