5. UZASADNIENIE TYCH PROPOZYCJI
5.0. Wprowadzenie

          Inspiracją opracowania tego listu intencyjnego, oraz uzasadnieniem potrzeby stworzenia podręcznika wiedzy ogólnej w "pigułce" są przemyślenia: Marka Fritzhanda., Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Antoniego Kępińskiego, Elkhonona Goldberga, Anthonego De Mello, Józefa Bocheńskiego, Michała Hellera, Mariana Mazura, Ewy Mukoid. Stanisława Kracika. Źródłem tych przemyśleń jest literatura wyszczególniona na stronie internetowej Bractwa. Wybrane pozycje literatury przedstawiamy poniżej.

5.1. Uzasadnienie potrzeby wiedzy ogólnej

          Inspiracją tego uzasadnienie jest wstęp do zarysy encyklopedycznego książki pod tytułem "Filozofia a nauka". Książka stanowi zarys problematyki łączącej filozofię i naukę. "Filozofia a nauka" wedle początkowe go zamysłu z 1974 roku, miała być pierwszym tomem encyklopedii "Filozofii a życie". Inicjatorem przedsięwzięcia był przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Fritzhand. Przedsięwzięcie było rezultatem wzmożonej aktywności naukowej środowiska filozoficznego. Jej przejawem był Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny (drugi w całej historii polskie filozofii) w Lublinie w czerwcu 1977 roku.

          W założeniach programowych encyklopedii określono najważniejsze cele i założenia metodologiczne. Opracowanie winno spełniać następujące wymogi: rzetelności informacyjnej, pełnej komunikatywności, opartej na programie średniej szkoły ogólnokształcącej.

          Jednak nie udało się zrealizować tego przedsięwzięcia w zakresie oczekiwanym i pożądanym. Kompetencje i nastawienie autorów zmusiły redaktorów do odstąpienia od ścisłego przestrzegania założeń. Odstąpiono od tematycznego przedstawienia problematyki i zastąpiono go porządkiem alfabetycznym. Odstąpiono od jednolitego słownictwa dla całego opracowania.
Wyżej opisane doświadczenia z opracowania książki "
Filozofia a nauka" wskazują na konieczność opracowania jakiegoś podręcznika mądrości życiowej oraz na konieczność jego opracowania na podstawie innych założeń merytorycznych i metodologicznych. Próbę i propozycje opracowania takiego podręcznika podjęliśmy i przedstawiliśmy na stronie internetowej Bractwa w postaci zarysu projektu Podręcznika Mądrości Życiowej. Podręcznik jest próbą uporządkowania tego ogromnego chaotycznego zbioru informacji o rzeczywistości, tworzonego przez naukę i media. Rozwiązywanie tego trudnego problemu powinno to być jednym z najważniejszych zadań uniwersytetów.

          Wielu wyborców (nie tylko w Polsce) narzeka na swoich przedstawili. Wielu popada w zniechęcenie i bezradność. Inni protestują. Ale nikt nie stawia sobie zasadniczych pytań, dlaczego wybraliśmy takich przedstawicieli, z których jest tylu niezadowolonych.

5.2. Uzasadnienie potrzeby wiedzy specjalistycznej

          Społeczeństwo, jeżeli ma mądrze pełnić rolę suwerena, to musi mieć wiedzę specjalistyczną, potrzebną do trafnego wyboru swoich przedstawicieli do władz ustawodawczych. Społeczeństwo, w swojej masie, nie ma prawie żadnej wiedzy do podejmowania tak trudnych decyzji - wyborów. Tą wiedzę mogą i powinny dostarczać społeczeństwu wyższe uczelnie. Uczelnie powinny opracować jakiś krótki podręcznik wyborcy. A społeczeństwo, każda wspólnota i każdy wyborca, powinni podjąć decyzje w sprawie rozpoczęcia swojej samo organizacji i samo edukacji.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->