ROZDZIAŁ ÓSMY PWŻ

8. MĄDROŚĆ PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI (MPP


0. Wprowadzenie (WWD)

1. Charakterystyka MPP (CPP)

2. Punkt wyjścia i dojścia MPP (PWD)

3. Założenia merytoryczne i metodologiczne MPP  (ZMM)

4. Mądrość dążeń i poglądów człowieka  (MDC)

5. Filozofia, socjologia psychologia XXI wieku  (FSP)

6. Filologia, logika i matematyka XXI wieku (FLM)

7. Świat i Polska w 2050 roku (ŚIP)

8. Edukacja dla świata i Polski 2050 roku (EŚP)

9. Załączniki (ZAŁ)


0. WPROWADZENIE

Ósmy rozdział PWŻ, "8. Mądrość projektowania przyszłości" (w skrócie MPP) ma być projektem- przykładem rozwoju Polski, na tle wizji przemian świata, w ciągu 25 lat (w ciągu życia jednego pokolenia). Ma to być:

> Uporządkowany, syntetyczny zbiór informacji, opisujący wizję świata i rozwój Polski w ciągu 25 lat, na postawie wiedzy XXI wieku.

> Potrzebny każdemu, kto chce kierować swoim życiem i życiem wspólnoty, w oparciu przemyślenia przyszłości swojego życia i życia swojej wspólnoty (to rozdziały 1-3 PWŻ).

> Propozycja dla tych, co chcą powiększyć ten zbiór informacji o wiedzę ogólną nauk humanistycznych XXI wieku i chcą przemyśleć przyszłość: filozofii, socjologii, psychologii i filologii XXI wieku, jako dziedzin wiedzy mających ogromny wpływ na życie każdego człowieka (to rozdziały 4-7 PWŻ).

> Propozycja dla tych, co chcą projektować przyszłość swojego życia i swojej wspólnoty (to rozdział 8 PWŻ)


Każdy, kto zastanawia się nad swoim życiem, powinien w sposób przemyślany i możliwie jednoznaczny odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania egzystencjonalne: Po co ja żyję?, Po co żyje człowiek?, Po co żyją (istnieją) wspólnoty człowiecze? Po co istnieje świat?


Jeżeli zastanawiasz się nad sensem swojego życia, opracuj swój projekt na dalsze swoje życie, według propozycji zawartych w niniejszym 8-ym rozdziale PWŻ.


Jeżeli jednak uważasz, że nie masz żadnego wpływu na swoje życie, to nie zajmuj się tym 8 rozdziałem PWŻ. Pewnie uważasz, że twoje życie to patyczek lub gałązka wrzucona przez wiatr do rzeki, która sobie płynie zgodnie ze swoim nurtem przeznaczeniem. A ty człowieku - patyczku biernie sobie płyniesz i przypatrujesz krajobrazowi, który mijasz. Nie podejmujesz żadnego wysiłku na zmianę takiego życia. Wierzysz, że ta rzeka za ciebie myśli i doprowadzi cię do dobrego i pięknego morza - celu.


1. CHARAKTERYSTYKA MPP

Na początku musimy sobie opowiedzieć na pytanie Od czego zacząć? Opracowanie rozdziału należy zacząć od ustalenia "1.0.sensu opracowania MPP", "1.1. Celu opracowania MPP" i  "1.2. Zadań MPP".


Proponuje zacząć MPP od określenia sensu opracowania MPP. Proponujemy, żeby to była wizja przyszłości, podzielona na sensowne etapy (5 letnie i coroczne). Wizja oparta o dotychczasowe doświadczenia życiowe. Aby była oparta na odkrytych talentach, wrodzonych zdolnościach, nabytych umiejętnościach, pełnionych rolach, osiągniętych sukcesach i doznanych porażkach.


Proponujemy, aby celem MPP była realizacja 4-ch ważnych sensów. Muszą te cele mieć określoną wartość, mającą 3 ważne cechy. Powinna być to cecha: istotna, bardzo ważna (a może najważniejsza), oraz cecha cenna (może bardzo cenna, a może nawet bezcenna).

Te sensy powinny nadawać wartość: życiu człowieka, życiu wspólnoty człowieczej, światopoglądowi człowieka XXI wieku, oraz wspólnemu działaniu dla wspólnego dobra.


Proponujemy, aby dla osiągnięcia tych celów były realizowane w ramach MPP, następujące zadania:

> dążenie do doskonałości, prawdy, dobra i piękna,

> przetwarzanie przy pomocy energii zasoby świata zaspakajały wszelkie uzasadnione potrzeby człowieka,

> zdobywana przez człowieka wiedza, zapewniała zachowanie zasobów świata i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.


2. PUNKT WYJŚCIA I DOJŚCIA MPP

Proponujemy, aby drugim punktem MPP był "Punkt wyjścia i dojścia MPP", aby to były przekonania, że:


1) Świat (Planeta ziemia), jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania, rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla życia człowieka. A życie człowieka to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń (proces), od naturalnego poczęcia (dobrego poczęcia) do naturalnej śmierci (dobrej śmieci). A życie człowieka zaczyna się od zarodka, w którym zapisany jest prawie cały przepis (program) na całe życie człowieka.

2) Życie człowieka, może być dobre i powinno być coraz lepsze, dzięki wspólnotom człowieczym. Dzięki naj- ważniejszej wspólnocie, jaką jest rodzina. W tej wspólnocie na ogół każdy człowiek został poczęty i w niej został wychowany. Rodzina umożliwia człowiekowi coraz lepsze zaspakajanie jego potrzeb, dzięki mowie człowieka. Mowa człowieka stanowi narzędzie: wzajemnego porozumiewania się ludzi, tworzenia wspólnot człowieczych, oraz wspólnego działania dla wspólnego dobra.

3) W XXI wieku człowiek zaczął świat przekształcać w "epokę człowieka", zamiast z powrotem przekształcać świat w "epokę przyrody" i zrównoważonego rozwoju, Człowiek znalazł się na rozdrożu (nad przepaścią) i musi to zrozumieć, bo dotyczy to każdego z nas, każdej wspólnoty i całej ludzkości.

4) Życie człowieka, może być i powinno być dobre i coraz lepsze, dzięki wiedzy życiowej. Tą wiedzę umożliwia człowiekowi jego mózg. Tą wiedzę uwielokrotniają XXI wieku nowe narzędzia do przetwarzania i przekazu informacji (komputery, Internet, sztuczna inteligencja, radio, telewizja, telefon komórkowy). Mózg człowieka ma praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia nowych informacji (fantazjowania). Człowiek i jego mózg odbiera, przetwarza i przekazuje innym informacje potrzebne do jego życia. Mózg ludzi szczególnie uzdolnionych jest najlepszym narzędziem do: zbierania i poznawania "ziarenek prawdy" (wiedzy) o świecie, oraz "ziarenek mądrości życiowej" (umiejętności) potrzebnych człowiekowi do kierowania swoim życiem i życiem wspólnoty. Ale w XXI wieku człowiek musi mieć świadomość, że przekroczył możliwości świata i środowiska jego naturalnych możliwości odtwarzania. W XXI wieku człowiek musi dostosować swoje potrzeby, do możliwości naturalnego odtwarzania zasobów świata i środowiska naturalnego.

5) Mózg człowieka umożliwia człowiekowi coraz lepsze zrozumienie świata i człowieka, oraz  przemian w nich zachodzących. Jest narzędziem umożliwiającym coraz lepsze zaspakajanie swoich potrzeb, oraz coraz lepsze wspólne działania dla wspólnego dobra. Ale człowiek w XXI wieku musi się liczyć z ograniczonością zasobów świata. Musi do tych ograniczonych zasobów dostosować swoje potrzeby. Ma do tego swój niczym nieograniczony mózg, który umożliwia mu dostosowanie swoich potrzeb, do naturalnych zasobów świata i środowiska.

6) My autorzy PWŻ, wierzymy, że człowiek dzięki swojemu mózgowi i wiedzy jaką mózg mu zapewnia, potrafi opanować zagrożenia i sprostać wyzwaniom XXI wieku.


3. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I METODOLOGICZNE MPP

Proponujemy, aby następnym punktem MPP były "1.4. Założenia merytoryczne" i "1,5. Założenia metodologiczne" zawarte w "1. Charakterystyka PWŻ". Z tych założeń należy wybrać założenia najważniejsze dla danego MPP.


4. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ I POGLĄDÓW CZŁOWIEKA

Proponujemy, aby następnymi punktami MPP były : "1. Mądrość dążeń człowieka", "2. Mądrość poglądów o świecie", oraz 3. Mądrość poglądów o człowieku" (a w zasadzie o jego wiedzy). Szczególnie ważnym punktem jest nowatorski punkt 3.


5. FILOZOFIA - SOCJOLOGIA - PSYCHOLOGIA XXI WIEKU

Kolejnymi punktami MPP, nad którymi trzeba się zastanowić  są "4. Filozofia XXI wieku", "5. Socjologia XXI wieku", "6.Psychologia XXI wieku". Zasadniczą różnicą, różniącą nauki XXI wieku, od nauk tradycyjnych jest zasada rozwiązywania problemów od ogółu do szczegółu. W oparciu o tą zasadę, wiedza jest to starannie uporządkowany od ogółu do szczegółu zbiór informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych: o świecie i o człowieku.


6. FILOLOGIA - LOGIKA - MATEMATYKA XXI WIEKU

Następnymi punktami MPP są: filologia, logika i matematyka XXI wieku. Są to nauki narzędzia dla filozofii, socjologii i psychologii XXI wieku. Filologia, oraz oparte na niej normatywne słowniki, Słownik Mądrości Życiowej i Słownik Wiedzy Życiowej określają jednoznacznie znaczenie wszystkich istotnych słów użytych w PWŻ i w PMŻ. Ta zasada radykalnie zmniejsza chaos informacyjny, oraz umożliwia dziesięciokrotne zmniejszenie objętości podręczników PMŻ i PWŻ. Umożliwia opracowanie i wydawanie podręczników, które można poznać w ciągu 25 godzin (około 3-ch dni) i przyswoić sobie w ciągu 200 godzin (około 1 miesiąca).

Filologia ustala nowatorskie zasady tworzenia słownictwa nowoczesnej nauki, opisane w książkach Ks. Józefa M. Bocheńskiego "Logika religii", "Sto zabobonów", "Podręcznik mądrości tego świata", Mariana Mazura "Terminologia techniczna", "Cybernetyka i charakter"


7. ŚWIAT i POLSKA W 2050 ROKU

Jaki będzie świat i jaka będzie Polska w 2050 roku? Tego nie wiemy. Ale jaki powinien być świat i jaka powinna być Polska w 2050 roku to mniej więcej wiemy. Bo wiemy jaki jest świat i Polska w 2019 roku. Bo wiemy jakie zmiany zajdą w najbliższych 10 latach i jakie będą kierunki tych zmian w ciągu 25 lat. Na pewno będzie istniała sztuczna inteligencja z systemami 5G. A sztuczna inteligencja systemów 5G zapewni ogromny dochód i ogromne zyski, tym koncernom, które będą je stosować. Nikt nie będzie miał i żadne państwo nie będzie miało żadnych możliwości powstrzymania tego trendu. Po za tym, wojsko w każdym mocarstwie (a w szczególności w Chinach, USA, Rosji) będzie systemy 5G budować i rozwijać (na wyścigi).


Jaki będzie świat i Polska w latach 2020-2030-2040 opisało 12 osób w "Reformie kulturowej" na zleceni Krajowej Izby Gospodarczej. A w 2049 roku, na stulecie istnienia Partii Komunistycznej, Chiny będą pierwszą potęga świata. Tak zakładają, tak planują i wszystko wskazuje, że to osiągną.


W oparciu o tą "Reformę kulturowa", o przemyślenia Józefa Kozieleckiego (zawarte w jego książce "Jak Polskę obronić przed Polakami"), przemyślenia prof. Marcina Króla zawarte w artykule "Obyśmy znów nie byli głupi - Czeka nas koniec starego świata i nic dobrego z tego na razie nie wyjdzie", oraz Prof. Grzegorza Ekierta zawarte  "Żyjemy w momencie szaleństwa - Świat zmienia się dramatycznie szybko i nie bardzo wiemy dokąd idzie". Chcemy to wszystko na nowo przemyśleć, ująć w projekcie internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowe oraz zastosować i rozwijać w działalności Wszechnicy. Wierzymy i wiemy jak to rozwiązać. Muszą w tym wziąć udział, przedstawiciele wszystkich organizacji i i instytucji istniejących w Polsce.


NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI