5) Przemyślenia zawarte w redagowanym przeze mnie Podręczniku Mądrości Życiowej,

6) Książka Antoniego Kępińskiego "Rytm życia',

7) Książka Elkhonona Goldberga "Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje",

8) Artykuł Borysa Jastrzębskiego "Z UW na UZ" (Polityka  nr 28.(3017) z 8.07-14.07.2015 str. 62-63), oraz cały cykl artykułów na temat nauki polskiej.

          Proponujemy dla realizacji Projektu RTP wykorzystać naukę XXI wieku, naukę zajmującą się złożonością świata i jego dążeniem do porządku. Zostało to opisane w artykule Bożeny Kastory "Porządek za darmo" (Newsweek Polska Nr 37/2008 z 14.09.2008 str. 56-59).

1. PUNKT WYJŚCIA PROJEKTU RTP

          Punkt wyjścia to naczelne założenie określające podstawę przemyśleń przedstawionych w opracowaniu. Nasz punkt wyjścia przedstawiliśmy na stronie internetowej Bractwa Mądrości Życiowej. Naszym punktem wyjścia jest nasza „filozofia idei" o naszym świecie i naszym miejscu na tym świecie.

          Wierzymy, bowiem, że:

1) Planeta Ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju i życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie. To nasze życie to względnie uporządkowany ciąg zdarzeń, w którym biorą udział wszystkie cząsteczki naszego organizmu i idealnie ze sobą współpracują.

2) To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem do: poznawania prawdy o świecie i wspólnotach człowieczych. Narzędziem do twórczego myślenia i działania. Narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o świecie", umożliwiającym jego zrozumienie i przemian w nimi zachodzących. Narzędziem do zbierania „ziarenek mądrości", umożliwiającym nam coraz lesze rozwiązywanie trudnych problemów i zaspakajanie naszych potrzeb.

3) To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania się ludzi i tworzenia wspólnot człowieczych działających wspólnie dla wspólnego dobra.

2. SENS PROJEKTU RTP

          Przyjęliśmy, że słowo "sens" to wartość bytu, określająca jego cenność, a słowo "znaczenie" to cecha słowa, określająca jego treść. Przyjęliśmy, że sens jest najważniejszą cechą każdej decyzji człowieka i cechą każdego opracowania, stworzone w oparciu o taką decyzję. Dlatego na początku każdego opracowania określamy jego sens. Ten nasz pogląd oparliśmy na przemyśleniach Michała Hellera zawartych w jego książce "Sens życia i sens wszechświata".

          Sensem Projektu RTP jest porządkowanie i syntezowanie wiedzy o świecie i wspólnotach człowieczych. Wiedzy potrzebnej do rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych. Wiedzy potrzebnej do sprawnego kierowania życiem człowieka. Wiedzy umożliwiającej dobre i coraz lepsze życie każdemu, oraz przeżywanie wielu chwil szczęścia.

          Sensem istnienia proponowanego kierunku studiów jest kształcenie studentów, "latarników mądrości życiowej", przyszłych animatorów ruchów obywatelskich (komitetów obywatelskich). Komitetów stanowiących narzędzie, umożliwiające i usprawniające wspólną działalność ludzi dobrej woli dla wspólnego dobra.

          Sensem niniejszego opracowania jest propozycja zorganizowania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (Z-DMP) studentów i seniorów, dla sprawdzenie trafności propozycji przedstawionych w niniejszym liści intencyjnym.

3. CELE PROJEKTU RTP

          Celem Projektu RTP jest "totalna" edukacja wspólnot człowieczych (społeczeństwa polskiego). Ta "totalna" edukacja ma polegać na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ma się ona opierać na samodzielnie zdobytej wiedzy, potrzebnej do wspólnego rozwiązywania konkretnych problemów. Ta "totalna" edukacja ma zapewnić dokonywanie przez wspólnoty trafnych wyborów władz wspólnoty. Ma zapewnić wybór ludzi, którzy będą umieli rozwiązywać trudne problemy wspólnoty. Ta "totalna" edukacja ma umożliwić wspólnotom wyegzekwowanie od swoich "wybrańców" obietnic przedstawianych w czasie kampanii wyborczej.

          Projekt RTP ma umożliwić dostarczanie studentom wiedzy potrzebnej do samodzielnego myślenia i wspólnego z seniorami rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych.

          Projekt RTP ma uświadomić seniorom sens ich dalszego życia, oraz umożliwić wykorzystanie ich doświadczenia i mądrości życiowej, do zespołowego rozwiązywania problemów.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->