Redagując niniejszy 4-ty list intencyjny Projektu WWŻ, uświadomiliśmy sobie przyczyny tego chaosu informacyjnego nauki. Tą podstawową przyczyną jest wadliwe narzędzie używane do tworzenie opisów opracowań naukowych, jest nim chaos mowy potocznej. A mowa potoczna nie ma żadnych reguł tworzenia znaczeń słów. Wyjaśnienie i uzasadnienie tego stwierdzenia przedstawione jest w książce Mariana Mazura "Terminologia techniczna". W tej książce autor przedstawił 14 zasad tworzenia słownictwa technicznego, oraz opisał 33 zaleceń Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

          Podobne zasady i zalecenia muszą obowiązywać w naukach humanistycznych. Bez jednoznacznego określenia (definicji)-znaczenia słów, oraz zasad tworzenia słownictwa nauk humanistycznych nie da się uniknąć tego chaosu informacyjnego nauki. Mowa opracowań nauk humanistycznych musi być tak precyzyjna, jak wzory matematyczne, jak mowa nauk technicznych i przyrodniczych. Dzięki temu te nauki osiągnęły takie sukcesy, o jakich nie mogą marzyć nauki humanistyczne. Pisze o tym Arno Anzenbacher w swojej książce "Wprowadzenie do filozofii".

          Ale tym miejscu trzeba stwierdzić, że nauki humanistyczne osiągnęły w XXI wieku bardzo wysoki poziom w rozwiązywaniu problemów poznawczych. Uzyskana dotychczas wiedza nauk humanistycznych, umożliwia tym naukom rozwiązywanie trudnych problemów decyzyjnych Rozwiązywane tych problemów musi być oparte o jednoznaczne określenia (definicje) stów, zapisane w normatywnym słowniku nauk humanistycznych. Wtedy każde słowo, a w szczególności każde pojecie, każde zdanie, oraz każdy opis podręcznika nauk humanistycznych będą tak precyzyjne jak wzory matematyczne.

          W oparciu o powyższe stwierdzenia proponujemy rozpocząć działalność ZDM od opracowania uzupełnień i wprowadzenia korekt zarysu projektu Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ). Podręcznik PMŻ został opracowany zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami. Opis tych wymagań zawiera rozdział "Problemy ogólne wprowadzające" Podręcznika PMŻ. Proponujemy systematycznie, kolejno korygować i uzupełniać poszczególne rozdziały Podręcznika, oraz równocześnie Słownik Mądrości Życiowej.

          Następnie proponujemy przystąpić, na analogicznych zasadach, do opracowywania PWŻ i WWŻ. Ostateczny wybór problemów, od jakich rozpocznie swoją działalność dany ZDM, zależy od decyzji koordynatorów ZDM.

6. JAKIE ZASTOSOWAĆ METODY

          W liście intencyjnym RTP zaproponowaliśmy 7 metod rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych. Najważniejszą metodą rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych jest metoda systemowa. Jest to metoda, którą trzeba uznać za metodę wiodącą we w rozwiązywaniu wszelkich trudnych problemów decyzyjnych. Wybór metody należy jednak dostosować przyjętego problemu, którym ZDM rozpocznie swoją działalność. Rozwinięcie tych propozycji przedstawiamy w PMŻ, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające" w punkcie "6. Sposoby rozwiązywania problemów". Ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy należy do koordynatorów ZDM.

7. JAKIE ZASTOSOWAĆ NARZĘDZIA

          Jakie zastosować narzędzia do rozwiązywania trudnych problemów, opisaliśmy w 8-mym punkcie listu intencyjnego RTP o tytule "Narzędzia rozwiązywania problemów". Rozwinięciem tych propozycji przedstawiamy w PMŻ, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające" w punkcie "7. Narzędzia rozwiązywana problemów".

8. ADRESACI PROJEKTU WWŻ

          Projekt WWŻ adresowany jest do dwóch grup ludzi: do młodych i do seniorów. Do młodych humanistów, (studentów, magistrów, doktorantów: filozofii, psychologii, socjologii, filologii i informatyków), którzy z pasją chcą rozwiązywać trudne problemy życiowe wspólnot człowieczych XXI wieku, lub chcą pełnić rolę latarników mądrości życiowej.

          Do młodych, którzy chcą dążyć do doskonałości, oraz nadać sens swojemu życiu. Do młodych, którzy chcą świadomie kierować swoim życiem i podejmować-mądre decyzje życiowe. Do młodych, którzy chcą być elitą naszego społeczeństwa i latarnikami mądrości życiowej. To wszystko, opisaliśmy na naszej stronie internetowej <bractwomadroscizyciowej.pl>.

          Do seniorów, którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenie życiowe i swoją mądrość życiową, dla nadania nowego sensu swojemu dalszemu życiu. Którzy chcą sprawdzić i zastosować stwierdzenie Elkhonona Goldberga, iż starzejący się umysł jest zdolny do sukcesów, które są możliwie jedynie w tym właśnie wieku.

          Czym różnią się te trzy listy intencyjne: RTP, CNP i NOP od WWŻ? Te trzy listy adresowane są do uczelni. Niniejszy list intencyjny WWŻ adresowany do ludzi dobrej woli, którzy chcą wspólnie działać dla wspólnego dobra. Udział młodych humanistów w realizacji Projektu WWŻ jest praktycznym zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających rozwiązywanie problemów decyzyjnych.

9. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

          9.1. Aby nauki humanistyczne uzyskiwały analogiczne sukcesy jak nauki przyrodnicze i techniczne, ich wiedza może i powinna być oparta na definicji informacji i informatyki. Na informatyce rozumianej jako nauce o przetwarzaniu informacji przez człowieka, przez jego mózg i przez wspólnoty człowiecze. Na wspólnotach człowieczych, dysponujących i wykorzystujących to wspaniałe narzędzie, jakim są mózgi wielu współdziałających za sobą ludzi. Natomiast komputery i Internet są tylko narzędziami ułatwiającymi i usprawniającymi ludziom przetwarzanie informacji, wymyślanych przez ich mózgi.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->