<-- POCZĄTEK ROZDZIAŁU IV

2.1. Byty martwe to cząstki rzeczywistości, w których nie ma procesów życia i które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na nie innych bytów (naturalnych lub sztucznych, martwych lub żywych, w tym człowieka).

Przykładami bytów martwych są: skorupa ziemska, lądy, góry, wulkany, trzęsienia ziemi, morza, rzeki, jeziora, odzież, domy, miasta, drogi, samochody, autostrady.


2.2. Byty żywe to cząstki rzeczywistości, w których zachodzą procesy życia i które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na nie innych bytów (naturalnych lub sztucznych, martwych lub żywych, w tym człowieka).

Przykładami bytów żywych są: roślinność, zwierzyna, ludzkość, drzewo, koń, człowiek, lasy, stada krów, wspólnoty człowiecze.


2.3. Byty naturalne to cząstki rzeczywistości (natury, przyrody), które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania bytów naturalnych. Istnienie bytów naturalnych jest niezależne od człowieka.

Przykładami bytów naturalnych są: lądy, góry, wulkany, ziemia, morza, rzeki, roślinność, zwierzyna, ludzkość pierwotna (ludzie żyjący zgodnie z prawami natury).


2.4. Byty sztuczne, to cząstki rzeczywistości, które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na nie człowieka.

Przykładami bytów sztucznych są: żywność, odzież, domy, miasta, drogi, samochody, autostrady, samoloty, elektrownie, sieci energetyczne, komputery, Internet, sieci informatyczne, przemówienia polityków, kazania kapłanów, powieści, artykuły w gazetach, słowa, pojęcia: byt, przestrzeń, czas, materia.


2.5. Byty niesamoistne to cząstki rzeczywistości, byty sztuczne, które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na nie człowieka. Aby mógł powstać byt niesamoistny, człowiek, a w zasadzie jego mózg, musi pobrać potrzebne informacje, z otoczenia i ze swojego organizmu przy pomocy zmysłów. Te pierwotne informacje mózg człowieka przetwarza na informacje wtórne, potrzebne do życia każdego człowieka. Te informacje mózg przekazuje do otoczenia i swojego organizmu. Na podstawie tych informacji każdy człowiek podejmuje każdą decyzję życiową (mniej lub więcej trafną). Te stwierdzenia to wynik przemyśleń zawartych w książce Jerzego Vetulaniego i Marii Mazurek "Bez ograniczeń - Jak nami rządzi mózg".


2.6. Byty samoistne to cząstki rzeczywistości, byty sztuczne, które powstały i zmieniają się pod wpływem wzajemnego oddziaływania na nie człowieka. Aby mógł powstać byt samoistny, człowiek szczególnie uzdolniony, musi podjąć decyzję rozwiązania problemu (poznawczego lub decyzyjnego) oraz decyzję opracowania projektu rozwiązującego dany problem. Człowiek ten musi dysponować odpowiednią wiedzą o rzeczywistości, świecie i człowieku. W mózgu tego człowieka musi powstać model bytu samoistnego. Aby powstał taki model, człowiek musi ten byt opisać słowami, musi dobrać słowa, określić znaczenie każdego istotnego słowa i zapisać w słowniku. Jeżeli ten byt samoistny jest bytem nowatorskim, to człowiek autor projektu musi zwykle zdobyć dodatkową wiedzę, potrzebną do rozwiązania problemu.


Przykładami istnienia bytów samoistnych i ich projektów są: przepis na chleb, upieczenie chleba i jedzenie smacznego chleba. Innym przykładem jest projekt nowego modelu sukienki, produkcja tej sukienki i sprzedaż tej sukienki z zyskiem. Bardziej skomplikowanym bytem jest zaprojektowanie nowego modelu samochodu, wybudowanie nowej fabryki dla tego samochodu, produkcja tego samochodu i sprzedaż tego samochodu z zyskiem. Bardzo skomplikowanym zadaniem jest pomysł wybudowania nowej stolicy państwa na nowym terenie, w środku terytorium Brazylii, daleko od oceanu, oraz budowa nowej stolicy Brazylii. Mniej skomplikowanymi pomysłami jest napisanie nowej książki, pomysł wygłoszenia porywającego tłumy przemówienia.


Przykładem realizowania bytu samoistnego jest opracowywanie niniejszego Podręcznika Wiedzy Życiowej PWŻ, dla zorganizowania i uruchomienia internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej lub dla AGH.


3. FILOZOFICZNY OBRAZ ŚWIATA (FOŚ)


3.0. Niniejszy trzeci punkt „3. Filozoficzny obraz świata" FOŚ opracowaliśmy, aby zastanowić się i przemyśleć problem konieczności wyprowadzenia się ludzkości na inne planety. Po przemyśleniu tego problemu, uważamy, że nie ma takiej konieczności. Wiemy, że istnieją rozwiązania prostsze, lepsze i wielokrotnie tańsze. Trzeba przemyśleć na nowo problem zaspakajania niczym nieuzasadnionych potrzeb człowieka oraz dotychczasowy anarchiczny problem rządzenia ludem.


W XXI wieku świat stał się globalną wioską, wszyscy ludzie powinni czuć się siostrami i braćmi. Kluczowym dobrem każdego człowieka powinno być jego życie, oraz życie wspólnoty, czyli całej ludzkości. Wielu uświadomiło sobie, że świat i jego środowisko naturalne jest równie ważnym dobrem. Bez świata i środowiska naturalnego nie byłoby życia na świecie. Nie byłoby roślin, zwierząt i człowieka.


Świat jest najlepszym miejscem dla życia człowieka. Jest miejscem nieporównanie lepszym dla życia człowieka niż inne planety. Tutaj mamy wszystko to, co jest nam potrzebne do dobrego i dostatniego życia. Mamy powietrze, mieszaninę tlenu i azotu, pierwiastki potrzebne do najważniejszego procesu naszego życia - oddychania. Mamy wodę, związek wodoru i tlenu, w trzech postaciach, w stałej (lód), ciekłej (woda) i gazowej (para). Ten związek tlenu i wodoru jest niezbędny dla drugiego w kolejności procesu życia, jakim jest picie. Mamy ziemię, na której rosną rośliny (zboża, jarzyny, owoce) i zwierzęta, które przerabiamy na żywność (symboliczny chleb). Są one niezbędne do zaspakajania trzeciego w kolejności procesu życia, jakim jest jedzenie.


Czwartym procesem jest ruch, piątym jest sen, szóstym jest radość życia (seks). Siódmym procesem jest pobór energii przez organizm człowieka (w postaci żywności), przetwarzanie jej przez układ trawienny i wydalanie zużytej żywności. Ósmym procesem jest pobór informacji (przez zmysły), przetwarzanie informacji (przez mózg) oraz przekazywanie informacji (przez mowę człowieka) do otoczenia.


Człowiek żyje i nie zastanawia się nad tymi procesami swojego organizmu. Nie zastanawia się ile zużywa materii i energii na swoje potrzeby. Ile tego wszystkiego każdy człowiek marnuje, bo to wszystko prawie każdy może dostać lub kupić w nadmiarze. Ludzie szczególnie uzdolnieni, czyli elita, wymyślili demokrację, rządy ludu, która jest czystą fikcją. Jednak dzięki tej fikcji ludzie uzdolnieni zdobywają władzę, przywileje i dostęp do informacji zapewniające lukratywne życie. Władza może rządzić mądrze lub głupio i wtedy lud jest zadowolony lub niezadowolony z tej władzy. Stwarza to władcy możliwość długiego rządzenia ludem i czerpania z tej władzy korzyści.


W celu zdobycia i utrzymania władzy rządzący potrzebują pomocników, ideologów, wynalazców i twórców kultury. W czasie kampanii wyborczej kandydaci na władców (prezydentów, posłów, senatorów, premierów, ministrów) potrzebują fachowców od kampanii wyborczej. Są to cybernetycy, ludzie znający cybernetykę, czyli naukę o sterowania maszynami, człowiekiem i społeczeństwem, oraz umiejący oddziaływać za pośrednictwem mediów, a w szczególności poprzez internet. Ci najlepsi fachowcy od cybernetyki zapewniają tym przyszłym władcom wybór władcy przez lud. Wybrany władca zapewnia tym fachowcom możliwie najlepsze wynagrodzenie.


Trwanie rządzących u sterów władzy zależy od cech ich charakteru, a więc od ich wiedzy, mądrości i moralności. Na ogół mądrzy władcy rządzą długo (minimum dwie kadencje), a rządy władców zależą od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, na które władca nie ma wpływu. Są to przede wszystkim prawa przyrody, których żaden władca nie może zmienić. Wiedzą o tym ci ludzie, którzy nie biorą udziału w wyborach i dlatego nie głosują. Nikt nie może zmienić podstawowego prawa przyrody „każda akcja wywołuje reakcję".


Obecnie ludzie uświadomili sobie, że ludzkość weszła w nową erę geologiczną, w erę antropocenu. Ta nowa era jest opisana w najnowszej literaturze, w książkach Ewy Bińczyk „Epoka człowieka - Retoryka i marazm antropocenu", Marcina Popkiewicza „Świat na rozdrożu" oraz artykułach Edwina Bendyka „Utopia albo potop" Marcina Fabjańskiego „Inteligencja otwartego źródła".


Marcin Fabjański słusznie stwierdza, że antropocen jest erą niszczycielskiego wpływu człowieka na świat i środowisko naturalne. Początkowo odkrywano współzależność człowieka i otaczającego świata. Już Marek Aureliusz zalecał pracę nad sobą, która zmierza do wewnętrznej harmonii. Jak mawiali starożytni: „Nie należy się gniewać na bieg wypadków. Nic ich to bowiem nie obchodzi". Święty Franciszek z Asyżu odkrywał piękno przyrody, miłość nie tylko do Boga i ludzi, ale też do braci mniejszych, czyli zwierząt. Niestety zmiana nadeszła wraz z nowoczesnością. Kartezjusz podzielił świat na substancję myślącą, czyli istotę ludzką, oraz substancję rozciągłą (drzewa, kwiaty, przedmioty itp.). Substancja myśląca nie styka się w ogóle z substancją rozciągłą, nie styka się nawet z ciałem. Mamy współczesnego człowieka z technologią, która zupełnie odcięła się od procesów naturalnych. Najbliżej natury jesteśmy wtedy, gdy jesteśmy w stanie fascynacji światem. Dziecko może się w pełni jej oddać, bo przez pierwsze lata jest chronione. Potem zostaje wessane przez system edukacji, który tę fascynację zabija. Zaczyna podbijać świat, serca rówieśników i rynek pracy (por. Ewa Pągowska, „Inteligencja otwartego źródła" w rozmowie z filozofem Marcinem Fabjańskim, Miesięcznik „SENS" nr 4 z kwietnia 2019 r. str. 96-99). Marcin Fabjański stworzył metodę Dostrojenia do Procesów Życia, której uczy w swojej Apenińskiej Szkole Żywej Filozofii, która się mieści w Trevi nel Lazio we Włoszech (więcej na selfoff.com).


Świat (planeta Ziemia) jest częścią zbioru planet krążących wokół Słońca, tej najważniejszej dla człowieka gwiazdy. Słońce jest cząstką galaktyki Drogi Mlecznej, która jest cząstką wszechświata. Nas w PWŻ interesuje świat i wpływ Słońca i planet na świat oraz życie człowieka.


Po przemyśleniu całości problemów związanych z miejscem dla naszego życia, stwierdzamy, że świat jest najlepszym miejscem dla życia człowieka. Nie ma żadnego uzasadnionego powodu, aby przewidywać, że będziemy musieli szukać innego świata i że będziemy musieli wyprowadzić się na inną planetę. Musimy tylko nasze życie i nasze potrzeby dostosować do możliwości świata, jego zasobów i możliwości środowiska naturalnego. Musimy sobie uświadomić, że świat i jego zasoby są ograniczone. A ludzkość nie ma żadnych powodów, aby swojego życia i swoich potrzeb nie dostosować do tych ograniczonych zasobów.


4. FILOZOFICZNY OBRAZ WPÓLNOT LUDZKICH (FOW)


4.0. Niniejszy czwarty punkt „4. Filozoficzny obraz wspólnot ludzkich" (FOW) opracowaliśmy, aby zaproponować każdemu właściwy wybór wspólnot ludzkich XXI wieku.


Wspólnoty ludzkie są bytami rozmytymi (nie są bytami spójnymi, jak świat i człowiek). Ich podział na części jest czysto umowny. W piątym rozdziale PWŻ p.t. „Socjologia XXI wieku" wyodrębniliśmy, wychodząc od wspólnot największych do najmniejszych, 8 wspólnot. Są to:

  1. wspólnota ludzka (ludzkość),

  2. wspólnoty religijne,

  3. wspólnoty części świata, podzielone na wybrane państwa,

  4. wspólnoty narodowe,

  5. wspólnoty edukacyjne,

  6. wspólnoty miejskie,

  7. wspólnoty wiejskie,

  8. wspólnoty rodzinne.

W każdej z wyżej wymienionych wspólnot wybraliśmy wspólnoty najważniejsze i największe oraz krótko je opisaliśmy. Za najważniejsze wspólnoty XXI wieku uznaliśmy wspólnoty edukacyjne. To one decydują o przyszłości i rozwoju całej ludzkości. Wiek XXI jest okresem przełomu. Żyjemy w okresie przełomu, w którym masowo produkujemy i

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI