1. CHARAKTERYSTYKA PMŻ
Spis podpunktów punktu Charakterystyka PMŻ
1.0. Sens opracowania PMŻ

1.1. Cele opracowania PMŻ
1.2. Zadania PMŻ
1.3. Punkt wyjścia i dojścia PMŻ
1.4. Założenia merytoryczne
1.5. Założenia metodologiczne
1.6. Rozważania nad sensem PMŻ

1.0. Sens opracowania PMŻ

Sensem opracowania PMŻ
jest udzielenie w sposób przemyślany i możliwie jednoznaczny odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencjonalne: Po co ja żyję?, Po co żyje człowiek?, Po co żyją (istnieją) wspólnoty człowiecze?, Po co istnieje świat?

Te pytania, oraz powstanie "epoki człowieka" (antropocenu) rodzą nowe bardzo ważne pytania. Człowiek w "epoce człowieka" poznał takie metody i uzyskał takie narzędzia, że jest wstanie zniszczyć świat i środowisko naturalne świata w ciągu kilkudziesięciu lat. Wiemy, że świat i jego środowisko naturalne stanowią ograniczone zasoby. Co wtedy my ludzie będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli znaleźć inną planetę, na której będzie można żyć i przystosować się do tego nowego życia. Ale to chyba nie jest bardzo interesujące nas rozwiązanie?.

My wiemy, po zapoznaniu się z literaturą na ten temat, co trzeba zrobić, aby Planeta Ziemia była najlepszym miejscem do życia człowieka. Pomimo, że to wszystko wiemy, tkwimy w marazmie, podejmujemy puste deklaracje, świadomie siejemy wątpliwości.

Dlatego uznaliśmy za sens opracowania PMŻ podjecie próby, opracowania wizji przyszłości XXI wieku. Będzie ona odpowiedzią na powyższe pytania egzystencjonalne i próbą sprostania wyzwaniom epoki człowieka wywołanym przez człowieka.

Ta wizja jest konkretną propozycją sensu PMŻ Jest projektem (utopii), który może zapobiec "potopowi" opisanemu w artykule Edwina Bendyka "Bez utopii będzie potop".


1.1. Cele opracowania PMŻ

Na podstawie powyższych stwierdzeń, za naczelny cel opracowania PMŻ uznaliśmy realizację 4-ch ważnych sensów, które nadają: istotną, ważną i cenną wartość w XXI wieku:

1) życiu człowieka (SŻC),
2) życiu wspólnoty człowieczej (SŻW),
3) światopoglądowi człowieka XXI wieku (SŚC), oraz
4) wspólnemu działaniu dla wspólnego dobra (SWD).

Aby te cele można było zrealizować, każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na 12 pytań, przedstawionych w podpunkcie  "1.6. Rozważania nad sensem PMŻ", oraz rozważyć przyjęcie idei pozytywnego myślenia, przedstawionych w 8-mym punkcie rozdziału "1. Mądrość dążeń człowieka" PMŻ.

1.2. Zadania PMŻ

Dla osiągnięcia tych celów, za naczelne zadanie PMŻ, proponujemy uznać następujące sugestie:

 • dążenia człowieka do: doskonałości, prawdy, dobra i piękna,
 • przyjęcie obrazu świata - którego materię przetwarzamy energią na wyroby potrzebne człowiekowi,
 • przyjęcie obrazu człowieka, twórcy wszelkich informacji, które umożliwiają zaspakajanie jego wszelkich racjonalnie uzasadnionych potrzeb,
 • opracowania wiedzy ogólnej nauk humanistycznych, umożliwiającej wykorzystanie tych nauk do rozwiązywanie problemów decyzyjnych, zapewniających zachowanie świata dla przyszłych pokoleń,
 • projektowania przyszłości, która będzie coraz lepiej zaspakajać potrzeby człowieka, dająca poczucie  coraz lepszego życia, przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów środowiska naturalnego.

Powyżej opisaliśmy sens, cele i zadania ogólne Podręcznika PMŻ. Poniżej opisujemy zadania szczegółowe. Są to:

 • Punkt wyjścia i dojścia PMŻ (podpunkt 1.3.), założenia merytoryczne PMŻ (podpunkt 1.4.) i założenia metodologiczne (podpunkt 1.5.), rozważania nad sensem PMŻ (podpunkt 1.6.) Stanowią one podstawę proponowanych w PMŻ rozwiązań,
 • Synteza problemów wymagających rozwiązania opisanych w ośmiu rozdziałach PMŻ  oraz
 • Informacje zawarte w 5-ciu załącznikach.

1.3. Punkt wyjścia i dojścia PMŻ

Aby rozwiązać problem decyzyjny, a takim problemem jest opracowanie PMŻ, trzeba na początku określić punkt wyjścia i punkt dojścia. Punkt wyjścia określa od czego chcemy zacząć opracowanie PMŻ, a punkt dojścia określa punkt zakończenia jego opracowywania. Oba te punkty określają ramy (przestrzeń, czas) realizacji Podręcznika. Za punkt wyjścia przyjęliśmy przestrzeń, obejmującą: świat, wspólnoty człowiecze i człowieka. Za punkt dojścia przyjęliśmy czas opracowania Podręcznika (jest nim rok), oraz data zakończenia opracowania ( jest nią czerwiec 2019 r.).

Za punkt wyjścia przyjęliśmy nasze przekonania, że:

 1. Świat (Planeta ziemia), jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania, rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla życia człowieka. A życie człowieka to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń (proces), od naturalnego poczęcia (dobrego poczęcia) do naturalnej śmierci (dobrej śmieci). A życie człowieka zaczyna się od zarodka, w którym zapisany jest prawie cały przepis (program) na całe życie człowieka.
 2. Życie człowieka, może być dobre i powinno być coraz lepsze, dzięki wspólnotom człowieczym. Dzięki najważniejszej wspólnocie, jaką jest rodzina. W tej wspólnocie na ogół każdy człowiek został poczęty i w niej został wychowany. Rodzina umożliwia człowiekowi coraz lepsze zaspakajanie jego potrzeb, dzięki mowie człowieka. Mowa człowieka stanowi narzędzie: wzajemnego porozumiewania się ludzi, tworzenia wspólnot człowieczych, oraz wspólnego działania dla wspólnego dobra. W XXI wieku człowiek zaczął świat, będący "epoką przyrody" i zrównoważonego rozwoju, przekształcać w "epokę człowieka". Człowiek znalazł się na rozdrożu (nad przepaścią) i musi to zrozumieć, bo dotyczy to każdego z nas, każdej wspólnoty i całej ludzkości.
 3. Życie człowieka, może być i powinno być dobre i coraz lepsze, dzięki mądrości życiowej. Tą mądrość umożliwia człowiekowi jego mózg. Tą mądrość uwielokrotniają XXI wieku nowe narzędzia do przetwarzania i przekazu informacji (komputery, internet, sztuczna inteligencja, radio, telewizja, telefon komórkowy). Mózg człowieka ma praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia nowych informacji (fantazjowania). Człowiek i jego mózg odbiera, przetwarza i przekazuje innym informacje potrzebne do jego życia. Mózg ludzi szczególnie uzdolnionych jest najlepszym narzędziem do: zbierania i poznawania "ziarenek prawdy" (wiedzy) o świecie, oraz "ziarenek mądrości życiowej" (umiejętności) potrzebnych człowiekowi do kierowania swoim życiem i życiem wspólnoty. Ale w XXI wieku człowiek musi mieć świadomość, że przekroczył możliwości świata w zaspakajaniu wszystkich swoich potrzeb. 
 4. Mózg człowieka umożliwia człowiekowi coraz lepsze zrozumienie świata i człowieka, oraz  przemian w nich zachodzących. Jest narzędziem umożliwiającym coraz lepsze zaspakajanie swoich potrzeb oraz coraz lepsze wspólne działania dla wspólnego dobra. Ale człowiek w XXI wieku musi się liczyć z ograniczonością zasobów świata, potrzebnych do życia człowieka. Musimy sobie to uświadomić i musimy się do tego dostosować.

My autorzy PMŻ, wierzymy, że człowiek dzięki swojemu mózgowi i wiedzy jaką mózg mu zapewnia, potrafi opanować zagrożenia i sprostać wyzwaniom XXI wieku.   

Dziś wiemy, że wszyscy ludzie na całym świecie są ludźmi wierzącymi, bo:
 1. nie ma ludzi nie wierzących, bo nie ma ludzi wszechwiedzących,
 2. nie ma ludzi, którzy mogą poznać całą prawdę o rzeczywistości, bo rzeczywistość i prawda o rzeczywistości jest nieskończenie wielkim zbiorem informacji,
 3. wiemy, że wszyscy ludzie w coś wierzą. Jedni wierzą, że Bóg istnieje (to deiści i teiści), inni wierzą, że Bóg nie istnieje (to ateiści), a inni wierzą, że tych poglądów nie da się uzgodnić  (to agnostycy).

W związku z tym, aby opracować PMŻ dla wszystkich i dla każdego, musieliśmy przemyśleć i zaproponować jakieś rozwiązania tych problemów. Bo wiemy, że w projektach rozwiązywanie problemów decyzyjnych, musimy rozwiązywać całość (systemowo) wszelkich problemów, a realizacja tych projektów wymaga udziału w niej wszystkich organizacji, których ten projekt dotyczy. Dlatego uznaliśmy za niezbędne przedstawienie w Rozważaniach RWU naszych propozycji dotyczących wiary człowieka.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->