0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJACE POW 
(Wstępny rozdział  PMŻ)

Spis punktów rozdziału POW
0. Wprowadzenie.
1. Charakterystyka PMŻ.
2. Sens życia człowieka.
3. Sens życia wspólnoty człowieczej.
4. Sens istnienia świata.
5. Problemy wymagające rozwiązania.
6. Metody rozwiązywania problemów.
7. Narzędzia rozwiązywania problemów.
8. Uzasadnienie opracowania PMŻ.
9. Załączniki.

OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ  OWP

0. WPROWADZENIE

Podręcznik Mądrości Życiowej (w skrócie PMŻ) jest uporządkowanym, syntetycznym zbiorem informacji, potrzebnych każdemu, kto chce kierować swoim życiem lub życiem wspólnoty (to rozdziały 1-3). Kto chce zwiększyć ten zbiór informacji o wiedzę ogólną nauk humanistycznych XXI wieku, to powinien poznać rozdziały 4-7. A kto chce projektować przyszłość swojego życia lub swojej wspólnoty powinien poznać rozdział 8. Podręcznik ma umożliwić i usprawnić: rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku.

Aby rozwiązać taki problem, decydent (ten kto decyduje) musi podjąć decyzję. A taka decyzja na ogół wymaga opracowania przez projektanta projektu opisującego kompleksowo (systemowo) całokształt problemów, jakie trzeba rozwiązać, aby zrealizować decyzję (wybudować nową stolicę Brazylii, Hutę Katowice  lub Centrum Kongresowe ICE Kraków).

Podręcznik PMŻ jest starannie uporządkowanym, od ogółu do szczegółu, zbiorem informacji o: świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku, opartych na aktualnej wiedzy XXI wieku, na informacjach sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych, potrzebnych do kierowania życiem swoim i wspólnoty.

Podręcznik powstał:

1) jako opis wyników wspólnych przemyśleń (OWP), autorów Podręcznika, o wiedzy XXI wieku, opartych na informacjach zebranych:

 • o rzeczywistości, tworzonych przez naukę, a poznanych na studiach,
 • w ciągu prawie 80 lat studiów własnych, dzięki świadomie wybieranej literaturze,
 • w ciągu prawie 70 lat doświadczeń w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych,
 • w ciągu ponad 80 lat bezpośredniej obserwacji rzeczywistości,
 • w ciągu ponad 80 lat o 160 latach historii naszych przodków przekazanych przez naszych bliskich,
 • w ciągu ponad 70 lat podejmowania przez nas decyzji związanych z naszym życiem.,

2) którego ważnym celem jest uświadomienie sobie i innym wad poglądów "epoki człowieka" (antropocenu)  zmierzających do:
 • bezmyślnego zaspokojenia w XXI wieku wszelkich nieuzasadnionych potrzeb człowieka,
 • wykorzystywania zasobów świata w wielkości przekraczającej możliwości ich odtworzenia,
 • braku możliwości zachowania świata i jego zasobów dla człowieka i przyszłych pokoleń,

3)  którego najważniejszym zadaniem jest zaproponowanie rozwiązań problemów decyzyjnych, które umożliwią wyeliminowanie tych wad, oraz sprostanie wyzwaniom XXI wieku, a  które przedstawimy w:
 • 25 letniej wizji rozwoju wspólnot człowieczych (m. in. Polski),
 • projekcie coraz lepszego zaspakajania potrzeb wspólnot człowieczych, oraz
 • projekcie coraz mniejszego zapotrzebowania i zużycia zasobów świata na te potrzeby.

Inspiracją, podstawą i uzasadnieniem powyższych propozycji jest literatura wyszczególniona w załącznikach PMŻ.

PMŻ jest to wiedza w "pigułce", której nadaliśmy kształt (formę) "bryku". PMŻ jest drugim rozszerzonym wydaniem Podręcznika, opracowywanym na podstawie:

 1. opracowywanego równocześnie Mojego Projektu na Życie (w skrócie MPŻ),
 2. 3-ch listów intencyjnych (RTP, CHP, NOP), przekazanych 4-em uczelniom (A.F.M., UJ, UP i AGH),
 3. 4-go listu intencyjnego "Razem tworzymy internetową Wszechnicę Wiedzy Życiowej" (WWŻ),
 4. analizy literatury opisującej "epokę człowieka" (antropocenu), oraz wyzwania XXI wieku,
 5. opracowania dla nauk humanistycznych (filozofii, socjologii, psychologii i filologii) wiedzy ogólnej, umożliwiającej włączenie nauk humanistycznych w rozwiązywanie problemów decyzyjnych XXI wieku.

Intencją MPŻ (poz.1) jest opracowanie programu rozwoju na 25 lat życia (czas istnienia jednego pokolenia): świata,  wspólnot człowieczych i człowieka. Umożliwia to każdemu, zainteresowanemu tą problematyką, staranne przemyślenie swojego życia i życia wspólnoty. Motywem i jego uzasadnieniem jest propozycja: problemów, metod i narzędzi, wymagających przemyślanych decyzji życiowych. Na ogół tego typu decyzje wymagają opracowywania projektów rozwiązujących te problemy, na 25 lat, na  każdy rok, i na każdy dzień życia człowieka i wspólnot człowieczych.

Intencją 3-ch listów intencyjnych (poz.2) była i jest propozycja utworzenia przez krakowskie uczelnie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Motywem i jej uzasadnieniem było zainteresowanie humanistów pracowników tych uczelni z duszą inżyniera i seniorów studentów UTW, inżynierów projektantów z duszą humanisty do wspólnego rozwiązywania trudnych problemów życiowych (RTP).

Intencją 4-go listu intencyjnego (poz.3) jest wspólne obmyślenie i opracowanie projektu Wszechnicy WWŻ, a na tej podstawie zorganizowanie i uruchomienie internetowej WWŻ. Motywem tego listu i jego uzasadnienia jest propozycja współpracy pracowników naukowych z WWŻ:
 • kształcącej studentów nauk humanistycznych w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych,
 • świadczącej innym usługi w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych,
 • opracowującej projekty coraz lepszego życia człowieka i wspólnot człowieczych,
 • opracowującej projekty coraz lepszego wykorzystanie zasobów świata i jego środowiska naturalnego, dla zachowania ich dla człowieka i przyszłych pokoleń.

Intencją analizy literatury  o "epoce człowieka" (poz.4), a w szczególności książek Marcina Popkiewicza "Świat na rozdrożu" i Ewy Bińczyk "Epoka człowieka - Retoryka i marazm antropocenu" jest propozycja wspólnych przemyśleń i rozwiązań problemów decyzyjnych niezbędnych dla wyeliminowania lub ograniczenie wad "epoki człowieka", oraz sprostania wyzwaniom XXI wieku. Motywem i jej uzasadnieniem jest przekonanie zainteresowanych tą tematyką do wspólnej działalności dla wspólnego dobra, dla eliminowania wad "epoki człowieka" i sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Intencja opracowania wiedzy ogólnej (poz. 5) jest stworzenie wspólnej podstawy: dla nauk humanistycznych XXI wieku, oraz dla istniejących szczegółowych kierunków tej wiedzy. Motywem i uzasadnieniem tej propozycji jest zastosowanie nauk humanistycznych do opracowywania projektów rozwiązujących problemy decyzyjne XXI wieku.

Intencją wyżej opisanych działań jest stworzenie podstaw dla projektowania przyszłości własnego życia i wspólnot człowieczych przedstawionych w rozdziale 8-mym PMŻ. Motywem i uzasadnieniem tej propozycji jest stworzenie klimatu i zasad dla wspólnego działania dla wspólnego dobra. Dla projektowania przyszłości swojej wspólnoty lub konkretnie dla przyszłości Polski.

Podręcznik Mądrości Życiowej (PMŻ) opracowujemy równocześnie z Moim Projektem na Życie (MPŻ). Między tymi dokumentami istnieje wzajemne sprzężenie zwrotne. PMŻ jest dla nas dzisiaj dokumentem stanowiącym podstawę do opracowania projektu internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ), do zorganizowania i uruchomienia WWŻ. Bedzie przekazywać wiedzę ogólną (zawartą w PMŻ) potrzebną każdemu, kto chce kierować swoim życiem lub życiem wspólnoty. WWZ będzie organizować Zespoły Dialogu Wielopokoleniowego (ZDW), których członkowie będą się wzajemnie uczyć rozwiązywać problemy decyzyjne i opracowywać projekty przedsięwzięć realizujące podjętą przez decydenta decyzję.

Tym decydentem może być każdy, kto będzie chciał podjąć decyzje. Przykłady: Czym będę się zajmować w swoim życiu, jakie skończyć studia? Czy chcę wybudować własny dom, czy kupić mieszkanie lub wynajmować mieszkanie?.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->