NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

ROZDZIAŁ SZÓSTY PWŻ

6. PSYCHOLOGIA XXI WIEKU PHL


0. Wprowadzenie - Sens psychologii XXI wieku (WWD)

1. Psychologiczne Pojęcia o Świecie  (PPŚ)

2. Psychologiczna Klasyfikacja Bytów (PKB)

3. Psychologiczny Obraz Świata (POŚ)

4. Psychologiczny Obraz Wspólnot Ludzkich (POW)

5. Psychologiczny Obraz Człowieka (POC)

6. Procesy Przetwarzania Materii (PPM)

7. Procesy Przetwarzania Energii (PPE)

8. Procesy Przetwarzania Informacji (PPI)

9. Załączniki (ZAŁ)


OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEN (OWP)

0. WPROWADZENIE

Szósty rozdział PWŻ "6. Psychologia XXI wieku" (w skrócie PHL) jest uładzonym syntetycznym zbiorem informacji o świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku, z punktu widzenia psychologii XXI wieku. Psychologia jest to nauka o procesach informacyjnych, zachodzących w mózgu człowieka i opisanych w projektach przez ludzi szczególnie uzdolnionych. Całą problematykę rozdziału, podzieliśmy na 10 części - podproblemów, wyszczególnionych powyżej w spisie punktów rozdziału PHL.


Sens psychologii XXI wieku wynika z podstawowego aksjomatu psychologii. Jest to starannie uporządkowany od ogółu do szczegółu zbiór informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych o myśleniu człowieka (przetwarzaniu informacji przez mózg człowieka). Jest to zbiór informacji oparty na filozofii XXI wieku FLZ (na 4-tym rozdziale PWŻ) i socjologii XXI wieku SCL (5-tym rozdziale PWŻ), oraz na czterech rozdziałach "mądrościowych" PWŻ: "0. Problemy ogólne wprowadzające", "1. Mądrość dążeń człowieka", "2. Mądrość poglądów o świecie" i "3. Mądrość poglądów o człowieku".


Celem PHL jest dostarczenie wiedzy życiowej, potrzebnej każdemu, kto chce: nadać sens swojemu życiu, kto chce dążyć do życia dobrego i coraz lepszego, oraz do przeżywania chwil szczęścia. Celem PHL jest dostarczenie wiedzy, każdemu, kto chce pisać swój "Mój Projekt na Życie" (MPŻ), chce go pisać we wspólnocie, która chce wspólnie działać dla dobra wspólnego.


Zadaniem PHL jest najogólniejsza teoria (analiza) człowieka (ontologia psychologii) Jest ona oparta na naukach przyrodniczych i technicznych. Nauki przyrodnicze i techniczne osiągają zawrotny postęp i szczycą się imponującymi sukcesami. A tymczasem filozofie i filozofowie od dwa i pół tysiąca lat nieustannie sobie przeczą (Arno Anzenbacher "Wprowadzenie do filozofii). Takie same stwierdzenia odnoszą się do psychologii. Psychologie i psychologowie od kilku tysięcy lat (zaczynając od pojęcia ducha i duszy) nieustannie sobie przeczą (Philip G. Zimbardo i Richard J. Gerrig "Psychologia i Życie").


Przy takiej ocenie filozofii tradycyjnej przez filozofa Anzenbachera, oraz psychologii tradycyjnej przez psychologa Zimbardo, uznaliśmy za niezbędne opracowanie PHL. Jej sensem jest przyjecie założenia dążenia do prawdy, od ogółu do szczegółu. Natomiast psychologia tradycyjna chce dojść do prawdy od szczegółu do ogółu. W ten sposób powstały dwie nie zależne od siebie ścieżki poszukiwania prawdy. Jest to dobre rozwiązanie problemu. Każdy ma prawo poszukiwania prawdy, według wybranej przez siebie metody i uznanej przez siebie za właściwą.


My wiemy, że dla rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych XXI wieku potrzebna jest wiedza nauk humanistycznych. Wynika to z samej nazwy tych nauk. W PWŻ przedstawiamy niezbędny i konieczny rozwój nauk humanistycznych. Rozwój, który umożliwia utworzenie z FLZ: wiedzy fundamentalnej, oraz wiedzy interdyscyplinarnej dla całej nauki, a z SCL wiedzy o wszystkich ważnych wspólnotach ludzkich. Opisaliśmy to w rozdziałach 4-tym FLZ i 5-tym SCL PWŻ. Na podstawie tych dwóch rozdziałów opracowaliśmy niniejszy 6-ty rozdział PWŻ PHL.


Jesteśmy przekonani, że wtedy nauki humanistyczne będą takimi samymi naukami jak nauki przyrodnicze i techniczne. Będą mogły osiągać zawrotny postęp i szczycić się imponującymi sukcesami.


1. POJĘCIA PSYCHOLOGICZNE O ŚWIECIE (PPŚ)


1.0. Niniejszy pierwszy punkt PHL:"1. Pojęcia psychologiczne o świecie" (PPŚ), opracowaliśmy, aby uładzić podstawowe pojęcia psychologii XXI wieku. Są to pojęcia sztuczne, czyli stworzone przez człowieka i potrzebne do ogólnego opisy świata. Niniejszy punkt PHL jest identycznym z punktem 1-szym FLZ. W tym punkcie przedstawiamy określenia (definicje) tych pojęć, które są ważne dla PHL.


Niniejszy punkt oparliśmy na ontologii świata naturalnego i naturalnym rytmie życia, opisanych w 2-gim rozdziale PWŻ "2. Mądrość poglądów o świecie" (MPŚ). Niniejszy 6-ty rozdział PWŻ różni się od 2-go rozdziału PWŻ tym, że jest oparty na FLZ i SCL.


1.1. Psychologia XXI wieku (PHL) to starannie uładzony (uporządkowany) od ogółu do szczegółu zbiór informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych o przetwarzaniu informacji przez mózg człowieka, opartych na filologii, logice i matematyce XXI wieku. PHL to wyobrażanie człowieka, dysponującego wiedzą XXI wieku, o świecie, wspólnotach ludzkich i człowieku i rozwoju tej wiedzy ciągu 25 lat (do 2050 r.).

1.2. Aby PHL stała się psychologią XXI wieku do października 2019 r. (od 1 maja 2019 r.), zakończymy opracowanie pierwszej wersji PWŻ, a do grudnia 2019 r. zakończymy pierwszą wersję internetowej Wszech nicy Wiedzy Życiowej (WWŻ). W maju 2019 postanowiliśmy powrócić do opracowywania WWŻ i zmienić nazwę Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ) na Podręcznik Wiedzy Życiowej (PWŻ).


1.3. PWŻ jest realizacją problemu decyzyjnego, polegającym na opracowaniu Podręcznika  Wiedzy Życiowej. Aby opracować Podręcznik, trzeba rozwiązać problem decyzyjny, opracować projekt rozwiązujący ten problem i zrealizować projekt. Projekt musi obejmować całość problemów (musi być opracowany systemowo). Problem można rozwiązać przez opracowane zbioru aksjomatów - problemów, stanowiących punkt wyjścia Podręcznika PWŻ.


Te aksjomaty - problemy to:

1) Życie człowieka jest obiektywną, logiczną koniecznością, bo jest narzucone przez naturę - przyrodę - przez świat. Aby mogło powstać życie na ziemi (roślin, zwierząt i ludzi) i aby mogło ono istnieć, musiał najpierw powstać świat, na którym musiały zaistnieć warunki, do powstania i istnienia życia. Opisał to Michał Heller w książce "Sens życia i sens wszechświata". Pomocne były w redagowaniu tego aksjomatu przemyślenia Antoniego Domaniewskiego zawarte w jego książce "Homo Homini - Mały traktat etyczny".


2) Życie człowieka jest najważniejszym dobrem każdego człowieka i całej ludzkości. Życie człowieka nie może być byle jakie, może być i powinno być dobre i coraz lepsze, oraz umożliwiać przezywanie chwil szczęścia. Z tego aksjomatu wynika bezwzględny zakaz pozbawiania życia człowieka, stosowania kary śmierci i zakaz organizowania i prowadzenia wojen. W przyszłości ten aksjomat powinien obowiązywać najpierw w stosunku do zwierząt, a następnie w stosunku do roślin. Po prostu trzeba to przemyśleć.


3) Życie człowieka może i powinno mieć sens. A sens to wartość: istotna, najważniejsza i bezcenna. Nic nie może być istotniejsze, ważniejsze i cenniejsze od życia człowieka. Śmierć i pozbawienia życia człowieka traci sens życia, sens życia na tej ziemi, na tym świecie.


4) Człowiek może i powinien nadać sens swojemu życiu. A sens życia człowieka to dążenie do idei doskonałości. Do doskonałości, której nigdy człowiek nie osiągnie. Celnie to przedstawia obraz Salvadore Dali z napisem "Nie bój się doskonałości, nigdy jej nie osiągniesz". Jest to wspaniała "utopia"- marzenie, do której warto dążyć, bo zapewnia życie dobre i coraz lepsze, nadaje sens życiu i zapewnia radość życia. Dążenie do doskonałości opisał Edwin Bendyk w artykule "Utopia albo potop". Bo życie jest obiektywną koniecznością i musimy zachować świat dla naszych dzieci, wnuków i potomnych, albo go unicestwimy i przestaniemy istnieć.


5) Człowiek z sensownym życiem, może i powinien dążyć do idei: prawdy, dobra i piękna, a za narzędzia ich realizacji przyjąć: mądrość życiową, miłość bliźniego swego i miłość przyrody, jako bliźniego swego, oraz ład, jako najprostsze narzędzie piękna Jest to cały traktat etyczny człowieka.


6) Najważniejszym osiągnięciem wspólnot człowieczych z przed wieków jest mowa. Mowa obiektywizuje myśl, wnosi ją na wyższy poziom abstrakcji, pozwala konstruować teorie i prowadzić dialog.

Opisał to prof. Bartosz Brożek (z UJ) w artykule "Rusztowanie dla myśli", opublikowanym w Katalogu Festiwalowym Nr 20/2019, po tytułem "Pokazuje naukę, porusza kulturę" w dodatku do Tygodnika Powszechnego w ramach Copernicus Festival 2019/ Język z dnia 19 maja 2019 r. Jak powstaje mowa ludzka opisał w tym Katalogu Łukasz Kwiatek, kierownik działu naukowego TP w artykule "O czym mówi Homo erectus", w oparciu o przemyślenia Daniela Everetta.


7) Najważniejsza osiągnięciem wspólnot człowieczych XXI wieku jest opanowania chaosu informacyjnego. Chaos informacyjny tworzą codziennie, coraz szybciej i coraz głębszy: nauka, media i Internet. Opanowanie chaosu umożliwia: edukacja (w szkołach i na uniwersytetach), mowa XXI wieku, oraz filologia XXI wieku. Na podstawie tej filologii, opracowaliśmy Słownik Wiedzy Życiowej (SWŻ). SWŻ określa w sposób jednoznaczny znaczenie (definicję) każdego istotnego słowa, użytego w PWŻ. Dla pierwszej wersji PMŻ i internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej potrzeba zdefiniować około 2 tysiące słów.


8) Pierwszym najważniejszym osiągnięciem nauki XXI wieku jest cybernetyka, nauka o sterowaniu maszynami, człowiekiem i społeczeństwem. Na podstawie cybernetyki wynaleziono komputery, Internet, systemy informatyczne ze sztuczną inteligencją. Cybernetyka zamieniła świat w globalną wioskę i przez to świat stał się jedną wielką rodziną, wspólnotą ludzkości. Ten aksjomat również uzasadnia zakaz kary śmierci, oraz organizowania i prowadzenie wojny.


9) Drugim najważniejszym osiągnięciem nauki XXI wieku jest rewolucja wiedzy o rzeczywistości. Jest to rewolucja wielokrotnie szybsza i głębsza od rewolucji Gutenberga. Nasza struktura społeczna z przed 2000 roku przestała istnieć. Młodzi żyją w całkowicie innej cywilizacji, inaczej patrzą na świat, mają inne potrzeby. Natomiast politycy, oraz ci, co obecnie rządzą i podejmują decyzje, próbują to wtłoczyć w rzeczywistość z XX wieku, w oparciu o wiedzę z XX wieku. Tego nie da sie zrobić. Politycy muszą to zrozumieć i dostosować się do rzeczywistości XXI wieku.

Powyższy 9-ty aksjomat oparty jest na przemyśleniach prof. Łukasza Turskiego, opisanych przez Roberta Walenciaka w artykule: "Jak się dopasować do nowego świata" (na podstawie rozmowy z Profesorem opublikowanej w Przeglądzie z 17-23.06.2019 Str. 12-15), oraz opisanych przez Aleksandrę Pezdę i Piotra Cieślińskiego w artykule "Nie uczmy fizyki, uczmy dzieci" (na podstawie rozmowy z Profesorem opublikowanej w Gazecie Wyborczej, w Magazynie Świątecznym (z 2-3 czerwca 2012 r. str. 14-16)

<-- SPIS TREŚCI