I. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE (POW)

OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ (OWP)
0. WPROWADZENIA

Mój Projekt na Życie - (w skrócie MPŻ) jest to:

          1. opis wyników wspólnych przemyśleń - Zespołu MÓZG,

          2. którego celem jest rozwiązywanie problemów decyzyjnych,

          3. w oparciu o uporządkowany podręczny zbiór wiedzy o wszechbycie,

          4. umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie Wszechnicy Wiedzy Życiowej,

          5. kształcącej w Zespołach Dialogu Wielopokoleniowego,

          6. rozwiązywanie trudnych problemów życiowych,

          7. wspólnot człowieczych XXI wieku.

          Postanowiliśmy opracować MPŻ w oparciu o: Podręcznik Mądrości Życiowej (PMŻ), przemyślenia zawarte w trzech listach intencyjnych (RTP, CNP, NOP), przekazanych czterem krakowskim uczelniom, oraz w czwartym liście intencyjnym "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej".

          PMŻ został opracowany w latach 2014 - 2016 i opublikowany na stronie internetowej <
bractwomadroscizyciowej.pl>. PMŻ był dziełem zespołowym, a Zbigniew Miksztal pełnił w tym zespole rolę redaktora opisu. W 2017 uznaliśmy, że nadszedł czas opracowania drugiej wersji PMŻ. Przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w tej wersji informacji zawartych w tych listach intencyjnych.

          W rzeczywistości, gdy na początku 2017 roku, dzięki Dr Annie Okońskiej-Walkowicz uruchomiliśmy Zespół Dialogu Między- pokoleniowego (SDM)w ramach Miejskiego Centrum Dialogu (MCD) dalsze prace nad rozwojem PMŻ stanęły w miejscu. Członkowie zespołu zgłaszali różne wątpliwości i zastrzeżenia do rozwiązań zawartych w PMŻ. Najbardziej krytykowali tytuł PMŻ.

          W sierpniu 2017 r. Teresa Nowakowska zaproponowała zmianę tytułu PMŻ na "
Mój Projekt na Życie" (MPŻ). Ta zmiana wszystkim się spodobała, ale ta zmiana oznacza rewolucję w opracowaniu PMŻ. MPŻ musieliśmy opracować na zupełnie innych zasadach. Musieliśmy rozwiązać konkretny problem decyzyjny, czyli opracować projekt MPŻ.

          W związku z tym, postanowiliśmy opracować MPŻ w oparciu o zasady podane na początku niniejszego "0. Wprowadzenia". Tak opracowany MPŻ będzie wspólnym dziełem autorów, uznających MPŻ za swój projekt na 25 lat swojego życia. Wiemy, że opracowanie MPŻ przez Zespół MÓZG, ludzi wspólnie twórczo myślących, zapewnia lepsze rozwiązania wielu problemów decyzyjnych. A opracowanie MPŻ to nasza wspólna decyzja.


1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU MPŻ
1.0. Sens opracowania MPŻ

          Sensem opracowania MPŻ jest udzielenie w sposób przemyślany i możliwie jednoznaczny odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencjonalne: Po co ja żyję? Po co żyje człowiek? Po co żyją (istnieją) wspólnoty człowiecze? Po co istnieje świat? Uznaliśmy, że warto opracować MPŻ, aby w sposób przemyślany i możliwie jednoznaczny odpowiedzieć na te pytania.

          Sensem MPŻ (jego wartością) jest przemyślana i możliwie jednoznaczna odpowiedź na te pytania. Odpowiedź na te pytania jest propozycją dla nas samych, oraz propozycją dla tych, którzy są zainteresowani sensem swojego życia, mądrością życiową i wiedzą życiową.

          Sensem MPŻ jest przedstawienie: uporządkowanego, syntetycznego i podręcznego zbioru wiedzy (w pigułce) niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na te egzystencjalne pytania. Przez:

  • podjęcie próby wykorzystania do tego elementów kognitywistyki (filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, filologii, informatyki), czyli wiedzy o materii,
  • wykorzystanie cybernetyki, nauki o sterowaniu: maszynami, człowiekiem i społeczeństwem, czyli wiedzy o energii, oraz
  • nauki zajmującej się złożonością świata i jego dążeniem do porządku, czyli wiedzy o informacji.

          Sensem MPŻ jest propozycja dla tych, którzy chcą te propozycje przemyśleć i dostosować do:
  • swoich wrodzonych talentów i zdolności,
  • nabytych umiejętności,
  • swoich dotychczas realizowanych celów i zadań,
  • swoich przyszłych celów i zadań realizowanych w XXI wieku,
  • kierowania swoim życiem i życiem swojej wspólnoty, oraz
  • podejmowania mądrych decyzji życiowych.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->