1.4. Założenia merytoryczne PMŻ.

Naczelnym założeniem merytorycznym PMŻ jest stworzenie takiego opisu Podręcznika, który umożliwi każdemu oczytanemu Polakowi, przeczytanie go w ciągu kilkunastu godzin, oraz zrozumienie i przyswojenie sobie zawartej w nim wiedzy w ciągu kilkunastu dni.

  1. Uznaliśmy, za najważniejszy sens naszego życia, określenie kierunku naszych dążeń. Proponujemy uznać za taki sens: dążenie do doskonałości.
  2. Dążenie do doskonałości skłania nas do dążenia do: prawdy, dobra i piękna. Uważamy, że każdy człowiek może i powinien dążyć do tych idei.
  3. Dla realizacji tych dążeń wykorzystujemy jako narzędzia: mądrość, miłość i ład. Mądrość to wiedza i umiejętność jej wykorzystania. Mądrość życiowa to wiedza potrzebna człowiekowi do kierowania swoim życiem i życiem wspólnoty. Mądrość życiowa skłania nas do miłości świata i przyrody, do miłości wspólnoty jaką jest rodzina, do miłości i całej ludzkości, do miłości siebie samego i bliźniego swego. Ład uznaliśmy za najprostsze narzędzie realizacji piękna, to dążenie do porządku i doskonałości.

1.5. Założenia metodologiczne PMŻ

Dla opracowania PMŻ przyjęliśmy następujące założenia metodologiczne:

1) Opis PMŻ został i jest tak zredagowany, aby zawarta w nim wiedza, była zrozumiała przez każdego oczytanego Polaka, a po jej przyswojeniu, była dla niego „oczywistą oczywistością".

2) Opis PMŻ i zawarte w nim stwierdzenia muszą być tak jednoznacznie sformułowane, jak wzory matematyki i logiki. Muszą być zrozumiałe (bez kontekstu) zgodnie ze znaczeniem określonym w Słowniku Mądrości Życiowej (SMŻ) stanowiącym załącznik 9.1. Podręcznika PMŻ..

3) Podane w Słowniku SMŻ znaczenia słów, są umową zawartą przez autorów PMŻ z czytelnikami. Bez takiej umowy informacje zawarte w PMŻ są i będą trudne w odbiorze. Bez takiej umowy dyskusja i dialog na temat informacji zawartych PMŻ stają się bezsensowne.

4) Przyjęliśmy założenie, że rozdziały drugi "2. Mądrość poglądów o świecie" (MPŚ) i trzeci "3. Mądrość poglądów o człowieku" (MPC) są opisami materialnych bytów, będących spójnymi całościami. Każde istotne słowo w tym rozdziale musi być nazwą określonego w Słowniku SMŻ materialnego bytu. Dlatego najpierw musieliśmy sobie zadać pytanie, czy w rzeczywistości istnieje taki byt? Stwierdziliśmy istnienie dwóch interesujących nas spójnych całości świata i człowieka. Wtedy te całości podzieliśmy na uznane za ważne części. Wtedy dobraliśmy nazwy dla tej całości i jej części. Te dwa rozdziały są uporządkowanymi opisami świata i człowieka, przy użyciu słów zawartych w Słowniku SMŻ.

5) W ósmym punkcie "8. Procesy przetwarzania informacji" (PPI) trzeciego rozdziału MPC, przedstawiamy zbiór słów będący zbiorem tworów wyobraźni człowieka. Jest to chaotyczny zbiór miliardów słów tworzonych przez miliardy ludzi na całym świecie Ten zbiór nazwany przez nas "wszechsłowiem" jest tworzony obecnie codziennie przez naukę, media i miliardy internautów błyskawicznym tempie. Wszechsłowie wymaga radykalnego uporządkowania dla stworzenia spójnej wiedzy o: świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku.

6) Rozdziały od 4-go do 7-go są opisem wiedzy ogólnej nauk humanistycznych: filozofii, socjologii, psychologii i filologii XXI wieku. Ta ogólna wiedza będzie interdyscyplinarnym rozwiązaniem problemów, tych czterech dziedzin nauk humanistycznych, wzorowana na rozwiązaniach zastosowanych w cybernetyce.

7) Dla każdej dziedziny wiedzy ten zbiór wiedzy ogólnej będzie zbiorem informacji starannie uporządkowanym od ogółu do szczegółu, złożonym z informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych.

Każdy ten zbiór będzie zawierać 3 rodzaje informacji:

  1. stwierdzenie istnienia bytu ogólnego materialnego i jego części, z podaniem definicji tych bytów,
  2. informacje o budowie tych bytów (o materii, pierwiastkach, związkach chemicznych i ich wielkościach),
  3. informacje o wzajemnym oddziaływanie tych części: na siebie, na tą całość i jej otoczenie pod wpływem energii i informacji.

8) Filologię XXI wykorzystamy do opracowania wspólnego słownictwa dla tych 4-ch dziedzin wiedzy. Najważniejszym konkretnym zadaniem jest opracowanie wspólnego Słownika SMŻ, obowiązującego dla całego PMŻ. Istniejący Słownik SMŻ w pierwszym wydaniu PMŻ, dostosujemy i uaktualnimy do potrzeb tego nowego drugiego wydania PMŻ.

9) Wiemy, że każde słowo wypowiedziane przez człowieka to:

  • albo nazwa bytu materialnego, samoistnego, istniejącego w rzeczywistości, jak: wulkany, pluskwy, urzędnicy skarbowi, domy, miasta, drogi, samoloty,
  • albo nazwa bytu nie materialnego nie samoistnego, nie istniejącego w rzeczywistości, jak: poglądy, mniemania, teorie naukowe, systemy filozoficzne, programy polityczne, ideologie, wierzenia religijne.

Te nazwy bytów nie materialnych są tworami wyobraźni człowieka, istniejącymi tylko w głowach ludzi. Są wynikiem zdolności mózgu człowieka do nieograniczonego tworzenie nowych słów (fantazjowania).

10) Dlatego wiemy, że istnienie słowa nie jest równoznaczne z istnieniem bytu materialnego. Ogromna ilość słów jest tylko nazwą tworów wyobraźni człowieka. Przykładami takich słów są: przestrzeń, czas, materia, energia, informacja. Nie można tych słów- tworów wyobraźni załadować na wagony w Krakowie i przewieś do Warszawy. Można natomiast stworzyć nośniki tych słów i słowa te zapisać w dokumentach, czasopismach, książkach. Te dokumenty, czasopisma i te książki można załadować w Krakowie na wagony i przewieś do Warszawy.

11) Aby opis PMŻ był możliwie jak najkrótszy, musieliśmy zastosować w opisie: skróty pojęć składających się z kilku słów. W tym celu dla takich pojęć zastosowaliśmy trzy literowe skróty. Przykładowo - nazwę Podręcznik Mądrości Życiowej zastępujemy skrótem PMŻ.

12) Aby zdania opisu PMŻ były możliwie najkrótsze, musieliśmy wiele słów szczegółowych zastąpić słowami ogólnymi, czyli pojęciami. Aby te pojęcia były słowami najbardziej ogólnymi, większość tych słów wybraliśmy ze słowników filozoficznych.

13) Aby spełnić wyżej wymieniona założenia, opis PMŻ powinien być jednoznacznym obrazem świata, wspólnot człowieczych i człowieka. Opis PMŻ oparliśmy na zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Normalizacynej (ISO), oraz przemyśleniach Mariana Mazura zawartych w jego książce "Terminologia techniczna".

14) Aby PMŻ był wiedzą "w pigułce" opis PMŻ ograniczyliśmy do wyników przemyśleń (OWP), będących arbitralnym wyborem stwierdzeń („ziarenek prawdy i mądrości życiowej") z zebranej, poznanej i wybranej literatury. Z tego powodu, opis nie zawiera wyjaśnień dotyczących znaczenia użytych słów i pojęć (to zadanie spełnia "9.1. Słownik Mądrości Życiowej" SMŻ), oraz z uzasadnień proponowanych rozwiązań (to zadanie spełniają wykazy literatury 9.2.-9.4.). .

15) Czytelnik przyzwyczajony do mowy potocznej używanej w domu, szkole lub na studiach może mieć trudności ze zrozumieniem zawartych w PMŻ informacji. Bo mowa potoczna jest archaicznym chaotycznym obrazem świata, wspólnot człowieczych i człowieka. Jest narzędziem wadliwym i nie przydatnym dla nauk przyrodniczych, technicznych, nauk humanistycznych XXI wieku. Z tej przyczyny, podjęliśmy próbę opracowania wiedzy ogólnej dla nauk humanistycznych, aby stworzyć podstawę do: rozwiązywania trudnych problemów życiowych (RTP), opracowywania projektów rozwiązywania problemów decyzyjnych, oraz dla wiedzy szczegółowej nauk humanistycznych.

16) Czytelnik, który chciałby poznać źródła, na których zostały oparte rozwiązania, zawarte w PMŻ, musi przede wszystkim zapoznać się z założeniami merytorycznymi (podpunkt 1.4. POW) z założeniami metodologicznymi (podpunkt 1.5. POW), oraz sięgnąć do Słownika SMŻ.

17) Czytelnik, który chciałby poznać uzasadnienia proponowanych rozwiązań, musiałby sięgnąć do literatury, wyszczególnionej w wykazach literatury zawartych załącznikach 9.2 - 9.4. oraz do opracowań pomocniczych RWU.

18) Dokumentację Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ) i Bractwa Wiedzy Życiowej (BWŻ), podzieliliśmy na części i cząsteczki systemem dziesiętnym, wzorowanym na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Każdy dokument dzielimy na 10 części, oznaczonych cyframi od „0" do „9".

19) Opis każdego dokumentu zaczynamy od przedstawienia informacji ogólnych i wprowadzających, dotyczących całości problematyki danego dokumentu. Jest to zawsze pierwsza część dokumentu oznaczona cyfrą „0". Następne części dokumentu, to problemy, (a właściwie podproblemy) na jakie dzielimy całą problematykę dokumentu. Tym częściom nadajemy oznaczenia cyfrowe od 1 do 8.

20) Ostatnia część dokumentów oznaczona cyfrą „9" jest zawsze wykazem załączników. Są to: 9.1. Słownik Mądrości Życiowej, 9.2. Wykaz książek, 9.3. Wykaz czasopism i 9.4. Wykaz artykułów.

21) Szersze rozwinięcie zasad metodologicznych opisaliśmy w oddzielnej części dokumentacji BMŻ i BWŻ, o nazwie „8. Normatywy Dokumentacji Bractwa" (NDB).

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->