Aby rozwiązywać problemy XXI wieku, zdania opisu tego problemu muszą być zbudowane z jednoznacznych słów i pojęć. Muszą to być słowa i pojęcia, których znaczenie będzie określone w sposób jednoznaczny w przyszłym słowniku Projektu RTP. Obecnie w tym celu można wykorzystać opracowywany przez Bractwo Mądrości Życiowej Słownik Mądrości Życiowej.

          Uważamy, że wiedzę o świecie trzeba podzielić na części za pomocą hierarchicznego sytemu dziesiętnego. Systemu wzorowanego na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Sprawdziliśmy, że taka klasyfikacja ułatwia i usprawnia rozwiązywanie problemów.

          Wiemy, że trudne problemy trzeba rozwiązywać od ogółu do szczegółu. To rozwiązywanie problemów należy oprzeć na całościowym, syntetycznym obrazie świata. Taki obraz świata zapewnia nam nauka XXI wieku. Dzisiaj dużą trudność w rozwiązywaniu problemów wspólnot człowieczych sprawia obraz świata, podzielony na poszczególne dziedziny wiedzy i jej specjalności.

6. PROBLEMY KTÓRE TRZEBA ROZWIĄZAĆ

          W niniejszym punkcie przedstawimy propozycje problemów, które uważamy, że trzeba by rozwiązać. Propozycje te członkowie Zespołów DMP powinni przemyśleć, przedyskutować i ustalić.

1) Jaki ma sens istnienie Polski w tym miejscu Europy w XXI wieku? Rozważyć ten problem w oparciu o książkę Michała Hellera "Sens życia i sens wszechświata" i stwierdzenie Kissingera, ministra spraw zagranicznych USA: "Polacy mają do wyboru dwa rozwiązania: albo żyć w przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami, albo przenieść się na Madagaskar".

2) Dlaczego Polska w 1650 roku, 3-cie mocarstwo Europy (milion kilometrów kwadratowych, 10 milionów mieszkańców), po Turcji i Rosji, po 150 latach przestała istnieć. Dzisiaj Polska istnieje, ale dysponuje trzy razy mniejszym obszarem, a ma aż 4 razy więcej mieszkańców.

3) Churchill powiedział, że demokracja jest bardzo złym ustrojem, ale nikt nie wymyślił lepszego. Ale on to powiedział 70 lat temu. Teraz świat stał się globalną wioską i ujawniły się nowe wyzwania XXI wieku. Musimy się zastanowić jaki ustrój powinny mieć państwa-wspólnoty człowiecze, aby sprostać tym wyzwaniom?

4) Przemyśleć i uzasadnić dlaczego pierwsze demokratyczne wybory w Polsce po 1989 roku w pierwszej turze wygrał Tymiński przeciwko Mazowieckiemu?

5) Co trzeba zmienić i zrobić, aby po każdych demokratycznie wygranych wyborach wspólnota, jaką jest Polska, nie była dzielona na dwa wrogie zwalczające się obozy PiS i PO. Co mogło by łączyć te dwa obozy w jedną spójną wspólnotę?, Co mogło by umożliwić tej wspólnocie wspólne działanie dla wspólnego dobra?

6) Co trzeba zmienić, aby pieniądz nie był celem, a był tylko miarą efektywności działalności człowieka i wspólnot człowieczych? Aby nie miał negatywnego wpływu na życie człowieka i wspólnot człowieczych?

7) Co trzeba zrobić, aby 100 ludzi, dysponujących coraz większym majątkiem, przekraczającym połowę majątku ludzkości i nie mogło podejmować negatywnych decyzji dotyczących całej ludzkości?

8) Co trzeba zrobić, aby chciwość ludzi i korporacji nie zwiększała produkcji niepotrzebnych do życia wspólnot człowieczych towarów, i to o coraz niższej ich jakości? (w szczególności odnosi się to do żywności). W skutek tej nadprodukcji, ogromną część tych towarów ludzie wyrzucają do środowiska, zanieczyszczając: powietrze, wody i ziemię.

9) Co trzeba zmienić i co można zrobić, aby radykalnie ograniczyć zużycie energii?

10) Co trzeba i można zrobić, aby zmniejszyć zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego? Co trzeba zrobić aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska?

11) Co trzeba zmienić i zrobić, aby ogromny rozwój wiedzy naukowej, lawinowy rozwój informatyki (komputerów, Internetu, cyfryzacji życia społeczeństwa) nie produkował bezmiar niepotrzebnych społeczeństwu informacji.

12) Co trzeba zmienić i zrobić aby lawinowy rozwój informatyki nie powiększał bezrobocia, w szczególności wśród młodych. Aby umożliwiał każdemu znalezienie jakiegoś sensownego i pożytecznego zajęcie dla dobra jego życia i życia jego wspólnoty.

13) Co trzeba zmienić i zrobić, aby państwa demokratyczne, były przyjazne dla swoich obywateli i były sprawnie i skutecznie rządzone?. Aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku, aby mogły i umiały przeciwstawić się zagrożeniom ze strony państw niedemokratycznych.

14) Co trzeba zmienić i zrobić, aby wspólnota, jaką jest Polska, była spójną całością, a nie była wspólnotą podzieloną na poszczególne resorty. Aby ta wspólnota umiała w sposób systemowy-całościowy ustalać cele i racjonalnie je dzielić na zadania, oraz racjonalnie dzielić pieniądze na te zadania.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->