List intencyjny
CZTERY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

                                                                      Autor: Bractwo Mądrości Życiowej Kraków - Zespół Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

0. WPROWADZENIE

          Wiek XXI to wiek wielkich przemian, wynikający z ogromnego rozwoju cybernetyki i informatyki (komputerów, Internetu). Świat stał się globalną wioską. Problemy XXI wieku to problemy całej ludzkości. A świat XXI wieku to świat powiększającego się lawinowo, codziennie chaosu informacyjnego. To świat, w którym prawie każdy człowiek, zasypywany milionami ogłupiających informacji. Informacji dostarczanych codziennie przez media (to reklamy, opisy katastrof, zbrodni, wojen). Tak jak by cała ludzkość żyła w ogromnym przerażającym świecie. A to przecież nie prawda. Przynamniej w tej naszej części Europy.

          Dodatkowo w krajach demokratycznych, to ogłupianie społeczeństwa nazywa się kampanią wyborczą. W czasie kampanii wyborczej kandydaci składają społeczeństwu obietnice rozwiązania wszelkich problemów życiowych. W większości przypadków obietnice te nie są dotrzymywane. Bo po prostu nie da się tych obietnic dotrzymać i tych problemów rozwiązać, dotychczas stosowanymi metodami i narzędziami. Ale społeczeństwo - suweren tego nie rozumie. Większość wyborców dokonuje wyboru bez świadomości konsekwencji swojej decyzji, bez głębszego przemyślenia.

1. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY
1.0. Wprowadzenie

          Bractwo Mądrości Życiowej wysłało do kilku uczelni w Krakowie list intencyjny w sprawie realizacji projektu "Rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku" (w skrócie RTP). W liście intencyjnym Projektu RTP, w punkcie 6-tym proponujemy zacząć rozwiązywać 14, naszym zdaniem ważnych problemów. Ale po zapoznaniu się z wieloma artykułami na ten temat i wielowątkowym przemyśleniu tych problemów, uważamy, że liczba tych najważniejszych problemów wynosi tylko 4 (cztery). Są to problemy, które powinniśmy się, my społeczeństwo, nauczyć się rozwiązać w Polsce przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Są to problemy wynikające z niedostatecznej wiedzy, potrzebnej społeczeństwu do pełnienia roli suwerena.

          Z powyższych stwierdzeń, nasuwają się dwa oczywiste wnioski: albo radykalnie zreformujemy prawo wyborcze (czynne i bierne), albo wyedukujemy suwerena - społeczeństwo.

Wniosek pierwszy. Prawa wyborcze będą mieli tylko ludzie z wyższym wykształceniem i to po zdaniu egzaminu z wiedzy potrzebnej do korzystania z prawa wyborczego biernego i czynnego.

Wniosek drugi. Prawa wyborcze będzie miało, jak dotychczas, całe społeczeństwo, ale utrzymanie tego prawa wymaga "totalnej" edukacji społeczeństwa.

          Ponieważ w krajach demokratycznych chyba nikt nie odwróci biegu historii, musimy rozpocząć "totalną" edukację społeczeństwa. Musimy dostarczyć społeczeństwu wiedzę, umożliwiającą rozwiązywanie czterech najważniejszych problemów.

          Społeczeństwo - suweren musi dysponować wiedzą ogólną o rzeczywistości, oraz wiedzą specyficzną, potrzebną do dokonywania trafnych i mądrych wyborów. Są to:

1) Wiedza ogólna o rzeczywistości (w pigułce), umożliwiająca rozumienie rzeczywistości, oraz przemian w niej zachodzących.

2) Wiedza specyficzna potrzebna do określenia najpilniejszych trudnych problemów swojej wspólnoty, wymagających rozwiązania, oraz wiedza potrzebna dla dokonania trafnej oceny i wyboru kandydatów do władz wspólnoty.

3) Wiedza specyficzna potrzebna do wyegzekwowania od wybranych władz obietnic wyborczych.

4) Wiedza specyficzna potrzebna do udzielania pomocy wybranym władzom w rozwiązywaniu nowych trudnych problemów.

1.1. Pierwszy najważniejszy problem.

          Społeczeństwo polskie (i nie tylko polskie) potrzebuje ogólnej wiedzy "w pigułce" o rzeczywistości XXI wieku. Wiedzy, która umożliwi społeczeństwu rozumienie rzeczywistości, oraz zachodzące w niej przemiany. Wiedza ta umożliwi prawie każdemu rozwiązywanie wszelkich trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku. Społeczeństwo potrzebuje wiedzy, która pozwoli prawie każdemu na racjonalne kierowanie swoim życiem i życiem swojej wspólnoty. Potrzebuje wiedzy, która umożliwi prawie każdemu podejmowanie mądrych decyzji życiowych. Umożliwi prawie każdemu pełnienie roli suwerena i dokonywanie trafnych wyborów.

          Ta wiedza potrzebna jest do zmiany mentalności społeczeństwa w krajach rozwiniętych. Mentalności uwikłanej w archaiczny obraz świata, w naturalny sens życia i naturalną mądrość życiową. Ta wiedza jest potrzebna do nadania nowego sensu życiu człowieka w XXI wieku. Sensu, który "przymusi" człowieka do dążenia do doskonałości, dobra, prawdy i piękna. Ta wiedza jest potrzebna do wykorzystania mądrości życiowej ludzi starych w dialogu międzypokoleniowym, do rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku. Ta wiedza jest potrzebna do ograniczania zła ujawniającego się w życiu

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->