List informacyjny o Projekcie

"Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku"
0. Wprowadzenie

          W niniejszym liście informacyjnym przedstawiam Projekt "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP), oraz działalność Bractwa Mądrości Życiowej (w skrócie BMŻ). List ten kieruję do Wydziału Pedagogicznego U.P. z propozycją ewentualnego wykorzystania zawartych w nim informacji. W liście informuję również o współpracy BMŻ z Klubem Dialogu „AGORA", działającym w ramach Krakowskiego Centrum Seniora.

1. Kim jesteśmy?

          Bractwo Mądrości Życiowej jest to nieformalna organizacja osób, których łączą wspólne: zainteresowania, idee, cele i zadania. Bractwo jest wspólnotą, której sensem istnienia jest krzewienie mądrości życiowej. Mądrość życiowa to narzędzie do odkrywania prawdy o: wszechświecie, świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku. Prawdy potrzebnej i umożliwiającej doskonalenie naszego życia. Nas, członków Bractwa, interesuje przede wszystkim przyszłość naszego życia i wspólnoty, której na imię Polska. Nas interesuje działalność nadająca sens naszemu życiu i życiu wspólnoty, Sens zapewniający dobre, godne życie każdemu. Do niniejszego listu informacyjnego dołączam krótką charakterystykę BMŻ. Szersze informacje o BMŻ zawiera strona internetowa <www.bractwomadroscizyciowej.pl>

          Klub Dialogu AGORA jest wspólnotą seniorów, których łączą wspólne zainteresowania:

  • sensem dalszego życia ludzi starych,
  • wykorzystaniem doświadczenia i mądrości życiowej seniorów do:
- rozwiązywania problemów życiowych,
- edukacji innych seniorów, oraz do
- dialogu międzypokoleniowego.

         
Klub KDA powstał z inicjatywy Marcelego Gajewskiego i Józefa Pustelnika. Działalność KDA koordynuję, w oparciu o przemyślenia zawarte w Podręczniku Mądrości Życiowej (w skrócie PMŻ). Poszczególne elementy PMŻ są systematycznie publikowane na stronie internetowej BMŻ.

          Do niniejszego listu dołączam dokumenty, obrazujące działalność Klubu Dialogu AGORA.

2. Problematyka rozmowy o Projekcie RTP.

          Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Internecie o: Uniwersytecie Pedagogicznym i Wydziale Pedagogicznym, proponuję omówienie następujących tematów:

2.1. "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku"

          Proponuję zastanowić się, w oparciu o rozwiązania przedstawione w Liście intencyjnym P- RTP:
  • Czy propozycje przedstawione w Liście intencyjnym, a w szczególności sens, cele i zadania Projektu RTP są możliwe do zrealizowania?
  • Czy jest możliwa realizacja Projektu RTP w oparciu o Zespoły Dialogu Międzypokoleniowego? Studenci, członkowie tych zespołów, będą proponować innowacyjne rozwiązania trudnych problemów życiowych, oraz wspólnie ze seniorami będą analizować i oceniać te propozycje. Seniorzy będą to na ogół studenci uniwersytetów III wieku, mający wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych problemów.
  • Czy jest celowe sprawdzenie propozycji zawartych w projekcie RTP, przez powołanie pilotującego Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego studentów Uniwersytetu Pedagogicznego i seniorów, studentów III wieku, przy Wydziale Pedagogicznym lub w Krakowskim Centrum Seniora?
2.2. Co było inspiracją Projektu RTP?

          Inspiracją opracowania Projektu RTP były zdarzenie i dokumenty wyszczególnione w punkcie 0.3. Listu intencyjnego Projektu RTP. W szczególności ważną inspiracją były dla nas książki Antoniego Kępińskiego i Elkhonona Goldberga, oraz niżej podane stwierdzenia zawarte w tych książkach:.
  • Książka Antoniego Kępińskiego "Rytm życia" - "Podobnie jak jesień może być najpiękniejsza porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia, w którym osiąga się życiowa mądrość i czuje się prawdziwy smak życia, a to co się w ciągu życia przeżyło, daje poczucie rzetelnego dzieła".
  • Książka Elkhonona Goldberga "Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje" - "Starzejący się umysł jest zdolny do sukcesów, które są możliwe jedynie w tym właśnie wieku"
          Proponuję dokonanie analizy i oceny tych stwierdzeń. Proponuję sprawdzenie trafności tych stwierdzeń, oraz ich efektów, na podstawie oceny działalności Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego.

2.3. Sens życia seniorów

          Proponuję dokonanie analizy i oceny stwierdzenia "Uświadomienie seniorom sensu ich dalszego życia - usamodzielnia seniorów". Proponuję sprawdzenie trafności tego stwierdzenia, oraz jego efektów, na podstawie działalności Klubu Dialogu AGORA oraz powoływanych w Krakowie Centrów Aktywizacji Seniora.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->