ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY PWŻ


9. ZAŁĄCZNIKI ZAŁ

 1. Słownik Mądrości Życiowej

 2. Wykaz wybranych książek

 3. Wykaz wybranych czasopism

 4. Wykaz wybranych artykułów

 5. List intencyjny "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" RTP

 6. List intencyjny "Cztery najważniejsze problemy"  CNP

 7. List intencyjny "Najważniejszy obecnie problem"  NOP

 8. List intencyjny "Razem tworzymy internetową Wszechnice wiedzy Życiowej" WWŻ

 9. Wykaz ważnych dokumentów w sprawie RTP

          a) List do Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2016 r.

          b) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 17.04.2016 r.

          c) List do Prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor MISH z dnia 14.09. 2016 r.

          d) List do Prof. Zofii Szaroty, Dziekana Wydziału Pedagogiczne U.P. z dnia 16.05.2016 r.

          e) List do Prof. Barbary Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH z dnia 31.12.2016 r.


SŁOWNIK MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ SMŻ

WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW WWS

OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ OWP


0. Wprowadzenie


Słowik Mądrości Życiowej (w skrócie SMŻ) jest podstawowym narzędziem do tworzenia opisów dokumentacji Bractwa Mądrości Życiowej (BMŻ), Bractwa Wiedzy Życiowej (BWŻ), a w szczególności opisu Mojego Projektu na Życie (MPŻ), oraz Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). Opis MPŻ powinien być zgodny z "1.5. Założenia metodologiczne MPŻ" przedstawionymi w rozdziale "0. Problemy ogólne wprowadzające", Opis PMŻ powinien zawierać zdania zbudowane ze słów, których znaczenie jest określone w SMŻ.


W sierpniu 2017 r. podjęliśmy decyzję w sprawie realizacji Mojego Projektu na Życie (MPŻ). Całą klasyfikację dokumentacji BMŻ i BWŻ przedstawiliśmy w opracowaniu pod tytułem "Klasyfikacja dokumentacji Bractwa" (6 str. z 16-11-22). MPŻ jest propozycją realizacji 10-go założenia metodologicznego MPŻ. W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. postanowiliśmy opracowywać opisy całej dokumentacji Bractwa w oparciu o nową wersję SMŻ. Z tej przyczyny systematycznie doskonalimy hasła zawarte w SMŻ.


W lutym 2016 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (RTP). Tą decyzję oparliśmy na doświadczeniach, uzyskanych z działalności Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS). Dla RTP postanowiliśmy zaprojektować internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej (WWŻ). Z tego powodu skorygowaliśmy Projekt Klasyfikacji Dokumentacji, (w skrócie PKD). Niniejsza wersja SMŻ jest wynikiem tych decyzji.


Dla rozwiązywania trudnych problemów RTP zorganizowaliśmy Zespół Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Jest to ZDM złożony z młodych humanistów, oraz studentów-seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Powinni być to młodzi humaniści z duszą inżynierów, oraz seniorzy, inżynierowie projektanci z duszą humanisty (pomysł Aleksandry Zborowskiej z Newsweek Polska z września 2016 r.).


Uznaliśmy, że jedynymi instytucjami, które mogą i powinny rozwiązywać te trudne problemy są wyższe uczelnie. Dlatego opracowaliśmy w tej sprawie trzy listy intencyjne i przekazaliśmy je czterem krakowskim uczelniom (U.J., U.P. AGH i Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego).


Mamy świadomość, jakie trudności biurokratyczne musiałaby pokonać władze uczelni, aby zacząć realizować proponowane projekty. Wiemy też jakie nawyki kadry profesorskiej trzeba by zmienić, aby realizować projektu innowacyjne. Dlatego opracowaliśmy 4-ty list intencyjny, adresowany do ludzi dobrej woli, Metropolii Krakowskiej, którzy pewnie będą chcieli działać wspólnie dla dobra wspólnego.


Jesteśmy przekonani, że w milionowej metropolii, jaką jest Kraków znajdzie się 50-100 osób, które będą zainteresowane taką działalnością i podejmą się realizacji propozycji zawartych w tym 4-tym liście intencyjnym. Ta propozycja to zorganizowanie Zespołu MÓZG, oparta na doświadczeniach Google, opisanych przez Gideona Lewis-Krausa w Przekroju w artykule "Budowniczowie wieży Googel".


1. CHARAKTERYSTYKA SMŻ


1.0. Sens opracowania SMŻ

Sens opracowania SMŻ wynika z Założeń merytorycznych MPŻ, oraz Założeń metodologicznych MPŻ. Słownik jest uporządkowanym według abecadła zbiorem słów. Słownik umożliwia redagowanie opisów dokumentów BMŻ i BWŻ za pomocą uładzonej mowy naturalnej języka polskiego. SMŻ jest umową zawartą z czytelnikami dokumentacji BMŻ i BWŻ, w sprawie znaczenia słów użytych w tej dokumentacji. Bez takiej umowy informacje zawarte w dokumentacji mogą być trudne w odbiorze albo nawet niezrozumiałe. Bez takiej umowy dyskusja i dialog tracą sens, stają się po prostu bezsensowną stratą czasu.


1.2. Cel opracowania

Celem SMŻ jest stworzenie zbioru wybranych, istotnych słów, które umożliwiają redagowanie jednoznacznych opisów dokumentów BMŻ l BWŻ. SMŻ został opracowany z zgodne z zasadami filozofii wieczystej, proponowanej przez Leibniza. SMŻ określa w sposób jednoznaczny znaczenia słów w nim zawartych.


1.3. Zadanie opracowania

Zadaniem SMŻ stworzenie jednego dokumentu, ze słowników poszczególnych rozdziałów MPŻ.. Zadaniem SMŻ jest: stworzenie zbioru rodzimych słów języka polskiego, o jednoznacznym znaczeniu, wyeliminowanie ich wieloznaczności, oraz ograniczenie do niezbędnego minimum słów obcego pochodzenia.


1.4. Podstawa opracowania

SMŻ opracowaliśmy w oparciu o krytyczna analizę znaczeń słów zawartych Słowniku Języka Polskiego PWN. Do analiz znaczeń słów i ostatecznego wyboru definicji korzystaliśmy ze słowników branżowych.


Ważnymi pozycjami literatury są dla nas:

 1. "Słownik języka polskiego" wydany przez "Wydawnictwo naukowe PWN" w 2008 r.,

 2. "Słownik pojęć filozoficznych" wydany przez "Wydawnictwa Naukowego SHOLAR" w 1996 r.,

 3. "Oksfordzki słownik filozoficzny" Simona Blackburna wydany przez "Książkę i Wiedzę" w 1997 r.,

 4. "Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską" wydany przez "Instytut Wydawniczy Pax" w 1983 r.,

 5. "Słownik terminologiczny informacji naukowej" wydany przez "Zakład Narodowy im. Ossolińskich" w 1979 r.,

 6. "Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji." wydana przez "Zakład Narodowy im. Ossolińskich" w 1979 r.


1.5. Potrzeba opracowania słownika

Konieczność opracowania Słownika SMŻ wynika z sensu istnienia BMŻ i BWŻ, z celów, oraz z metodyki opracowywania MPŻ i WWŻ. Wyjaśniają to następujące stwierdzenia:

 1. Aby skutecznie krzewić mądrość życiową i wiedzę życiową, trzeba umożliwić każdemu i każdej wspólnocie poznanie wiedzy życiowej (w pigułce) o świecie oraz zrozumienie zachodzących w nim przemian.

 2. Każdy Polak może i powinien dysponować podręcznikiem opisującą świat, zrozumiałą mową (naturalną). Człowiek, bowiem widzi świat poprzez swoją mowę (język). Mowa Qęzyk) narzuca człowiekowi widzenie świata.

 3. Zgodnie z przyjętą metodyką opracowywania WWŻ, dokumenty WWŻ będą dziełem wielu osób (podobnie jak WIKIPEDIA). Aby efektem tych działań były spójne i jednolicie zredagowane dokumenty konieczną rzeczą jest opracowania wielu normatywów, regulujących i usprawniających tą działalność. Tym podstawowym normatywem jest między innymi Słownik SMŻ.


1.6. Wersje opracowania słownika

Niniejsze opracowanie jest 5-tą wersją roboczą SMŻ. Wersja ta zawiera słowa potrzebne do realizacji opracowania MPŻ, oraz WWŻ. W tej wersji ograniczono do minimum opis problemów związanych z tworzeniem słownika, rozważań na temat przyjętych w SMŻ rozwiązań oraz ich uzasadnień. Ograniczenia te wynikają z przyjętych założeń metodologicznych, oraz są wynikiem niewielkich środków (kadrowych, czasowych i finansowych), jakimi obecnie dysponuje Bractwo BMŻ i BWŻ.

Pełna wersja Słownika SMŻ zostanie opracowana po zakończeniu prac nad WWŻ. Ostateczna wersja opracowania będzie dziełem wielu osób. Będzie opublikowana na stronie internetowej BMŻ i BWŻ.


2. WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW

Abstrahować, to wyodrębniać z całego zbioru cech danego bytu cechy istotne, a pomijać cechy nieistotne.

Abstrakcja, to ogólny model bytu zawierający tylko cechy istotne.

Analiza, to metoda badawcza polegająca na rozdzielaniu całości na części, przeciwieństwo syntezy.

Badanie, to czynności zmierzające do wykrycia nieznanych cech bytu.

Badanie naukowe, to czynności zmierzające do wykrycia nowych bytów, nowych cech bytów i wzajemnych zależności.

Bractwo, to wspólnota osób, mających wspólne zainteresowania, (to organizacja, stowarzyszenie, towarzystwo) powołana dla realizacji jakiejś idei, jakiegoś celu i jakiś zadań.

Budowa, to cecha określająca pewną całość pod względem wzajemnego rozmieszczenia jej części składowych.

Byt, to nazwa tego wszystkiego: co istniało, istnieje, lub będzie istnieć.

Byt (definicja dokładna), to nazwa skończenie wielkiego zbioru bytów, wyodrębnionego ze wszechbytu, stanowiącego spójna całość, składająca się ze skończenie wielkiej ilości różnorodnych i różnych cząstek, które wzajemnie oddziaływają na: siebie, na tą całość i na swoje otoczenie. Istotnymi cechami bytu są: istnienie, całościowość, skończoność: wielkości, złożoności, zmienności, ograniczoność w czasie i przestrzeni, oraz stałe dążenie do ciągle zmieniającej się równowagi (porządku, doskonałości).

CD -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI