4) świat idei, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i sprawdzalnych,

         
5) świat pojęć, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i sprawdzalnych.

         
6) świat fantazji, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i niesprawdzalnych,

          Taka klasyfikacja umożliwi i ułatwi społeczeństwu zrozumienie całej rzeczywistości. Taka klasyfikacja umożliwia tworzenie syntetycznej wiedzy o całej rzeczywistości.

4. NASZE PROPOZYCJE

          Aby każdy obywatel mógł podejmować mądre decyzje życiowe, i aby społeczeństwo mogło świadomie podejmować decyzje dotyczące całej wspólnoty, (czyli pełnić rolę suwerena), musi dysponować odpowiednią wiedzą. Musi mieć wiedzę ogólną o tych sześciu składnikach wszechbytu, opisanych w drugim punkcie niniejszego listu intencyjnego. Oczywiście musi to być wiedza "w pigułce", z którą każdy mógłby się zapoznać w ciągu kilku dni. Którą prawie każdy mógłby zrozumieć i przyswoić sobie w ciągu kilku tygodni.

          W tym celu proponujemy opracowanie:

          1) Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ),

          2) Podręcznika Wiedzy Życiowej (PWŻ), oraz rozpoczęcie tworzenia

          3) Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).

          Objętość tych podręczników nie powinna przekraczać 400 stron A5. Objętość WWŻ zostanie ustalona po opracowaniu hierarchicznego 5-cio stopniowego podziału wiedzy życiowej.

          Jaki kształt powinien mieć podręcznik PMŻ, opisaliśmy w rozdziale wstępnym PMŻ pod tytułem "Problemy ogólne wprowadzające" (POW, 24 stron, wersja z 15-08-24). Dla zorientowania się w naszych propozycjach, wystarczy przeczytać 7 stron tego rozdziału. Na tych 7-miu stronach opisaliśmy: założenia merytoryczne i metodologiczne PMŻ (13 zasad metodologicznych), spis rozdziałów PMŻ i spis rozdziału wstępnego POW, a w podpunkcie 0.5.2. Sens opracowania PMŻ (13 sensów). Do listu intencyjnego NOP dołączamy ten wstępny rozdział PMŻ. (24 strony, wersja z 2015-08-24).

          Proponujemy, aby dla PWŻ przyjąć podobne zasady jakie przyjęliśmy dla PMŻ. Proponujemy, aby opracowanie PWŻ było początkiem realizacji Wszechnicy Wiedzy Życiowej. Proponujemy, aby klasyfikacje wiedzy życiowej oprzeć na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Klasyfikację UKD dostosowaliśmy do potrzeb rozwiązywania problemów decyzyjnych. Dostarczającą wiedzę życiową potrzebnej każdemu człowiekowi i każdej wspólnocie człowieczej. Zasady takiej klasyfikacji przedstawiamy w naszym opracowaniu pod tytułem "Klasyfikacja dokumentacji Bractwa".

          Na podstawie tej klasyfikacji, proponujemy, aby cały zbiór wiedzy życiowej podzielić na następujące podzbiory:

          6. Projekt - Wszechnica Wiedzy Życiowej WWŻ

6.0. Problemy Ogólne Wprowadzające POW

6.1. Wiedza o Wszechświecie
WWŚ

6.2. Wiedza o Świecie
WŚC

6.3. Wiedza o Wspólnotach
WWN

6.4. Wiedza o Człowieku
WCW

6.5. Wiedza o Usługach dla Człowieka
WUC

6.6. Wiedza o Przetwarzaniu Materii
WPM

6.7. Wiedza o Przetwarzaniu Energii
WPE

6.8. Wiedza o Przetwarzaniu Informacji
WPI

6.9. Problemy Inne Związane
PIZ

          Proponujemy, aby spis treści PWŻ miał identyczny kształt.

          Aby tak się stało, to musimy, my społeczeństwo, chcieć siebie edukować. Musimy chcieć rozpocząć "totalną" samoedukację. Jest oczywistą rzeczą, że tą "totalną" edukację trzeba realizować systematycznie, krok po kroku, a nawet może malutkimi

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->