Kraków, dnia 17 kwietnia 2016 roku

Mgr inż. Zbigniew Miksztal
Specjalizacja - projektowanie systemowe
Radny Miasta Krakowa 1-szej Kadencji
os. Urocze 1 m 119   31-952 Kraków
Tel 12 644 25 15      Kom 784 972 521

                                                                                                    Pani Dyrektor
                                                                                                    Międzywydziałowych Indywidualnych
                                                                                                    Studiów Humanistycznych
                                                                                                    Prof. Elżbieta Mańczak - Wohlfeld
                                                                                                    Rynek Główny 8/15
                                                                                                    31-042 Kraków

          Pani Dyrektor, zwracam się do Pani z prośbą o krótką rozmowę w sprawie Projektu "Rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP).

1) Proponuję realizację Projektu RTP przez Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Projektu RTP zdobywaliby wiedzę studenci samodzielnie myślący i chcący w przyszłości rozwiązywać trudne problemy. Te problemy byłyby rozwiązywane przez Zespół Dialogu Międzypokoleniowego studentów i seniorów (w skrócie
Z-DMP). Studenci przedstawialiby swoje innowacyjne rozwiązania problemów do analizy i oceny przez Z-DMP. Ocenę rozwiązania uznano by za zakończoną, gdy większość członków Z-DMP uznałaby to rozwiązanie za poprawne.

2) Dla sprawdzenia trafności tej propozycji sugeruję, aby koordynowany przeze mnie w Krakowskim Centrum Seniora, Klub Dialogu AGORA (w skrócie Klub KDA), przekształcić w Z-DMP. Dotychczasowym celem Klubu KDA jest wykorzystanie potencjału umysłowego seniorów, ich doświadczenia i mądrości życiowej, do uświadomienia seniorom sensu ich dalszego życia. Klub KDA, po dokooptowaniu studentów MISH, przekształcony w Z-DMP, rozpocząłby rozwiązywanie trudnych problemów.

          Na podstawie przemyśleń na temat obecnej sytuacji Polski i wypowiedzi wielu autorytetów, przypuszczam, że Polska i świat znajdują się w okresie wielkiego przełomu. Świat stał się globalną wioską. Znajduje się chyba w podobnej sytuacji, jaka zaistniała w czasach Andrzeja Frysza- Modrzewskiego, Soboru Trydenckiego i kontrreformacji.

          Dzisiaj, po wyborach, widzimy, że Polska wymaga radykalnej reformy. Może dzisiaj powinniśmy wykorzystać Przemyślenia Frycza-Modrzewskiego zawarte w jego 5-ciu księgach: "O poprawie Rzeczypospolitej". Może powinniśmy wykorzystać Raport "Reforma kulturalna 2020-2030-2040 - Sukces wymaga zmian".

          Ale dzisiaj na pewno potrzebna jest "totalna" edukacja społeczeństwa polskiego. Bo przecież dzisiaj społeczeństwo ma najwyższą władzę. Wybiera bowiem członków władzy ustawodawczej. W ten sposób decyduje o przyszłości państwa i o rozwiązaniach trudnych problemów życiowych Polski w XXI wieku.

          Przypuszczam że realizacja Projektu RTP byłaby najbardziej innowacyjna i najbardziej efektywną metodą edukacji społeczeństwa. Metodą wykorzystującą rewelacyjne możliwości młodych mózgów studentów, oraz doświadczenie i mądrość życiową seniorów.

          Przypuszczam, że MISH i UJ mogły by pełnić rolę krajowego centrum wiedzy nauk humanistycznych, potrzebnych do rozwiązywania trudnych problemów Polski XXI wieku. Bo przecież Uniwersytet nie działa w oderwaniu od realiów kraju i dlatego trzeba w tym celu zmienić program nauczania i podnieść jakość kształcenia (to słowa Rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka z 15.04.2016).

          Przypuszczam, na podstawie publikacji UJ "O badaniach i współpracy naukowej", że nie wiele uczelni w Polsce, będzie mogło zaproponować bardziej innowacyjne metody "totalnej" edukacji społeczeństwa niż MISH UJ. Przypuszczam, ze jubileuszowa dewiza "Inspirowani przeszłością - tworzymy przyszłość" zapewni społeczeństwu wiedzę, potrzebną dla sprostania wyzwaniom XXI wieku.

          To co wyżej proponuję, jest wynikiem moich 25-letnich studiów własnych, 88-letniego starca, który przez całe swoje życie zawodowe zajmował się rozwiązywaniem trudnych problemów i w dodatku nie jest już zainteresowany żadnymi korzyściami finansowymi.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->