Rozważać - rozważyć, to dzielić problem na części, rozpatrywać każdą jego część osobno, a następnie przemyśleć całościowo i na tej podstawie podejmować decyzje.

Rozwój człowieka, to postęp w doskonaleniu swoich umiejętności.

Rozwój, to ciąg zdarzeń zmierzających do ulepszenia cech danego bytu, w wyniku których cechy końcowe bytu są lepsze od cech początkowych.

Równowaga, to cecha chwilowa bytu, która podlega ciągłemu wzajemnemu oddziaływaniu innych bytów.

Rząd 1, to naczelny, kolegialny, organ wykonawczy zarządzający państwem.

Rząd 2, to ciąg bytów rozmieszczonych jeden za drugim lub jeden przy drugim.

Rzeczywistość, to wszystko, to co istniało, istnieje lub będzie istnieć, to inaczej świat.

Sens, to dobra wartość danego bytu, będąca cechą istotną, ważną (którą, można jakoś wyważyć) i cenną (którą, można jakoś wycenić). Sens (wartość) życia człowieka, każdy człowiek może i powinien przemyśleć wiele różnych sensów swojego życia, rozważyć, ocenić, oraz wybrać i nadać swojemu życiu taki sens, który będzie najbardziej odpowiadaj jego talentom i zdolnościom .

Skraj, to linia graniczna obszaru.

Skrajny, to cecha bytu znajdującego na granicy (skraju) jakiegoś obszaru.

Skuteczność (skuteczne działanie), to pozytywna ocena zgodności wyniku z założonym celem,

Skutek, to następstwo zdarzenia.

Słownik, to zbiór słów uporządkowany alfabetycznie określający ich znaczenie.

Słowo, to nazwa dowolnego bytu (jak nazwisko człowieka) , będąca uporządkowanym zespołem dźwięków mowy ludzkiej, ulotnym zespołem drgań powietrza. To najmniejsza część mowy (2016).

Słuszność, to cecha zdań, które uznaje się za prawdziwe, pomimo, że treść tych zdań nie została sprawdzona pod względem zgodności z prawdą lub jest nie możliwe jej sprawdzenie.

Sposób, to określony i ustalony przebieg postępowania zmierzającego do określonego celu.

Spójność, to cecha bytu, będącego całością

Sprawa, to nazwa bytu i jego części, które są przedmiotem czyjegoś zainteresowania.

Sprawca, to podmiot działania.

Sprawność, to stosunek czynnika, (np. energii) otrzymanego do czynnika, (np. energii) pobranego.

Sprzęt, to zbiór bytów związanych z jakąś dziedziną działalności, potrzebnych w tej działalności.

Stan, to zdarzenie (statyczne), w którym stan końcowy bytu jest taki sam jak stan początkowy, to trwanie jakieś cechy bez zmian.

Sterowanie, to wzajemne oddziaływanie bytów w określonym celu.

Stopień, to stan bytu i jego cech, z którego przechodzi się do innego kolejnego stanu, wyrażający różnicę natężenia cech pomiędzy stanami.

Stwierdzać - stwierdzić, to uznać zdanie za pewne i prawdziwe

Stwierdzenie, to zdanie wymagające sprawdzenia lub udowodnienia

Substancja, to określona postać materii (np. związek chemiczny lub pierwiastek chemiczny).

Synteza, to metoda badawcza polegająca na tworzeniu całości z wyodrębnionych części, przeciwieństwo analizy.

System, to model wyodrębnionej z rzeczywistości całości (dla której rzeczywistość jest środowiskiem, a po jej wyodrębnieniu staje się otoczeniem) składającej się z części, które wzajemnie oddziaływają na siebie, na tą całość i otoczenie. To środowisko i otoczenie nazywamy nadsystemami, a te części podsystemami.

Systematyczny, to uporządkowany według jakiegoś systemu.

Systematyka, to podział całości na części według jakiegoś systemu.

Szybkość, to stosunek zachodzącej zmiany do czasu.

Sztuczny, to cecha bytu stworzonego przez człowieka

Środowisko, to przestrzeń otaczająca dany byt,, to przestrzeń zewnętrzna bytu, otoczenie bytu.

Świadomość, to zespół informacji zapisanych w mózgu człowieka, umożliwiający człowiekowi zdawanie sobie sprawy z własnego istnienia, doznań i spostrzeżeń

Światopogląd, to zespół poglądów: wrodzonych, nabytych i narzuconych, odnoszących się do świata i człowieka, określających sens i idee jego życia.

Światopogląd, to zbór informacji opisujących świat i człowieka, uznanych przez człowieka za bezwzględnie pewne i prawdziwe.

Światopogląd rozumny, to zespół informacji opisujących świat i człowieka, uznanych za bezwzględnie pewne i prawdziwe, po sprawdzeniu ich prawdziwości.

Treść, to zbiór informacji zawartych w pojęciu, stwierdzeniu lub w dokumencie. Przeciwieństwo formy.

Trwać, to istnieć przez dłuższy czas.

Trwały, to cecha bytu istniejącego przez dłuższy czas.

Twierdzenie, to zdanie sprawdzalne i rzetelnie sprawdzone lub udowodnione

Tworzyć, to przekształcać istniejący byt na nowy inny byt.

Tworzywo, to inaczej materia, z której zbudowane są wszelkie byty, cały świat.

Twór, to nazwa składnika bytu, którego podstawowymi cechami są: wzajemne oddziaływanie tworów, ich określone: miejsce powstania w przestrzeni, przestrzeń istnienia i rozwoju, rozmiary i ich zmiany tych cech w przestrzeni. Twór dawna nazwa przedmiotu lub rzeczy.

Twórczość, to tworzenie nowego bytu (tworu lub zdarzenia),, to przetwarzanie jednego bytu w inny byt.

Twórca, to człowiek, który tworzy nowy byt lub przetwarza istniejący byt, nadając mu nowe inne cechy.

Twórcze działania, to zdolność tworzenia nowych bytów i lub przetwarzania istniejących.

Twórcze myślenie, to przetwarzanie informacji przez mózg człowieka, mające za cel tworzenie nowych wyobrażeń, ich modeli, oraz projektów.

Typ, to model, któremu odpowiada pewien zbiór bytów

Układ, to wyodrębniony z rzeczywistości byt, będący całością, składający się z części, które wzajemnie oddziaływają na siebie, na tą całość i otocznie. Modelem układu jest system.

Układać, to tworzyć całość z części składowych. Tworzyć układ.

Umieć, to mieć jakąś wiedzę nabytą i biegłość jej wykorzystywania.

Umiejętność, to cecha nabyta, polegająca na dobrej znajomości jakiejś dziedziny wiedzy i sposobów jej wykorzystania.

Umowa, to zgodne oświadczenie woli, stwarzające wzajemne prawa i obowiązki.

Umysł, to nazwa mózgu mającego zdolność przetwarzania informacji.

Uprawnić - uprawniać, to upoważnić kogoś do czegoś, nadać czemuś moc prawną.

Uprawnienia, to możność działania w zakresie określonym przepisami prawa.

Urządzenie, to ogólna nazwa sztucznego tworu technicznego.

Ustalanie, to czynienie jakieś wielkości wielkością stałą.

Ustrój, to cecha określająca pewna całość pod względem współdziałania jej części składowych,, to nazwa systemu organizacyjnego bytu.

Usystematyzowany uporządkowany według wybranego systemu czyli wybranego modelu jakieś całości.

Wartość bytu, to dobra cecha bytu, uznana przez człowieka za istotną, ważną i cenną.

Warunki, to okoliczności, jakie należy mieć na uwadze przy wykonywaniu określonego zadania

Wiara, to zbiór informacji uznanych za prawdę przez danego człowieka lub daną wspólnotę, bo głosi ją człowiek lub organizacja uznana przez tego człowieka i wspólnotę za wiarygodną

Wiara człowieka XXI wieku, to zbiór informacji uznanych za prawdę, przez danego człowieka lub wspólnotę, bo zostały przekazane przez człowieka lub organizacje uznaną za wiarygodną, oraz nie są, to informacje wzajemnie się wykluczające i nie są sprzeczne z wiedzą.

Wiedza, to uporządkowany zbiór informacji uznanych za prawdę, bo są, to informacje sprawdzalne i zostały rzetelnie sprawdzone lub rzetelnie udowodnione. (2016).

Wiedza życiowa, to zbiór informacji uznanych za prawdę, bo są, to informacje sprawdzalne i zostały rzetelnie sprawdzone i są potrzebne do dobrego i coraz lepszego życia (2016).

Wielkość, to informacja określająca liczbą daną cechę bytu.

Wielkość jednostkowa, to wielkość uznana za jednostkę innej wielkości.

Wielkość względna, to wielkość odniesiona do innej wielkości

Wielkość właściwa, to wielkość właściwa dla danego bytu.

Więź, to nazwa bytu, który łączy ludzi.

Wkład, to zasoby potrzebne do osiągnięcia określonego celu.

Własność, to wspólna cecha bytów dane zbioru.

Właściwość, to cecha odróżniająca pewne byty od innych, od tych które tej cechy nie mają.

Właściwy, to cecha charakterystyczna dla danego bytu.

Wniosek, to wynik rozumowania na ogół przedstawiony w dokumencie.

Wskazanie, to wielkość stanowiąca iloczyn odczytu i stałej miernika, czyli wielkości wyrażającej, ile działek odpowiada jednostce miary.

Wskazówki, to informacje ułatwiające wykonawcy znalezienie najskuteczniejszego sposobu wykonania zadania.

Wszechbyt, to nazwa nieskończenie wielkiego zbioru bytów, stanowiąca nieskończenie wielką, niczym nieograniczona całość, składająca się nieskończenie wielkiej ilości różnorodnych i różnych cząstek, zwanych bytami, które wzajemnie oddziaływają na: siebie, na tą całość. Istotnymi cechami wszechbytu są: istnienie, całościowość, nieskończoność: wielkości, złożoności, zmienności, oraz nieograniczoność w czasie i przestrzeni.

Wszechbyt, to pojecie abstrakcyjne, obejmujące dwa ogromne zbiory bytów: wszechświat czyli zbiór bytów samoistnych, materialnych, oraz zbiór bytów niesamoistnych nie materialnych, czyli pojęć abstrakcyjnych, będących tworami wyobraźni człowieka.

Wszechświat, to zbiór wszystkich światów, wszystkich bytów,, to nieskończenie wielka całość,, to wszystko, to, co istniało, istnieje lub będzie istnieć. To inaczej rzeczywistość.

Wykaz, to dokument - wyliczenie części zbioru stanowiące wynik jego podziału.

Wykazać, to wyliczyć części zbioru stanowiące wynik jego podziału

Wykształcenie, to zasób wiedzy jakim dysponuje człowiek, nabyty jako wynik edukacji (narzuconej lub własnej) na ogół potwierdzone jakimś dokumentem (świadectwem, dyplomem).

Wykształcić, wykształcać, to rozwój edukacji człowieka, który chce ją rozwijać (wiedzę, umiejętności, doświadczenie).

Wymagania, to żądania, jakie powinny być spełnione przy wykonywaniu zadania.

Wymiar, to wyrażenie liczbowe charakteryzujące w sposób względny cechę bytu, za pomocą innych wielkości, uznanych za podstawowe (za jednostki miar)

Wynik pomiaru, to suma wskazania miernika i poprawki miernika. Wynikać - wyniknąć, to powstać, jako skutek zdarzenia

Wyobrażać, to tworzyć w mózgu człowieka obrazy bytów, a na tej podstawie ich modele, oraz projekty umożliwiające wykonanie tych bytów.

Wyobraźnia, to zdolność tworzenia w mózgu człowieka wyobrażeń - obrazów jakiś bytów, a na ich podstawie modeli bytów i projektów bytów.

Wypadek, to zdarzenie nieprzewidywane, pomyślne lub niepomyślne

Wypadkowa, to wielkość, stanowiąca wynik sumowania składowych.

Wyraz, to zespół znaków odpowiadający jednemu słowu (pojęciu), najmniejsza cześć mowy pisanej.

Wyrażenie, to zespół wyrazów stanowiących uporządkowaną całość, zawierający jakieś informacje.

Wyrób, to gotowy twór, nadający się do użytkowania bez dalszego przetwarzania przeróbek.

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI

<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IX