1.6. Rozważania nad sensem PMŻ

Przedmiotem niniejszego podpunktu PMŻ są rozważania nad sensem opracowania PMŻ, opartych na odpowiedziach na12 pytań, związanymi z 4-ma celami PMŻ, opisanymi  w podpunkcie "1.1. Cele opracowania PMŻ".

Poniżej proponujemy, aby każdy z nas zadał sobie trzy pytania dla każdego celu, oraz dla każdego z nich trzy pytania dodatkowe skłaniające do ich przemyślenia.

Cel 1 - Sens życia człowieka

1) „Jaki jest sens życia człowieka?" Każdy człowiek powinien przemyśleć to pytanie i odpowiedzieć na to pytanie. Uważamy, że w XXI wieku, w wieku ogromnych przemian i globalizacji, jest to ważne pytanie i bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie.


2) „Jaki obecnie jest sens mojego życia?". Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy z osobna. Bo odpowiedź na to pytanie, musi wynikać z: dotychczasowych doświadczeń życiowych, ujawnionych talentów, zdolności i umiejętności, z aktualnie pełnionych ról, oraz z aktualnych warunków życia. Odpowiedź na to drugie pytanie proponujemy oprzeć po przemyśleniu odpowiedzi na pierwsze pytanie.


3)
„Jaki dzisiaj powinien być sens mojego życia, człowieka XXI wieku?". Odpowiedź na to trzecie pytanie proponujemy oprzeć po przemyśleniu odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie.


My w drugim punkcie "2. Sens życia człowieka" niniejszego rozdziału POW podpowiadamy, jak uzyskać przemyślaną odpowiedź na te 3 pytania.


Cel 2 - Sens życia wspólnot człowieczych

4) „Jaki jest sens życia wspólnot człowieczych?" Każdy człowiek powinien przemyśleć to pytanie i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Uważamy, że w XXI wieku odpowiedź na to pytanie jest jeszcze ważniejszą od odpowiedzi na pierwsze trzy pytania, ponieważ prawie każdy człowiek żyje w jakiejś wspólnocie.

5)
„Jaki obecnie jest sens życia (istnienia) wspólnot, których jestem członkiem?" Każdy powinien sobie  odpowiedzieć na to pytanie, osobno w odniesieniu do każdej wspólnoty, do której należy. Te pytania, powinny skłonić" człowieka do zastanowienia się nad sensem istnienia danej wspólnoty. Nad sensem działania w danej wspólnocie.

Każdy powinien sobie uświadomić, po co poświęca lub traci cenny czas swojego cennego życia na działalność w danej wspólnocie. Odpowiedź na to pytanie proponujemy oprzeć na przemyśleniach uzyskanych z odpowiedzi na poprzednie pytanie.


6)
„Jaki powinien być sens życia (istnienia) wspólnot w XXI wieku, których jestem członkiem?". Odpowiedź na to pytanie powinna być oparta na przemyśleniach nad pytaniami 4-tym i 5-tym.


My w punkcie "3. Sens życia wspólnot człowieczych" podpowiadamy odpowiedzi na te pytania.

Cel 3 - Sens światopoglądu człowieka.

7) „Jaki jest sens światopoglądu człowieka?" Aby w sposób przemyślany odpowiedzieć na to pytanie proponujemy najpierw zapoznać się z informacjami zawartymi w 2-gim i 3-cim punkcie niniejszego rozdziału POW.


Po tym proponujemy odpowiedzieć sobie na trzy dodatkowe  pytania:

  • Do czego powinien dążyć człowiek?
  • Jakie powinny być jego cele?
  • Jakie chwile-zdarzenia warto człowiekowi przeżywać?

Udzielone odpowiedzi na te pytania, umożliwiają każdemu zastanowienie się nad swoim światopoglądem człowieka XXI wieku. Odpowiedź na te pytania powinna skłonić człowieka do zastanowienia się nad pięcioma dodatkowymi pytaniami:

Co człowiek XXI wieku, powinien zmienić w swoim życiu, aby dostosować się do przemian zachodzących w jego otoczeniu i w świecie?

  • Co człowiek może i powinien zrobić, aby wykorzystać pojawiające się szanse?
  • Co człowiek może i powinien zrobić, aby przeciwstawić się ujawniającym się zagrożeniom?
  • Jakie człowiek może i powinien podjąć działania, aby wprowadzić te zmiany w swoim życiu?
  • Jakie człowiek może i powinien podjąć działania, aby zdobyć zasoby, potrzebne dla wprowadzenia tych zmian?

8) „Jaki obecnie jest sens mojego światopoglądu?" Aby opowiedzieć na to pytanie, proponujemy, aby każdy przemyślał tą odpowiedź w oparciu o odpowiedź, jaką sobie udzielił na 7-me pytanie, oraz na drugie pytanie 2)„Jaki obecnie jest sens mojego życia?"

9)
„Jaki dzisiaj powinien być sens mojego światopoglądu, człowieka XXI wieku?" Odpowiedź na to pytanie, każdy może i powinien oprzeć na odpowiedzi na 7-me i 8-me pytanie. Na te pytania powinien sobie odpowiedzieć każdy z osobna w oparciu o odpowiedź jaką udzielił dla Celu 1. Jaki dzisiaj powinien być sens mojego życia, człowieka XXI wieku?


My w rozdziałach  od 0 do 7 PMŻ podpowiadamy, jak uzyskać odpowiedź na te 3 pytania.

Cel 4 - Sens wspólnego działania do wspólnego dobra


10) „Jakie można i powinno się podjąć działania dla krzewienia wiedzy życiowej w Polsce?" Jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać środki Unii Europejskiej. Jakie podjąć działania, aby wspólnoty człowiecze, rozpoczęły wspólne działania dla wspólnego dobra.


W tym celu proponujemy uruchomić ruch Latarników Mądrości Życiowej, na wzór Latarników Polski Cyfrowej. Uruchomienie ruchu Latarników Mądrości Życiowej jest w pełni zgodne z założeniami określającymi na co mają być wydane środki uzyskane z Unii Europejskiej (na edukacje, projekty innowacyjne, na podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji). Nasza propozycja spełnia wszystkie te wymagania, jest propozycją stricte innowacyjną. Jest propozycją, w której nie wydaje się pieniędzy na „niemyślące chodniki, drogi  i budynki" (artykuł „Co wymyśli chodnik"- Gazeta Wyborcza  20-31.05.2015 str.14-16).

11)
„Jakie można i powinno się podjąć działania dla krzewienia mądrości życiowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych?" Jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać środki Unii Europejskiej ?

W tym miejscu musimy powtórzyć, trzeba opracować: beletrystyczne wersje PMŻ dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programy przedmiotu "Wiedza życiowa człowieka" dla dzieci, młodzieży i dorosłych i to wdrożyć wykorzystując do tego internet.

12)
„Jakie Polska mogłaby podjąć działania dla krzewienia mądrości życiowej na świecie, w ramach projektów ponad narodowych? Proponujemy rozważyć możliwość wystąpienia Polski na forum międzynarodowym (w Unii Europejskiej i ONZ) z postulatem nauczania przedmiotu „Mądrość życiowa człowieka" na całym świecie i wydawaniem PMŻ w tych trzech wersjach i trzech językach: ojczystym, angielskim i łacińskim..

Uzasadnieniem tych propozycji są następujące stwierdzenia. W języku łacińskim opracowano: całą klasyfikację roślin, zwierząt, nazwy dziedzin nauki, nazwy chorób, lekarstw, elementy prawa. Większość słów w języku angielskim pochodzi z łaciny. Łacina eliminuje chaos fonetyczny języka angielskiego. Litery w łacinie maja jednoznaczną wymowę. Łacina była dawniej językiem elit całej Europy i językiem nauki. Ta funkcja łaciny powinna być przywrócona. Łacina powinna być językiem urzędowym ONZ i Unii Europejskiej. Łacina nadal jest językiem żywym, jest przecież językiem urzędowym Kościoła Rzymsko Katolickiego.

W XXI wieku łacina powinna być ponownie językiem wiedzy całej ludzkości, a jeżyk angielski językiem biznesu. Łacina może być i powinna narzędziem umożliwiającym porozumiewanie się wszystkich wspólnot ze wszystkimi wspólnotami całego świata. Umożliwia to wzajemne porozumiewania wszystkich wspólnot niezależnie od działalności władz danej wspólnoty (gminy, parafii, krainy, państwa, części świata). Umożliwi to porozumiewania się we wszelkich sprawach wymagających wspólnych działań dla wspólnego dobra, a nie załatwionych przez władze danej wspólnoty (Unii Europejskiej. ONZ).

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->