List intencyjny
NAJWAŻNIEJSZY OBECNIE PROBLEM
W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

                                                                     Autor: Bractwo Mądrości Życiowej - Zespół - Kraków Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

0. WPROWADZENIE

          Wiek XXI to wiek wielkich przemian, wynikający z ogromnego rozwoju cybernetyki i informatyki (komputerów, Internetu). Świat stał się globalną wioską. Problemy XXI wieku to problemy całej ludzkości. A świat XXI wieku to świat powiększającego się lawinowo, codziennie chaosu informacyjnego. To świat, w którym prawie każdy człowiek, zasypywany milionami informacji. Informacjami tworzonymi codziennie przez działalność poznawczą nauki, działalność informacyjną mediów i miliony ludzi korzystających z Internetu. Ten chaos informacyjny jest obecnie najważniejszym i najpilniejszym problemem, który może i powinna rozwiązać nauka. Ten problem opisaliśmy (w skrócie telegraficznym) w niniejszym liście intencyjnym "Najważniejszy obecnie problem" (w skrócie NOP).

          Niniejszy list intencyjny NOP jest rozwinięciem listu intencyjnego Projektu "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP) oraz listu intencyjnego "Cztery najważniejsze problemy" (w skrócie CNP). Założyliśmy, że zawarte w niniejszym liście intencyjnym NOP informacje muszą stanowić spójna całość, zrozumiałą przez każdego. Dlatego niektóre informacje zawarte w liście NOP, są powtórzeniami z listów RTP i CNP.

          Bractwo Mądrości Życiowej wysłało do kilku uczelni w Krakowie ten pierwszy list intencyjny RTP. W liście intencyjnym RTP, w punkcie 6-tym proponujemy rozpocząć realizacje Projektu RTP od rozwiązywania 14, naszym zdaniem, ważnych problemów. Ale po zapoznaniu się z wieloma artykułami i wypowiedziami na ten temat, okazało się, że realizację Projektu RTP należy rozpocząć od 4-ch najważniejszych problemów. Te cztery najważniejsze problemy sprowadzają się do dostarczenia społeczeństwu wiedzy potrzebnej do pełnienia roli suwerena. Wyniki przemyśleń na ten temat opisaliśmy (w telegraficznym skrócie) w drugim liście intencyjnym CNP.

          Dzisiaj, po uświadomieniu sobie, po co założyliśmy Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ), uznaliśmy, że obecnie najważniejszym problemem jest chaos informacyjny, tworzony przez naukę, media i Internet. Ten chaos informacyjny dość szczegółowo opisaliśmy na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej w opracowaniu pod tytułem "2. Charakterystyka Bractwa Mądrości Życiowej" (6 str. wersja z 19.10.2015 r.). Ten chaos informacyjny jest podstawową przyczyną braku wiedzy, potrzebnej społeczeństwu do pełnienia roli suwerena. Do niniejszego listu intencyjnego dołączamy to nasze opracowanie.

          Na podstawie tego naszego opracowania, oraz rozdziału 1-go i 2-go książki prof. Mariana Mazura "Cybernetyka i charakter" doszliśmy do przekonania, że najważniejszym problemem dla nauki polskiej (nie tylko polskiej), oraz dla społeczeństwa, jest opanowanie chaosu informacyjnego XXI wieku. Ogromnego chaotycznego zbioru informacji tworzonego przez działalność poznawczą nauki, przez dostarczanie przez naukę nowych technologii (cybernetyki, informatyki, informatyki społecznej, bioinformatyki, biotechnologii, biofizyki, neuropsychologii, neurokognitywistyki), oraz "dostarczanie przez naukę coraz sprawniejszych narzędzi do przetwarzania informacji i przekazu informacji (druku, radia, telewizji, komputerów, Internetu).

          Dzisiaj wiemy, jak i dlaczego nauka tworzy taki chaotyczny obraz świata. Świata, który przecież jest spójna całością, pozostającą stale w dynamicznej równowadze. Ten chaos powstaje wskutek dzielenia wiedzy o świecie na coraz mniejsze oddzielone od siebie cząsteczki (dziedziny wiedzy i specjalności). Ten chaos powstaje, w skutek nawyków naukowców do dzielenia wiedzy na cząsteczki ("atomy"), z czasów, kiedy nie znane było pojęcie informacji i cybernetyki. A jest to skutek zajmowanie się przez naukę prawie wyłącznie problemami poznawczymi. A jest to wynik nie zajmowania się przez naukę problemami decyzyjnymi. A wynikiem takiego rozumienia nauki jest to, że wiedza dostarczana przez naukę społeczeństwu, jest wielkim chaotycznym, lawinowo powiększającym się obrazem świata. Te chaotyczny obraz świata jest niemożliwy do opanowania przez pojedynczego człowieka. Uniemożliwia człowiekowi podejmowanie trafnych decyzji życiowych. Uniemożliwia dokonywania mądrych wyborów dla siebie i swoich wspólnot. Uzasadnieniem tych stwierdzeń są przemyślenia prof. Mariana Mazura przedstawione w jego książce "Cybernetyka i charakter".

          1. PRZYCZYNY POWSTANIA CHAOSU INFORMACYJNEGO

          Poniżej przedstawiamy (w skrócie) wyjaśnienia prof. Mariana Mazura zawarte w jego książce "Cybernetyka i charakter", określające przyczyny najważniejszego problemu nauki, chaosu informacyjnego.

          W odległej starożytności nauka była jedna. Każdy naukowiec mógł ją uprawiać w całości, gdyż zasób informacji stanowiący ówczesną wiedzę był niewielki. W miarę przybywania nowych informacji, dostarczanych przez naukę, zaczęła odgrywać rolę ograniczona pojemność informacyjna mózgu ludzkiego.

          Naukowiec nie mógł już opanować całej wiedzy. Musiał ograniczyć się do uprawiania tylko pewnej części nauki. Prowadziło to do dzielenia nauki na dziedziny, dziedzin na działy, działów na specjalności, Dochodziło do tego, że jeden naukowiec trawił całe życie na rozwiązywaniu fragmentu jednego problemu, stając się specjalistą, który wiedział prawie wszystko o prawie niczym. Wskutek tego nauka dzieliła się na coraz mniejsze cząsteczki, "atomy".

          Atomizacja nauki pociągnęła za sobą atomizację rzeczywistości. Nauka tradycyjna stała się sumą od graniczonych od siebie monodyscyplin, wytwarzających sobie własna terminologię, własną metodologię. Naukowiec traktuje przypisany sobie zakres rzeczywistości, jako własny teren, poza który samemu się nie wychodzi i na który innych się nie wpuszcza. Naukowiec, który

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->