List intencyjny Projektu
ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH
WPÓLNOT CZŁOWIECZYCH XXI WIEKU

                                                                      Autor: Bractwo Mądrości Życiowej BMŻ - Zespół Redaktor opisu: Zbigniew Miksztal

0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE
0.1. Wprowadzenie merytoryczne

          W XXI wieku świat stał się globalną wioską. Problemy XXI wieku, to problemy całej ludzkości. A świat w XXI wieku to świat chaosu informacyjnego, powiększającego się lawinowo i codziennie. Chaosu będącego skutkiem dzielenia wiedzy na poszczególne dziedziny i na coraz bardziej szczegółowe specjalności. Chaosu wynikającego z ogromnego rozwoju informatyki (komputerów, Internetu, mediów) ułatwiającej: pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie coraz większych ilości niepotrzebnych i ogłupiających informacji.

          Aby to wszystko jakoś opanować trzeba do rozwiązywania problemów XXI wieku przywołać:

1) naukę XXI wieku, zajmującą się złożonością świata i naturalną cechą materii, dążenia do porządku,

2) zdolność młodych umysłów do proponowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów,

3) doświadczenie i mądrość życiową seniorów do rozwiązywania problemów życiowych, oraz

4) komitety obywatelskie (ludzi młodych, dojrzałych i starych) do rozwiązywania problemów swoich wspólnot.

          Bo, rozwiązywanie problemów w XXI wieku, jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów wieków poprzednich. Bo rozwiązywanie problemów XXI wieku jest znacznie trudniejsze od rozwiązywania problemów nauk przyrodniczych i technicznych. Ale sukcesy nauk przyrodniczych, a w szczególności studentów nauk technicznych, są obrazem rewelacyjnych możliwości ludzkiego mózgu ludzi młodych.

          Dlatego proponujemy w niniejszym liście intencyjnym realizację Projektu "Rozwiązywanie Trudnych Problemów Życiowych Wspólnot Człowieczych XXI Wieku" (w skrócie RTP). Jest to zarys innowacyjnego i elitarnego międzyuczelnianego programu studiów indywidualnych nauk humanistycznych. Jest programem studiów dla chcących samodzielnie zdobywać wiedzę, umożliwiającą zespołowe rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów w oparciu o dialog międzypokoleniowy: studentów - ludzi młodych i seniorów-studentów uniwersytetów III wieku. Rozwiązywanie problemów opartych na trzech dziedzinach wiedzy: filozofii, psychologii i socjologii, oraz naukach pomocniczych, stanowiących narzędzie dla tych trzech dziedzin wiedzy.

          Przypuszczamy, że spektakularny rozwój nauk humanistycznych, nauki o mózgu i informatyki uzasadniają propozycję uruchomienia niniejszego Projektu. W XXI wieku dysponujemy już takim zasobem wiedzy, takimi umiejętnościami i takimi narzędziami, że możemy i powinniśmy rozpocząć rozwiązywanie trudnych problemów wspólnot człowieczych przy pomocy nauk humanistycznych. Dlatego uważamy, że studentom nauk humanistycznych należy stworzyć możliwości rozwiązywania trudnych problemów życiowych XXI wieku. Dlatego uważamy, że studenci nauk humanistycznych będą się mogli chwalić się podobnymi sukcesami, jak studenci nauk technicznych.

          Powyższe przemyślenia proponujemy sprawdzić, przez powołanie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego studentów i seniorów. Studentów samodzielnie myślących, proponujących innowacyjne rozwiązania problemów trudnych. Seniorów twórczo myślących, mających wieloletnie doświadczenie w rozwiązywania trudnych problemów.

0.2. Wprowadzenie metodologiczne

          Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wiemy, że na początku trzeba zainteresowanych zapoznać z założeniami metodologicznymi Projektu RTP. Najlepszą formą poznania założeń, jest rozmowa redaktorów opracowania z zainteresowanymi. Bez takiej rozmowy opis Projektu RTP będzie niezrozumiały lub trudny w odbiorze. Wynika to z przyjętych założeń metodologicznych. W tym celu, na naszej stronie internetowej www.bractwomadroscizyciowei.pl, opublikowaliśmy takie założenia metodologiczne. Są one przedstawione w Podręczniku Mądrości Życiowej, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające".

0.3. Inspiracje Projektu RTP

          Inspiracją napisania niniejszego listu intencyjnego są:

1) Przemiany jakie nastąpiły w świecie w XXI wieku,

2) Wyniki i skutki wyborów władz, dokonywane przez wspólnoty człowiecze (gminy, regiony, kraje),

3) Przemyślenia Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarte w 5-ciu księgach "O poprawie Rzeczypospolitej",

4) "Reforma kulturowa 2020 - 2030 - 2040" opracowana na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej,

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->