<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IX

List intencyjny Projektu


ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU


0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE


0.1. Wprowadzenie merytoryczne

W XXI wieku świat stał się globalną wioską. Problemy XXI wieku, to problemy całej ludzkości. A świat w XXI wieku to świat chaosu informacyjnego, powiększającego się lawinowo i codziennie. Chaosu będącego skutkiem dzielenia wiedzy na poszczególne dziedziny i na coraz bardziej szczegółowe specjalności. Chaosu wynikającego z ogromnego rozwoju informatyki (komputerów, Internetu, mediów) ułatwiającej: pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie coraz większych ilości niepotrzebnych i ogłupiających informacji.

Aby to wszystko jakoś opanować trzeba do rozwiązywania problemów XXI wieku przywołać:

 1. naukę XXI wieku, zajmującą się złożonością świata i naturalną cechą materii, dążenia do porządku,

 2. zdolność młodych umysłów do proponowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów,

 3. doświadczenie i mądrość życiową seniorów do rozwiązywania problemów życiowych, oraz

 4. komitety obywatelskie (ludzi młodych, dojrzałych i starych) do rozwiązywania problemów swoich wspólnot.


Bo, rozwiązywanie problemów w XXI wieku, jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów wieków poprzednich. Bo rozwiązywanie problemów XXI wieku jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów nauk przyrodniczych i technicznych. Ale sukcesy nauk przyrodniczych, a w szczególności studentów nauk technicznych, są obrazem rewelacyjnych możliwości ludzkiego mózgu ludzi młodych.

Dlatego proponujemy w niniejszym liście intencyjnym realizację Projektu "Rozwiązywanie Trudnych Problemów Życiowych Wspólnot Człowieczych XXI Wieku" (w skrócie RTP). Jest to zarys innowacyjnego i elitarnego międzyuczelnianego programu studiów indywidualnych nauk humanistycznych. Jest programem studiów dla chcących samodzielnie zdobywać wiedzę, umożliwiającą zespołowe rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów w oparciu o dialog międzypokoleniowy: studentów - ludzi młodych i seniorów-studentów uniwersytetów III wieku. Rozwiązywanie problemów opartych na trzech dziedzinach wiedzy: filozofii, psychologii i socjologii, oraz naukach pomocniczych, stanowiących narzędzie dla tych trzech dziedzin wiedzy.


Przypuszczamy, że spektakularny rozwój nauk humanistycznych, nauki o mózgu i informatyki uzasadniają propozycję uruchomienia niniejszego Projektu. W XXI wieku dysponujemy już takim zasobem wiedzy, takimi umiejętnościami i takimi narzędziami, że możemy i powinniśmy rozpocząć rozwiązywanie trudnych problemów wspólnot człowieczych przy pomocy nauk humanistycznych. Dlatego uważamy, że studentom nauk humanistycznych należy stworzyć możliwości rozwiązywania trudnych problemów życiowych XXI wieku. Dlatego uważamy, że studenci nauk humanistycznych będą się mogli chwalić się podobnymi sukcesami, jak studenci nauk technicznych.


Powyższe przemyślenia proponujemy sprawdzić, przez powołanie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego studentów i seniorów. Studentów samodzielnie myślących, proponujących innowacyjne rozwiązania problemów trudnych. Seniorów twórczo myślących, mających wieloletnie doświadczenie w rozwiązywania trudnych problemów.


0.2. Wprowadzenie metodologiczne

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wiemy, że na początku trzeba zainteresowanych zapoznać z założeniami metodologicznymi Projektu RTP. Najlepszą formą poznania założeń, jest rozmowa redaktorów opracowania z zainteresowanymi. Bez takiej rozmowy opis Projektu RTP będzie niezrozumiały lub trudny w odbiorze. Wynika to z przyjętych założeń metodologicznych.


W tym celu, na naszej stronie internetowej www.bractwomadroscizyciowei.pl, opublikowaliśmy takie założenia metodologiczne. Są one przedstawione w Podręczniku Mądrości Życiowej, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające".


0.3. Inspiracje Projektu RTP

Inspiracją napisania niniejszego listu intencyjnego są:

 1. Przemiany jakie nastąpiły w świecie w XXI wieku,

 2. Wyniki i skutki wyborów władz, dokonywane przez wspólnoty człowiecze (gminy, regiony, kraje),

 3. Przemyślenia Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarte w 5-ciu księgach "O poprawie Rzeczypospolitej",

 4. "Reforma kulturowa 2020 - 2030 - 2040" opracowana na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej,

 5. Przemyślenia zawarte w redagowanym przeze mnie Podręczniku Mądrości Życiowej,

 6. Książka Antoniego Kępińskiego "Rytm życia',

 7. Książka Elkhonona Goldberga "Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje",

 8. Artykuł Borysa Jastrzębskiego "Z UW na UZ" (Polityka  nr 28.(3017) z 8.07-14.07.2015 str. 62-63), oraz cały cykl artykułów na temat nauki polskiej.


Proponujemy dla realizacji Projektu RTP wykorzystać naukę XXI wieku, naukę zajmującą się złożonością świata i jego dążeniem do porządku. Zostało to opisane w artykule Bożeny Kastory "Porządek za darmo" (Newsweek Polska Nr 37/2008 z 14.09.2008 str. 56-59).


1. PUNKT WYJŚCIA PROJEKTU RTP

Punkt wyjścia to naczelne założenie określające podstawę przemyśleń przedstawionych w opracowaniu. Nasz punkt wyjścia przedstawiliśmy na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej. Naszym punktem wyjścia jest nasza „filozofia idei" o naszym świecie i naszym miejscu na tym świecie.


Wierzymy, bowiem, że:

 1. Planeta Ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie. To nasze życie to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń, w którym biorą udział wszystkie cząsteczki naszego organizmu i idealnie ze sobą współpracują.

 2. To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem do: poznawania prawdy o świecie i wspólnotach człowieczych. Narzędziem do twórczego myślenia i działania. Narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o świecie", umożliwiającym jego zrozumienie i przemian w nimi zachodzących. Narzędziem do zbierania „ziarenek mądrości", umożliwiającym nam coraz lesze rozwiązywanie trudnych problemów i zaspakajanie naszych potrzeb.

 3. To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania się ludzi i tworzenia wspólnot człowieczych działających wspólnie dla wspólnego dobra.


2. SENS PROJEKTU RTP

Przyjęliśmy, że słowo "sens" to wartość bytu, określająca jego cenność, a słowo "znaczenie" to cecha słowa, określająca jego treść. Przyjęliśmy, że sens jest najważniejszą cechą każdej decyzji człowieka i cechą każdego opracowania, stworzone w oparciu o taką decyzję. Dlatego na początku każdego opracowania określamy jego sens. Ten nasz pogląd oparliśmy na przemyśleniach Michała Hellera zawartych w jego książce "Sens życia i sens wszechświata".


Sensem Projektu RTP jest porządkowanie i syntezowanie wiedzy o świecie i wspólnotach człowieczych. Wiedzy potrzebnej do rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych. Wiedzy potrzebnej do sprawnego kierowania życiem człowieka. Wiedzy umożliwiającej dobre i coraz lepsze życie każdemu, oraz przeżywanie wielu chwil szczęścia.


Sensem istnienia proponowanego kierunku studiów jest kształcenie studentów, "latarników mądrości życiowej", przyszłych animatorów ruchów obywatelskich (komitetów obywatelskich). Komitetów stanowiących narzędzie, umożliwiające i usprawniające wspólną działalność ludzi dobrej woli dla wspólnego dobra.


Sensem niniejszego opracowania jest propozycja zorganizowania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (Z-DMP) studentów i seniorów, dla sprawdzenie trafności propozycji przedstawionych w niniejszym liści intencyjnym.


3. CELE PROJEKTU RTP

Celem Projektu RTP jest "totalna" edukacja wspólnot człowieczych (społeczeństwa polskiego). Ta "totalna" edukacja ma polegać na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ma się ona opierać na samodzielnie zdobytej wiedzy, potrzebnej do wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów. Ta "totalna" edukacja ma zapewnić dokonywanie przez wspólnoty trafnych wyborów władz wspólnoty. Ma zapewnić wybór ludzi, którzy będą umieli rozwiązywać trudne problemy wspólnoty. Ta "totalna" edukacja ma umożliwić wspólnotom wyegzekwowanie od swoich "wybrańców" obietnic przedstawianych w czasie kampanii wyborczej.


Projekt RTP ma umożliwić dostarczanie studentom wiedzy potrzebnej do samodzielnego myślenia i wspólnego z seniorami rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych.


Projekt RTP ma uświadomić seniorom sens ich dalszego życia, oraz umożliwić wykorzystanie ich doświadczenia i mądrości życiowej, do zespołowego rozwiązywania problemów.


4. ZADANIA PROJEKTU RTP

Zadania Projektu RTP podzieliśmy na dwie części. Pierwsza część odnosi do studentów, ludzi młodych, druga do seniorów, studentów uniwersytetów III wieku.


Zadania Projektu RTP w stosunku do studentów obejmują dostarczanie wiedzy potrzebnej do:

 1. dokonywania wyborów problemów, jakie student chce rozwiązywać po skończeniu studiów, a które odpowiadają jego talentom, zdolnościom, umiejętnościom i zainteresowaniom,

 2. dokonywania wyboru, gromadzenia i wykorzystania literatury potrzebnej dla rozwiązywania problemów,

 3. dokonywanie wyborów przedmiotów, które student chce wysłuchać i zaliczyć, aby zdobyć potrzebną wiedzę i potrzebne umiejętności,

 4. samodzielnego zdobywanie potrzebnej wiedzy,

 5. obmyślania i przedstawiania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów,

 6. zdobycia umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów dla dobra wspólnego,

 7. zdobycia umiejętności potrzebnych do udziału w dialogu miedzy pokoleniowym z seniorami,

 8. umiejętności opisywania i uzasadniania przyjętych przez Z - DMP rozwiązań.

Powyższe sugestie dotyczące zadań Projektu RTP oparliśmy na istniejącym na Uniwersytecie Warszawskim kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI