Sensem (wartością) Projektu WWŻ jest zapewnienie każdemu dostępu do wiedzy potrzebnej dla:

          1) rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych,

          2) dokonywania trafnych wyborów,

          3) podejmowania mądrych decyzji życiowych, w szczególności przez młodych.

          Uzasadnieniem tych stwierdzeń są między innymi:

  • wypowiedź Jerzego Hausnera z września 2016 r. w rozmowie z Krzysztofem Janosiem w <money.pl>
  • artykuł Aleksandry Zborowskiej "Humanista z duszą inżyniera" zawarty w dodatku Edukacja Tygodnika Newsweek z września 2016 r.
3. CELE PROJEKTU WWŻ

          Cel to byt (twór lub zdarzenie), który człowiek może i powinien stworzyć, aby osiągnąć określony sens. Celem podstawowym projektu WWŻ stworzenie narzędzi umożliwiających każdemu:

          1) nadanie sensu swojemu życiu,

          2) dostęp do wiedzy zawartej w:
  • Podręczniku Mądrości Życiowej (PMŻ),
  • Podręczniku Wiedzy Życiowej (PWŻ),
  • Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).
          Cele dodatkowym projektu WWŻ jest sprawdzenie trafności rozwiązań zaproponowanych w listach intencyjnych: RTP, CNP, NOP i WWŻ.

4. ZADANIA PROJEKTU WWŻ

          Zadanie to zbiór zdarzeń, jakie muszą zaistnieć, aby osiągnąć określony cel. To zbiór czynności, które trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel.

          Zadaniami Projektu WWŻ jest:

      1) Zorganizowanie i uruchomienie Zespołów Dialogu ; Między pokoleniowego (ZDM) młodych humanistów, oraz seniorów, studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

      2) Opracowanie (skorygowanie i uzupełnienie) Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ).

      3) Opracowanie Podręcznika Wiedzy Życiowej (PWŻ).

      4) Systematyczne opracowywanie poszczególnych części Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).

          Proponujemy, aby oba Podręczniki PMŻ i PWŻ, oraz WWŻ zostały opracowane zgodnie założeniami merytorycznymi i metodologicznymi opisanymi w PMŻ, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające", opublikowanym na stronie internetowej BMŻ. Założenia merytoryczne przedstawiliśmy w podpunkcie "0.1. Wprowadzenie merytoryczne" - założenia metodologiczne w podpunkcie "0.2. Wprowadzenie metodologiczne".

          Tworzenie internetowej WWŻ powinno polegać na systematycznym tworzeniu poszczególnych rozdziałów WWŻ, na podstawie wyżej wymienionych Podręczników. Przy tworzeniu strony internetowej WWŻ chcemy wykorzystać doświadczenia uzyskane z działalności Klubu Dialogu Agora, oraz doświadczenia związane w z organizowaniem i uruchomieniem strony internetowej BMŻ. Projekt WWŻ proponujemy realizować na podobnych zasadach, jakie przyjęto przy realizacji WIKIPEDII oraz KDA.

          Obecnie najważniejszym zadaniem nauk humanistycznych jest umożliwienie młodym humanistom poznanie metod i narzędzi rozwiązywania problemów decyzyjnych. Rozwiązań stosowanych od lat przez inżynierów - projektantów. Polegać ma to na wspólnym rozwiązywaniu trudnych problemów decyzyjnych, w ramach ZDM ludzi młodych i seniorów. Młodych humanistów z duszą inżynierów i seniorów - inżynierów z duszą humanisty. Inżynierów, którzy w swojej pracy zawodowej rozwiązywali trudne problemy decyzyjne. Problemy, które wymagają: wskazanie celów, sposobów, oraz potrzebnych zasobów (Za Marianem Mazurem "Cybernetyka i charakter").

5. JAKIE PROBLEMY MA ROZWIĄZYWAĆ PROJEKT WWŻ

          W liście intencyjnym RTP proponujemy, aby ZDM zaczęły swoją działalność od rozwiązywania 14 ważnych problemów. Po dalszych przemyśleniach problematyki Projektu, RTP uznaliśmy, że działalność ZDM należy rozpocząć od rozwiązywania czterech, naszym zdaniem najważniejszych problemów. Problemy te to dostarczanie wiedzy potrzebnej społeczeństwu do pełnienia roli suwerena. Problemy te opisaliśmy w liście intencyjnym CNP. Kontynuując te rozważania doszliśmy do wniosku, że najpilniejszym i najważniejszym problem jest opanowanie chaosu informacyjnego. Problem ten opisaliśmy w liście intencyjnym NOP.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->