WYKAZ WAŻNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH

1. List do Prezydenta miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

2. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17 kwietnia 2016 r., w sprawie RTP

3. List do prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14 września 2016 r., w sprawie RTP

4. List do prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie RTP                                                                                                                                                                                                        Kraków, dnia 5 kwietnia 2016 roku

Zbigniew Miksztal
Radny Miasta Krakowa 1-szej Kadencji
os. Urocze 1 m 119
31-952 Kraków
Tel.: 12 644 25 15; Kom. 784 972 521

                                                                                                    Prezydent Miasta Krakowa
                                                                                                    Jacek Majchrowski
                                                                                                    Pl. Wszystkich Świętych
                                                                                                    31-004 Kraków

          Panie Prezydencie, zwracam się do Pana z prośbą o krótką rozmowę w sprawie Projektu "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP).

Proponuję, aby Projekt RTP był realizowały wspólnie przez Krakowską Akademię im. A.F. Modrzewskiego i Miasto Kraków.

          Proponuję, aby punktem wyjścia Projektu RTP były dwa dokumenty:

  • Przemyślenia Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarte w jego 5-ciu księgach „O poprawie Rzeczypospolitej", oraz
  • "Reforma kulturowa 2020-2030-2040 - Sukces wymaga zmian" Krajowej Izby Gospodarczej. Proponuję aby realizacja Projektu RTP składała się z 4-ch części (podprojektów).
1. To uruchomienie w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego innowacyjnego, elitarnego 23-go kierunku studiów. Proponuję, aby ten Kierunek miał kształt „Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego" (w skrócie ISH). Na tym Kierunku zdobywaliby wiedzę studenci samodzielnie myślący i chcący w przyszłości rozwiązywać trudne problemy. Te problemy byłyby rozwiązywane przez Zespoły Dialogu Między Pokoleniowego studentów i seniorów (w skrócie Z-DMP). Studenci przedstawialiby swoje innowacyjne rozwiązania trudnych problemów do oceny przez Z-DMP. Ocenę rozwiązania uznano by za zakończoną, gdy większość członków Z-DMP uznałaby te rozwiązania za "oczywistą oczywistość".

2. Dla sprawdzenie trafności decyzji uruchomienia tego 23 kierunku studiów, proponuję koordynowany przez zemnie w Krakowskim Centrum Seniora, Klub Dialogu Agora (w skrócie Klub KDA), przekształcić w Z-DMP. Dotychczasowym celem Klubu KDA jest wykorzystanie potencjału umysłowego seniorów, ich doświadczenia oraz ich mądrości życiowej, do uświadomienia seniorom sensu ich dalszego życia. Ten uświadomiony sens życia ma umożliwiać seniorom samodzielne rozwiązywanie ich problemów życiowych. Do tak przekształconego Klubu KDA proponuję dokooptować studentów Krakowskiej Akademii. Studentów, którzy będą chcieli kształcić się na tym 23 kierunku studiów i brać udział w działalności Zespołu DMP.

3. W organizowanych obecnie Centrach Aktywności Seniora przewidzianych w Programie Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020, proponuję powołać Kluby Dialogu, podobne do istniejącego Klubu KDA. Celem nadrzędnym tych Klubów Dialogu jest uświadamianie seniorom sensu ich dalszego życia, oraz możliwości samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych.

4. Myślę, że obecnie żyjemy w okresie jakiegoś przełomu. Dlatego widzę pilną potrzebą uruchomienia w Krakowie wzorcowych Komitetów Obywatelskich, działających na wyżej opisanych zasadach. Proponuję między innymi zorganizować i uruchomić w Krakowie stały wzorcowy Komitet Obywatelski, którego zadaniem będzie opracowywanie i coroczne uaktualnianie wizji przekształcenia Gminy Kraków we wzorcową metropolię.

          Projekt RTP jest propozycją "totalnej" edukacji społeczeństwa polskiego (młodych, dojrzałych i starych) dla rozwiązywanie trudnych problemów XXI wieku. Edukacji przez zdobywanie i wykorzystanie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania wybranych konkretnych problemów życiowych.

          Miasto Kraków realizując Projekt RTP będzie gminą wzorcową dla innych gmin:
  • w rozwiązywaniu trudnych problemów danej gminy,
  • w uświadamianiu seniorom sensu ich dalszego życia, oraz możliwości samodzielnego kierowania swoim dalszym życiem,
  • w uruchamianiu i organizowaniu Komitetów Obywatelskich pomagających władzom gminy w rozwiązywaniu trudnych problemów.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->