PRZEDMOWA

           Książka, którą trzymasz w ręku (Podręcznik Mądrości Życiowej PMŻ) i Mój Projekt na Życie MPŻ (160 stron formaty C5) nie jest dziełem jednego człowieka. Nie może być. Jest dziełem zespołu ludzi, którzy chcieli i chcą wspólnie działać dla wspólnego dobra. Jest opisem wyników przemyśleń wielu ludzi twórczo myślących.

          Myśl o jej napisaniu pojawiła się w gronie ludzi tworzących Towarzystwo Krzewienia Przedsiębiorczości (założone w 1992 r.). W roku 2014 Towarzystwo zostało przekształcone w Bractwo Mądrości Życiowej. Do jej "zakiełkowania" przyczynili się w sposób szczególny członkowie Bractwa: Stanisław Kracik, Ewa Mukoid, Antoni Jasiński.

          Pod kątem napisania Podręcznika Mądrości Życiowej dokonaliśmy wyboru literatury, a z niej wyboru myśli i stwierdzeń uznanych za "ziarenka prawdy i mądrości". W latach 2014-2017 zająłem się uporządkowaniem zebranego materiału. Podręcznik zaczynał "żyć". Zyskał iście inżynierski porządek zapisu, oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Jest napisany jak najprostszym językiem zrozumiałym dla każdego. Poszczególne rozdziały Podręcznika były publikowane na stronie internetowej <bractwomadroscizyciowej.pl>, a w lutym 2017 r. wydaliśmy wersję papierową Podręcznika.

          Na podstawie doświadczeń zebranych z działalności Krakowskiego Centrum Seniora (to dzięki Ninie Woźniak) i Klubu Dialogu AGORA (to dzięki Józkowi Pustelnikowi i Marcelemu Gajewskiemu) uznaliśmy za konieczne zorganizowanie przez krakowskie uczelnie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego. Opracowaliśmy i przekazaliśmy czterem krakowskim uczelniom trzy listy intencyjne (RTP, CNP i NOP) w sprawie rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku.

          Zdając sobie sprawę z trudności na jakie napotkają uczelnie przy organizowaniu tych Zespołów, opracowaliśmy czwarty list intencyjny "Razem tworzymy internetową - Wszechnicę Wiedzy Życiowej". Ten list adresujemy do ludzi dobrej woli, Metropolii Kraków, chcących wspólnie działać dla dobra wspólnego. W marcu 2016 r. wysłaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa list w tej sprawie. List ten Prezydent przekazał Dr Annie Okońskiej-Walkowicz Doradcy Prezydenta ds. Polityki Senioralnej. Dr Walkowicz uznała zawarte w liście propozycje za interesujące i warte realizacji przez Miejskie Centrum Dialogu. Dzięki tej decyzji w ramach Miejskiego Centrum Dialogu w styczniu 2017 r. uruchomiliśmy Zespól Dialogu Międzypokoleniowy. Prace tego zespołu koordynuje obecnie Justyna Pyrcz.

          Po przeanalizowaniu problematyki listów intencyjnych, uznaliśmy za pilne opracowanie nowej wersji Podręcznika. W tej wersji chcieliśmy ująć nasze przemyślenia zawarte w tych czterech listach intencyjnych. Jednak dalsze prace nad rozwojem Podręcznika stanęły w miejscu. Członkowie zespołu zgłaszali różne wątpliwości i zastrzeżenia do rozwiązań zawartych w Podręczniku. Najbardziej krytykowali tytuł Podręcznika.

          W sierpniu 2017 r. Teresa Nowakowska zaproponowała zmianę tytułu Podręcznika na "Mój projekt na życie" (MPŻ). Ta zmiana wszystkim się spodobała, ale ta zmiana oznacza rewolucję w opracowaniu Podręcznika. Projekt trzeba opracować na zupełnie innych zasadach. Dla opracowania Projektu trzeba rozwiązać wiele konkretnych problemów decyzyjnych, a przede wszystkim opracować taki Projekt.

          W związku z tym, postanowiłem w Projekcie (będącym nowa wersją Podręcznika (PMŻ), ująć przemyślenia zawarte w tych czterech listach intencyjnych. Projekt jest programem na 25 lat "mojego" życia, umożliwiającym zorganizowanie i uruchomienie Wszechnicy Wiedzy Życiowej. Opis tego programu przedstawiam we wstępnym rozdziale Projektu pod tytułem "Problemy ogólne wprowadzające".

          Ponieważ ja, autor "Mojego Projektu na Życie", mam już 90 lat, było by głupotą założenie, że dam radę opracować Projekt i zrealizować jego 25-letni program. Dlatego opracowanie Projektu zakończyłem w grudniu 2017 r. W styczniu 2018 r. Zbyszek Turcza uruchomi stronę internetową <bractwowiedzyzyciowej.pl>, na której opublikujemy Podręcznik i Projekt, oraz zostanie wydany Projekt w wersji papierowej.

          To wszystko, co wyżej opisałem, jest po to, aby w roku 2018 zorganizować i uruchomić Zespół MÓZG, który opracuje założenia Wszechnicy Wiedzy Życiowej. Na podstawie tych założeń zorganizujemy i uruchomimy Wszechnicę, kształcącą i rozwiązującą w Zespołach Dialogu Wielopokoleniowego trudne problemy decyzyjne wspólnot człowieczych XXI wieku.

          l Ty Drogi Czytelniku masz możliwość wzięcia udziału w pracach Zespołu MÓZG oraz w powołaniu do życia Wszechnicy Wiedzy Życiowej. Do tego serdecznie Cię zapraszamy.

Owocnej lektury!

Zbigniew Miksztal

<-- Spis treści

Czytaj dalej -->