Naszym zdaniem, to uświadomienie seniorom sensu dalszego życia, umożliwia im wykorzystanie ich doświadczenia życiowego i ich mądrości życiowej. Wykorzystanie mądrości życiowej do ich dalszego samodzielnego życia, oraz do rozwiązywania trudnych problemów życiowych. Pełny sens życia ludziom starym nadają: idee dążenia do doskonałości, dobra, prawdy i piękna, wybór celów dalszego życia, oraz wybór zdarzeń, które senior chce przeżyć, dla doznawania radości istnienia. Podstawą tych stwierdzeń są przemyślenia Józefa Bocheńskiego w jego książce "Sens życia", oraz Michała Hellera w jego książce "Sens życia i sens wszechświata"

2.4. Podręcznik Mądrości Życiowej

          Opracowywany przez Bractwo BMŻ Podręcznik PMŻ jest propozycją:

  • sensu życia człowieka,
  • sensu istnienia wspólnoty człowieczej oraz
  • światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku.
          Podręcznik PMŻ jest narzędziem umożliwiającym i usprawniającym wspólne działanie dla wspólnego dobra. Sensem tego działania jest dążenie do: doskonałości, dobra, prawdy i piękna.

          Proponuję dokonanie analizy i oceny 13 sensów opracowania Podręcznika Mądrości Życiowej opublikowanych na stronie internetowej Bractwa, przedstawionych w punkcie 0.5.2. Sens opracowania PMŻ.

2.5. Sens istnienia

          Dla nas, członków Bractwa BMŻ, bardzo ważne są przemyślenia dotyczące sensu istnienia. Jeżeli Wydział Pedagogiczny   
U.P. był by zainteresowany tą problematyką, to poniżej przedstawiamy skrót informacji zawartych w punkcie „
1. Sens istnienia", rozdziału '"Problemy ogólne wprowadzające" Podręcznika PMŻ.

          W tym 1-szym punkcie PMŻ przedstawiamy ogólną problematykę sensu istnienia, propozycję sensu życia człowieka i sensu istnienia wspólnoty człowieczej, oraz propozycje sensu istnienia świata i wszechświata. Uznaliśmy, że z tych sensów powinien wynikać sens opracowywania Podręcznika PMŻ, oraz sens światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku.

          Ale obecnie, jesteśmy przekonani, że problematyka sensu istnienia wszystkiego, ma kapitalne znaczenie dla całości nauk humanistycznych. Jesteśmy przekonani, że pesymistyczne stwierdzenie Jana Hartmana w punkcie "Mała wielka humanistyka", zawarte w jego artykule "Profesor doktor zdegradowany", można zastąpić stwierdzeniami optymistycznymi. Nauki humanistyczne mogą mieć podobne lub większe sukcesy dla życia człowieka i wspólnot człowieczych, niż nauki przyrodnicze i techniczne.

          Jesteśmy przekonani, że nauki humanistyczne powinny odpowiedzieć na 5 podstawowych pytań, o sens istnienia.
          1) Jaki sens ma życie człowieka?
          2) Jaki sens ma istnienie wspólnot człowieczych?
          3) Jaki sens ma wiedza dla człowieka?
          4) Jaki sens ma edukacja człowieka?
          5) Jaki sens ma wiara człowieka?

          W Podręczniku Mądrości Życiowej podjęliśmy próbę odpowiedzi na te pytania. Ale te odpowiedzi są tylko propozycjami do dalszych przemyśleń, dyskusji i ostatecznych ustaleń.

          Jesteśmy przekonani, że realizacja Projektu "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" umożliwi uzyskanie trafnych odpowiedzi na te pytania.

          Ten sens istnienia, sens życia człowieka powinien być oparty na wiedzy o: człowieku, wspólnotach człowieczych, świecie i wszechświecie. Ten sens życia człowieka powinien być oparty na mądrości wiary człowieka XXI wieku, tam gdzie nasza wiedza jest jeszcze niewystarczająca. Ten sens życia powinien chyba wynikać ze sensów istnienia wszystkiego.

          Jesteśmy przekonani, że ten sens istnienia wszystkiego powinien nam umożliwić określenie: sensu życia i sensu wszechświata, „przedzałożeń" religii, wiary, nauki, idei, filozofii, o których pisze Michał Heller w swojej książce "Sens życia i sens wszechświata". Jesteśmy przekonani, że ten sens istnienia wszystkiego trzeba powiązać z postulatem Leibniza, stworzenia filozofii wieczystej.

          Jesteśmy przekonani, że ten sens istnienia wszystkiego, można oprzeć na tytułowym zdaniu Encykliki „Fides et ratio", gdyby go zapisać w języku potocznym. „Wiara i rozum to są dwa fundamenty, na których oparte jest dążenie człowieka do prawdy". A na tym stwierdzeniu można chyba oprzeć „przedzałożenie" nauki o poznawalności świata i wszechświata. Ale te przemyślenie sensu istnienia wszystkiego to zadanie dla naszych młodszych następców. My już nie możemy zająć się tymi problemami, my nie mamy już na to czasu.

3. Refleksje na temat Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

          Aby przygotować się do rozmowy z Panią Dziekan Wydziału Pedagogicznego U.P. zebrałem z Inter-netu informacje o U.P., a w szczególności o Wydziale Pedagogicznym. W dnia 30 maja 2016 r. (po napisaniu już Listu informacyjnego o Projekcie RTP) odebrałem na poczcie 3 książki wydane przez U.P.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->