zależności tych przemian stwarzają tak skomplikowane problemy, że niewiele rządów będzie umiało i chciało je rozwiązywać. Dlatego czekanie przez 4 lata, do następnych wyborów, jest czasem straconym.

          A społeczeństwa w krajach rozwiniętych dysponują tyloma wykształconymi i mądrymi ludźmi, że społeczeństwa powinny kontrolować działalność rządzących i pomagać im w rozwiązywaniu tych trudnych problemów. Powinno to być zadaniem stałych komitetów obywatelskich, zespołów dialogu międzypokoleniowego (ludzi młodych i starych). Zespołów powoływanych spontanicznie przez społeczeństwo, do rozwiązywania trudnych problemów, w każdej wspólnocie (gminie, powiecie, województwie, państwie).

          Wiedza ta umożliwi społeczeństwu proponowanie władzom wspólnoty: rozwiązań nowych trudnych problemów, lub lepszych rozwiązań od rozwiązań podejmowanych przez władze. A władze mogą nie rozwiązywać ważnych i trudnych problemów wspólnoty. Mogą tego nie umieć, mogą tego nie chcieć. Mogą zajmować problemami nie istotnymi, łatwymi do rozwiązania. A na ogół wybrani przedstawiciele szybko popadają w samozadowolenie, oraz wykazują brak chęci do tak intensywnych działań, jaką wykazywali w czasie kampanii wyborczej.

2. JAKA WIEDZA JEST POTRZEBNA SPOŁECZEŃSTWU?
2.0. Wprowadzenie

          W tym punkcie chcemy odpowiedzieć na pytanie: Jaką wiedzę potrzebuje społeczeństwo - suweren, aby mogło racjonalnie i sprawnie rozwiązywać te cztery najważniejsze problemy. Musi to być uładzona wiedza ogólna o całej rzeczywistości "w pigułce", umożliwiająca rozwiązywanie wszelkich trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku. Musi to być wiedza specyficzna, umożliwiająca dokonywanie trafnych i mądrych wyborów. Wiedza potrzebna do rozwiązywania problemów, wyszczególnionych w punktach: 1.2., 1.3. i 1.4.

          Aby sensownie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule, trzeba całą rzeczywistość, cały zbiór wszelkich bytów podzielić na jakieś części - składniki. Ten podział całości na części jest jakąś klasyfikacją. Ta klasyfikacja, jak prawie każda klasyfikacja jest podziałem umownym. Poniżej proponujemy taki umowny podział całego zbioru wszelkich bytów na jego części - składniki, na 6 podstawowych podzbiorów.

          Ten podział umożliwia całościowe, czyli systemowe spojrzenie na rzeczywistość, oraz całościowe spojrzenie na wiedzę potrzebną społeczeństwu. Ten podział całego zbioru wszelkich bytów na jego części, oparliśmy na przemyśleniach zawartych w drugim rozdziale Podręcznika Mądrości Życiowej.

          W tym rozdziale wyróżniliśmy następujące rodzaje bytów:

  • Byty samoistne, to byty, które powstały i zmieniają się pod wpływem oddziaływania na przyrodę tworów przyrody lub tworów człowieka.
  • Byty niesamoistne, to byty, które powstały w wyobraźni człowieka, jako twory wyobraźni ludzi szczególnie uzdolnionych. Byty niesamoistne z definicji nie istnieją w rzeczywistości, ale istnieją w kształcie (w formie) modelów (obrazów) tych bytów. Te modele bytów niesamoistnych są oczywiście bytami samoistnymi.
  • Byty naturalne, to byty, które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na przyrodę bytów przyrody (bez udziału człowieka).
  • Byty sztuczne, to byty, które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na przyrodę człowieka.
  • Byty żywe, to byty, które powstały i zmieniają się pod wpływem oddziaływania na przyrodę bytów poczętych, zawierających w ich zarodkach zbiór informacji, stanowiący przepis na całe ich życie (roślin, zwierząt, człowieka).
  • Byty martwe, to byty, które powstały i zmieniają się pod wpływem oddziaływania na przyrodę bytów przyrody i człowieka, a nie są bytami poczętymi, czyli bytami żywymi.
  • Informacje o bytach mogą być sprawdzalne, są to informacje należące do zbioru wiedza.
  • Informacje o bytach mogą być niesprawdzalne, są to informacje należące do zbioru wiara.
          Całą rzeczywistość, cały zbiór wszelkich bytów proponujemy podzielić na 6 następujących, zasadniczych składników - na 6 podzbiorów:

1) wszechświat, to zbiór bytów: samoistnych, naturalnych, martwych i sprawdzalnych,

2) świat prz
yrody, to zbiór bytów: samoistnych, naturalnych, martwych, żywych i sprawdzalnych,

3) świat człowieka, to zbiór bytów: samoistnych, sztucznych, martwych, żywych i sprawdzalnych,

4) świat idei, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i sprawdzalnych,

5) świat pojęć, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i sprawdzalnych.

6) świat fantazji, to zbiór bytów: niesamoistnych, sztucznych, martwych i niesprawdzalnych.

          Taka klasyfikacja umożliwi i ułatwi społeczeństwu zrozumienie całej rzeczywistości. Taka klasyfikacja umożliwia tworzenie syntetycznej wiedzy o całej rzeczywistości. Taka klasyfikacja jest potrzebna społeczeństwu - suwerenowi dla dokonywania trafnych wyborów i podejmowania mądrych decyzji.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->