ROZDZIAŁ SIÓDMY PWŻ

7. FILOLOGIA XXI WIEKU FLL


0. Wprowadzenie (WWD)

     1.0 Charakterystyka niniejszego opracowania (CNO)

     1.1. Przedmiot opracowania (PRO)

     1.2. Cel opracowania (CLO)

     1.3. Zadania opracowania (ZDO)

     1.4. Podstawa opracowania (PPO)

     1.5. Potrzeba opracowania (POP)

     1.6. Wersje opracowania  (WEO)

     1.7. Umiejscowienie opracowania (UOP)

1. Definicje pojęć (DFP)

2. Definicje słów (DFS)


OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ  (OWP)


0. WPROWADZENIE

Siódmy rozdział PWŻ, filologia XXI wieku (w skrócie FLL) jest to:

> Usystematyzowany i uładzony (uporządkowany) zbiór informacji (w pigułce) o mowie (języku) człowieka XXI wieku.

> Zbiór informacji o mowie, umożliwiający tworzenie wiedzy, systematycznie rozwijanej.

> Starannie uładzona od ogółu do szczegółu wiedza złożona z informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych.

> Wiedza o świecie, wspólnotach ludzkich i człowieczych oraz o człowieku.

> Wiedza potrzebna każdemu do kierowania życiem swoim i życiem wspólnoty, dla podejmowania mądrych decyzji życiowych.

> Wiedza umożliwiająca życie, nie byle jakie, tylko życie dobre i coraz lepsze.

> Wiedza zapewniająca radość życia, oraz przeżywanie chwil szczęścia.


FLL jest uporządkowanym, syntetycznym zbiorem informacji o: słowach, pojęciach, zdaniach, opisach, potrzebnych każdemu, kto chce zdobyć wiedzę do kierowania swoim życiem i życiem wspólnoty (to rozdziały 1-3 PWŻ). Kto chce zwiększyć ten zbiór informacji o wiedzę ogólną nauk humanistycznych XXI wieku, to powinien poznać rozdziały 4-7 PWŻ. A kto chce projektować przyszłość swojego życia lub swojej wspólnoty powinien poznać rozdział 8.


Filologia XXI wieku powstała:

1) jako opis wyników wspólnych przemyśleń (OWP), autorów Podręcznika, o wiedzy XXI wieku,

2) opartych na informacjach zebranych w ciągu całego życia, którego ważnym celem jest uświadomienie sobie i innym wad poglądów "epoki człowieka" (antropocenu), zmierzających do zniszczenia zasobów świata i środowiska naturalnego,

3) którego najważniejszym zadaniem jest zaproponowanie rozwiązań problemów decyzyjnych, które umożliwią wyeliminowanie tych wad, oraz sprostanie wyzwaniom XXI wieku.


Filologia XXI wieku umożliwia osiągniecie tych celów i wykonanie tych zadań w oparciu o:

> 25-letnią wizję systematycznego rozwoju wspólnot człowieczych (m. in. Polski),

> projekt coraz lepszego zaspakajania potrzeb człowieka i wspólnot człowieczych, oraz

> projekt coraz mniejszego zapotrzebowania i zużycia zasobów świata na te potrzeby.


Filologia XXI wieku jest podstawowym narzędziem do tworzenia opisów dokumentacji BMŻ, BWŻ, a w szczególności opisu PMŻ i PWŻ. Wszystkie istotne słowa FLL są jednoznacznie określone w Słowniku Mądrości Życiowej (SMŻ), oraz w Słowniku Wiedzy Życiowej (SWŻ). Opis PMŻ i PWŻ jest zgodny z założeniami merytorycznymi i metodologicznymi PMŻ i PWŻ, opisanymi w rozdziale wstępnym PMŻ "0. Problemy ogólne wprowadzające".


Decyzja opracowania Filologii XXI wieku, jest ściśle związana, z decyzją podjętą w kwietniu 2014 r. uruchomienia strony internetowej BMŻ, a w czerwcu 2018 r. uruchomienia strony internetowej BWŻ. Opracowanie FLL wymagało współpracy z kilkoma tysiącami osób, których książki, czasopisma i artykuły były podstawą treści PWŻ i FLL. Były przede wszystkim podstawą nowych przemyśleń, nowych rozwiązań projektu decyzyjnego, jakim jest PWŻ i projekt WWŻ, oraz z FLL.


Efektem przemyśleń FLL są starannie uporządkowane Słownik Wiedzy Życiowej SWŻ, oraz Słownik Mądrości Życiowej SMŻ. Słowniki są alfabetycznie uporządkowanymi zbiorami słów, potrzebnych do:

1) opisu wyników wspólnych przemyśleń (OWP) o wiedzy XXI wieku, autorów PWŻ,

2) uświadomienia nam i innym wad poglądów "epoki człowieka" (antropocenu),

3) zaproponowanie rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie wad, antropocenu, oraz sprostanie wyzwaniom XXI wieku.


Tym wyzwaniom możemy sprostać w oparciu o:

> 25 letnią wizję rozwoju wspólnot człowieczych (m. in. Polski),

> projekt coraz lepszego zaspakajania potrzeb wspólnot człowieczych, oraz

> projekt coraz mniejszego zapotrzebowania i zużycia zasobów świata na te potrzeby.


Inspiracją, podstawą i uzasadnieniem powyższych propozycji jest literatura wyszczególniona w załącznikach PWŻ.


FLL musi być oparta na wiedzy w "pigułce - bryku":

1) opracowywanego Mojego Projektu na Życie (w skrócie MPŻ), adresowanego do każdego, zainteresowanego sensem swojego życia, opisanego w punkcie "1.0. Sens opracowania PWŻ",

2) 3-ch listów intencyjnych (RTP, CHP, NOP), przekazanych 4-em krakowskim uczelniom (A.F.M., UJ, UP i AGH), adresowanych do tych uczelni, jako uniwersytetów XXI wieku, kierowanych przez Rektorów na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3) 4-go listu intencyjnego "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej" (WWŻ), adresowanego do twórczo i innowacyjnie myślących mieszkańców Metropolii Krakowskiej.

4) analizy literatury opisującej "epokę człowieka" (antropocenu), oraz wyzwania XXI wieku, w szczególności w książkach i artykułach Marcina Popkiewicza i Ewy Bińczyk.

5) opracowania nauk humanistycznych, obejmujących: filozofię, socjologię, psychologię, filologię, logikę i matematykę  XXI wieku, umożliwiającej włączenie nauk humanistycznych do rozwiązywania problemów decyzyjnych XXI wieku.


FLL postanowiliśmy opracować w oparciu o: Podręcznik Mądrości Życiowej (PMŻ), przemyślenia zawarte w 3-ch listach intencyjnych (RTP, CNP, NOP), przekazanych 4-em krakowskim uczelniom, oraz w 4-tym liście intencyjnym "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej".


1. Charakterystyka niniejszego opracowana


1.1. Przedmiot opracowania

Ogólny opis Filologii XXI wieku przedstawiliśmy we Wprowadzeniu. W niniejszej części tego rozdziału przedstawiamy charakterystykę Słownika Wiedzy Życiowej (SWŻ). Słownik jest uporządkowanym według abecadła (alfabetu) zbiorem pojęć i słów. Słownik umożliwiają redagowanie opisów PWŻ za pomocą uładzonej mowy naturalnej.


Słownik SWŻ są umową zawartą z czytelnikami dokumentacji BMŻ i BWŻ, w sprawie znaczenia pojęć i słów użytych w tej dokumentacji. W SWŻ wszystkie istotne słowa mają określone znaczenie.

Bez takiej umowy informacje zawarte w dokumentacji mogą być trudne w odbiorze albo nawet niezrozumiałe. Bez takiej umowy dyskusja i dialog tracą sens, stają się bezsensowne.


1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie zbioru słów, który umożliwia uładzenie mowy naturalnej języka polskiego dla potrzeb BMŻ i BWŻ. Zbiory te są uładzoną odmianą mowy naturalnej służącą do przekazywania mądrości życiowej i wiedzy życiowej.


1.3. Zadanie opracowania

Zadaniem niniejszego opracowania jest określenie w sposób jednoznaczny znaczenia słów używanych w dokumentacji BMŻ i BWŻ. Zadaniem opracowania jest: stworzenie zbioru rodzimych słów języka polskiego, o jednoznacznym znaczeniu, wyeliminowanie ich wieloznaczności, oraz ograniczenie do niezbędnego minimum słów obcego pochodzenia.


1.4. Podstawa opracowania

Słowniki SMŻ i SWŻ opracowaliśmy w oparciu o krytyczna analizę znaczeń słów zawartych Słowniku Języka Polskiego PWN. Do analiz znaczeń słów i ostatecznego wyboru definicji korzystaliśmy ze słowników branżowych. Ważnymi pozycjami literatury są dla nas: "Oksfordzki słownik filozoficzny" Simona Blackburna, "Słownik pojęć filozoficznych" Władysława Krajewskiego, "Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji" Tadeusza Pszczołowskiego


1.5. Potrzeba opracowania słownika

Konieczność opracowania Słowników SMŻ i SWŻ wynika z sensu istnienia BMŻ i BWŻ., z celów PMŻ, oraz z metodyki opracowywania PMŻ i PWŻ. Wyjaśniają to następujące stwierdzenia:


Po pierwsze, aby skutecznie krzewić mądrość życiową i wiedzę życiową, trzeba umożliwić społeczeństwu poznanie syntezy wiedzy o rzeczywistości oraz zrozumienie zachodzących w niej przemian.

Po drugie - każdy Polak musi dysponować zrozumiałym językiem, opisującym rzeczywistość. Człowiek, bowiem widzi rzeczywistość poprzez swój język. Język narzuca człowiekowi widzenie rzeczywistości.

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI