List intencyjny
Razem Tworzymy Internetową - WSZECHNICĘ WIEDZY ŻYCIOWEJ

                                                                     Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół - Kraków Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

0. WPROWADZENIE

          W niniejszym liście intencyjnym, na początek chcemy się podzielić z czytelnikami, z 6-ma zadziwiającymi spostrzeżeniami, dotyczącymi nauki XXI wieku.

          Po pierwsze - Zdziwiliśmy się. dlaczego nauka nie zauważyła, że w XXI wieku tworzy codziennie coraz większy chaos informacyjny. Tworzy ten chaos przez dzielenie działalności poznawczej na coraz to mniejsze części i cząsteczki („atomy" specjalności), wymyśla coraz nowe technologie (cybernetykę, informatykę), oraz coraz to nowe narzędzia do przetwarzania i przekazu informacji (pismo, druk, telegraf, telefon, telefon komórkowy, radio, telewizję, komputer, Internet).
          Ten chaos informacyjny uznaliśmy za najważniejszy problem nauki XXI wieku. W liście intencyjnymi „Najważniejszy obecnie problem" (w skrócie NOP, wersja z 2016-09-13) przedstawiliśmy propozycje jego opanowania. List intencyjny NOP jest uszczegółowieniem listu intencyjnego "Cztery najważniejsze problemy" (w skrócie CNP, wersja z 16-08-09), oraz listu Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP, wersja z 16-04-13). Listy te zostały przekazane wybranym krakowskim uczelniom. Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ) jest przekonane, że te trudne problemy będą systematycznie rozwiązywane przez te uczelnie.

          Po drugie - "Jest zdumiewające, jak wielu naukowców ma skłonność do "semantyzacji" problemów t. j. snucia rozważań w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania typu, "Co to jest X? Ci naukowcy nie zdają sobie sprawy, że w nauce pytania takie są bezprzedmiotowe, nie wolno, więc ich stawiać.
Skąd w takim razie biorą się w nauce takie zdania. Jest to złudzenie spowodowane nawykami językowymi. Przytoczone zdanie jest tylko zwyczajową formą, zdania: "Naukę o sterowaniu nazwano cybernetyką". Stanowi ono odpowiedź na pytanie: "Jak nazywać naukę o sterowaniu?" Takie pytania są w nauce dopuszczalne". To jest skrót cytatów z 2-go rozdziału "Konwencje terminologiczne" z książki Mariana Mazura "Cybernetyka i charakter".

          Po trzecie - Również zadziwiające jest to, że "człowiek, poznając wszystko dookoła, największe trudności napotkał w poznawaniu siebie. Do niedawna myślenie wydawało się zjawiskiem w ogóle nie wymagającym czasu i energii, toteż uznane zostało za "niematerialne", a stąd już prosta droga prowadziła do wyodrębnienia "ducha" i "ciała", oraz podziału świata na "materialny" i "niematerialny". Kiedy się wystartuje z fałszywego punktu, nie ma właściwie granic w snuciu werbalnych spekulacji i komponowaniu rozmaitych mitologii". To jest skrót z cytatów 8-go rozdziału "Walka o poznanie człowieka" z książki Mariana Mazura "Cybernetyka i charakter".

          Po czwarte - Nasze czwarte zdziwienie to problem początku filozofii. To nasze zdziwieni oparte jest na informacjach zawartych w 1-szym rozdziale "Co to jest filozofia" podręcznika "Wprowadzenie do filozofii" Arno Anzenbachera.
Teraz chcemy krótko opisać to czwarte nasze zdziwienie, uznane Przez Anzenbachera za problem początku filozofii. To nasze zdziwienie opiera się na liście Leibniza do Remonda z 26.08.1714. W tym liści Leibniz widzi możliwość stworzenia filozofii wieczystej. A my się dziwimy, dlaczego w ciągu tych trzystu lat od napisania tego listu, żaden uniwersytet nie stworzył filozofii wieczystej.
          Arno Anzenbacher w przedmowie Autora (napisanej w XXI wieku) napisał: "Celem książki "Wprowadzenie do filozofii" jest pomoc w uświadomieniu sobie przez Czytelnika podstawowych problemów filozofii. Zawarte w nim podstawowe informacje maja uzdolnić go do tego, by sam zaczął w swoim zakresie uprawiać filozofię".
          A Józef Tischner w przedmowie do wydania w języku polskim -1987 "Wprowadzenie do filozofii Arno Anzenbachera winno sprostać dzisiejszym potrzebom. Jest ono nie tylko jasne i nowoczesne - ale również poznawczo interesujące, ukazujące myśl filozoficzną w jej ruchu i twórczym niepokoju. Może służyć zarówno samoukom, jak i wszystkim studiującym, jako cenny przyjaciel ich poszukiwań.
          Szczególnie ważny jest język podręcznika. Idzie nie tylko o to, aby był jasny i przejrzysty nawet dla początkujących, ale i o to, by mógł się przyczynić się do wyprowadzenie naszego myślenia z wieży nieporozumień, jaką zbudował wokół nas totalitaryzm i jego ideologia. Trzeba się uczyć języka, aby móc rozmawiać ze sobą. Filozofia dostarcza mowie słów podstawowych, na których wnosi się następnie gmach kultury"
          l w tym tkwi cały problem całej filozofii, a w szczególności filozofii wieczystej. Chaos języka, a ścisłej mowy, wywodzi się z chaosu znaczeń słów mowy naturalnej i budowanych z nich zdań. Jest przyczyną braku do dzisiaj filozofii wieczystej, oraz przyczyną chaosu informacyjnego w nauce, a w szczególności w naukach humanistycznych.

          Po piąte - Nauki humanistyczne zajmują się przede wszystkim, jak cała nauka, problemami poznawczymi. Czyli stwierdzeniem: faktów, właściwości oraz związków. Nauki humanistyczne, w nie wielkim stopniu zajmują się problemami decyzyjnymi. Czyli wskazaniem: celów, sposobów i zasobów. Tymi problemami zajmują nauki przyrodnicze i techniczne. Stąd nauki przyrodnicze i techniczne maja tak wielkie sukcesy. Fizycy dali podstawy do budowy bomby atomowej i elektrowni atomowej. Nauki techniczne i przyrodnicze umożliwiły ludziom wyprawę na księżyc oraz budowę teleskopów do obserwacji i poznawania wszechświata. A studenci Politechniki Rzeszowskiej zbudowali pojazdy marsjańskie.
          Nauki humanistyczne osiągnęły w XXI wieku tak wysoki poziom wiedzy o człowieku, rozwiązały tak wiele problemów poznawczych, że mogą i powinny również rozwiązywać problemy decyzyjne. O tych problemach piszemy w naszych listach intencyjnych RTP, CNP i NOP. Są to te problemy, które musi rozwiązywać każdy człowiek w ciągu całego swojego życia i każda wspólnota. Są to po prostu rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->