Wytyczne, to informacje, określające ogólne wymagania odnośnie sposobów wykonania zadania.

Wyznaczanie, to znajdywanie szukanej wartości jakiejś wielkości (na drodze doświadczalnej lub rachunkowej)

Zachowanie się, to zdarzenie jakim podlegają byty żywe, będące reakcjami na bodźce (zewnętrzne i wewnętrzne).

Zadać - zadawać, to wyznaczyć działania do wykonania.

Zadanie, to przyszłe zdarzenie, które trzeba wykonać aby osiągnąć określony cel. To odpowiedź na pytanie co trzeba zrobić, aby osiągnąć określony cel.

Zagadnienie, to proste zadanie do rozwiązania.

Zasady, to informacje ogólne i szczegółowe, określające sposób wykonania zadania.

Zakres, to granice danej całości.

Zaleta, to dobra, cenna cecha bytu

Zamierzać - zamierzyć, to postanowić coś w sprawie określonego bytu.

Zamierzenie, to postanowienie podjęcia działań w sprawie utworzenia nowego bytu, lub zmiany bytu istniejącego.

Zarodek, to nazwa bytu żywego, będącego zbiorem informacji potrzebnych do rozwoju i życia tego bytu. Jest, to przepis rozwoju i na całe życie: rośliny, zwierzęcia i człowieka.

Zasób, to określona ilość bytów nagromadzona, w celu wykorzystania go do wykonania jakiegoś zadania.

Zbiór, to całość składająca się z cząstek (elementów) posiadających jakąś wspólną cechę.

Zdanie, to zespół uporządkowanych słów (wyrazów), zawierający jakąś informację.

Zdarzenie, to nazwa składnika bytu, którego podstawowymi cechami są: wzajemne oddziaływanie zdarzeń, ich określone: miejsce powstania w czasie, czas istnienia i rozwoju, rozmiary, oraz zmiany tych cech w czasie.

Zdarzyć - zdarzać, to stać się przyczyną czegoś.

Zdolność, to cecha wrodzona pozwalająca na łatwe opanowanie jakieś czynności.

Zmiana, to zdarzenie (kinetyczne), w którym stan końcowy jest różny od stanu początkowego.

Zmysł, to zdolność tworu żywego do odbierania określonej informacji.

Znaczenie, to nazwa nadana jakiemuś bytowi przez jego twórcę (2016).

Znaczenie słowa, to nazwa słowa nadana przez jego twórcę (2016)

Znaczyć, to zrobić znak na bycie (2016).

Znać, to dysponować zbiorem informacji o jakimś bycie (2016)

Znak, to byt, któremu człowiek nadaje znaczenie (2016).

Znamionowy, to cecha charakterystyczna dla danego tworu, ustalona przez twórcę tworu.

Znormalizowany, to określona cecha bytu powszechnego użytku, wytwarzanego masowo.

Zrozumienie, to uświadomienie sobie znaczenia i zależności jakie zachodzą pomiędzy różnymi bytami (tworami i zdarzeniami, pomiędzy informacjami zawartymi w zbiorze wiedza.

Życie, to ciąg względnie uporządkowanych zdarzeń od naturalnego poczęcia (dobrego poczęcia) do naturalnej śmierci (dobrej śmierci).


W zbiorze informacji człowieka wyróżniamy podzbiory:

 • informacje wrodzone zawarte w zarodku:

 • sterujące procesami życiowymi organizmu człowieka od poczęcia do śmierci,

 • sterujące zachowaniem przy zaistnieniu zagrożeń dla życia, to uczucia (emocje),

 • informacje nabyte:

 • odbierane przez zmysły z otoczenia i swojego organizmu, zapisywane przez mózg, przetwarzane przez mózg i przekazywane do organizmu i do otoczenia, a w szczególności do członków wspólnoty,

 • staraniem własnym (w oparciu o podejmowane własne doświadczenia i naukę własną),

 • staraniem innych (rodziców, wychowawców, nauczycieli, uczelnie, mediów, Internetu).


WYKAZ WYBRANYCH KSIĄŻEK OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ

 1. Ludwig von Bertalanffy "Ogólna teoria systemów"

 2. Józef Bocheński "Podręcznik mądrości tego świata"

 3. Józef Bocheński "Sens życia"

 4. Józef Bocheński "Sto zabobonów"

 5. Stephen R. Covey "Najpierw rzeczy najważniejsze"

 6. Stephen R. Covey "7 nawyków skutecznego działania"

 7. Elkhonon Goldberg "Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje"

 8. Erich Fromm "O sztuce istnienia"

 9. Charles Handy "Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sensu przyszłości"

 10. Michał Heller "Bóg i nauka"

 11. Michał Heller "Sens życia i sens wszechświata"

 12. Michio Kaku "Przyszłość umysłu"

 13. Antoni Kępiński "Rytm życia"

 14. Józef Lipiec "Ontologia świata realnego"

 15. Marian Mazur "Cybernetyka i charakter"

 16. Marian Mazur "Historia naturalna polskiego naukowca"

 17. Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo"

 18. Ewa A. Mukoid "Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur"

 19. Edward Nęcka "Twórcze rozwiązywanie problemów"

 20. Hamish Mc Rae "Świat w roku 2020"

 21. Jarosław Rudniański "Między Dobrem a Złem"

 22. Martin E. P. Seligman "Pełnia życia"

 23. Grzegorz Sroczyński "Świat się chwieje"

 24. Alvin i Heidi Toffler "Budowa nowej cywilizacji".

 25. Guy Standing "Prekariat - nowa niebezpieczna klasa"

 26. Jan Skoczyński Jan Zwoleński "Historia filozofii polskiej"

 27. Arno Anzenbacher "Wprowadzenie do filozofii"

 28. Andrzej Grzegorczyk "Mała propedeutyka filozofii naukowej"

 29. Jerzy Kmita "Wykłady z logiki i metodologii nauk"

 30. Don Tapscott Anthony D. Williams "Makrowikinomia - Reset świata i biznesu"

 31. Luc Ferry "Człowiek-Bóg czyli o sensie życia"

 32. Jacek Żakowski "anty.TINA"

 33. Luc Ferry "Jak żyć"

 34. Franz-Xaver Kaufmann "Czy chrześcijaństwo przetrwa"

 35. Stefan Bratkowski Andrzej Bratkowski "Gra o jutro"

 36. Kazimierz Dąbrowski "W poszukiwaniu zdrowia psychicznego"

 37. Peter Kummer "Nie ma rzeczy niemożliwych"

 38. "Reforma kulturowa 2020-2030-2040 Sukces wymaga zmian" zlec. Krajowej Izby Gospodarczej

 39. Tomasz Kocowski "Potrzeby człowieka - Koncepcja systemowa"

 40. Jorn Forsberg i inni "Metodyka szkoleń dla trenerów i doradców przedsiębiorczości"

 41. Daniel C. Dennett "Od bakterii do Bacha - O ewolucji umysłów"

 42. Tadeusz Niwiński "Ja - Wszystkim, którzy urodzili bez instrukcji użycia"

 43. Tadeusz Niwiński z Januszem Goetzendorf-Grabowski "Ty - to masz i rozwijaj"

 44. Stafford Beer "Cybernetyka a zarządzanie"

 45. Józef M. Bocheński "Współczesne metody myślenia"

 46. John R. Searle "Umysł język społeczeństwo - Filozofia i rzeczywistość"

 47. Marian Mazur "Terminologia techniczna"

 48. Jan Woleński "Wierze w to co potrafię zrozumieć"

 49. Tadeusz Kotarbiński "Żyć zacnie"

 50. Jerzy Mellibruda "Poszukiwanie samego siebie"

 51. David Osborne Ted Gaebler "Rządzić inaczej"

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IX