ROZDZIAŁ CZWARTY PWŻ


FILOZOFIA XXI WIEKU (FLZ)


0. Wprowadzenie - Sens filozofii (WWD)

1. Pojęcia Filozoficzne o Świecie  (PFŚ)

2. Filozoficzna Klasyfikacja Bytów (FKB)

3. Filozoficzny Obraz Świata (FOŚ)

4. Filozoficzny Obraz Wspólnot Ludzkich (FOW)

5. Filozoficzny Obraz Życia Człowieka (FOŻ)

6. Procesy Przetwarzania Materii (PPM)

7. Procesy Przetwarzania Energii (PPE)

8. Procesy Przetwarzania Informacji (PPI)

9. Załączniki (ZAŁ)


OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ (OWP)


0. WPROWADZENIE

Czwarty rozdział PWŻ „4. Filozofia XXI wieku" (w skrócie FLZ) jest uładzonym syntetycznym zbiorem informacji o świecie, wspólnotach człowieczych i człowieku. Całą problematykę rozdziału podzieliliśmy na 10 części podproblemów, wyszczególnionych powyżej w spisie punktów rozdziału FLZ.


Aby rozwiązać dowolny problem trzeba określić punkt wyjścia, pewnik - aksjomat problemu, jego sens, cel i zadania oraz podzielić logicznie problem na podstawie przyjętej klasyfikacji na podproblemy. Następnie na podstawie analizy podproblemów trzeba ustalić, co jest najważniejszym problemem podproblemu. A sens bytu to wartość bytu, mająca trzy podstawowe cechy: musi być wartością istotną dla danego bytu, wartością bardzo ważną i praktycznie bezcenną.


Sens filozofii XXI wieku powinien wynikać z punktu wyjścia, aksjomatu życia człowieka w świecie. Tym aksjomatem, punktem wyjścia jest świat, będący najlepszym miejscem dla życia człowieka we wszechświecie. A sensem świata, jego istotną wartością, bardzo ważną i bezcenną, jest jego istnienie, zapewniające najlepsze warunki dla życia człowieka we wszechświecie. Świat umożliwia i zapewnia każdemu nadanie wartości życiu człowieka, życiu wspólnoty ludzkiej, światopoglądowi człowieka XXI wieku oraz wspólnemu działaniu dla wspólnego dobra. Świat umożliwia i zapewnia każdemu realizację zadań wynikających z wyżej określonych celów. To wszystko opisaliśmy w PWŻ, w punkcie „1. Charakterystyka PWŻ".


Wśród tych zadań pierwszym i najważniejszym jest dążenie do doskonałości, prawdy, dobra i piękna. Sensem opracowania FLZ jest natomiast dostarczenie każdemu wiedzy życiowej, a więc starannie uporządkowanego od ogółu do szczegółu zbioru informacji, sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych. Są to informacje potrzebne każdemu, kto chce nadać sens swojemu życiu, dążyć do życia dobrego i coraz lepszego oraz do przeżywania chwil szczęścia.


Filozofia XXI wieku jest to ontologia filozofii, zajmująca się najogólniejszą teorią (analizą) bytu. Jest oparta na naukach przyrodniczych i technicznych. Nauki przyrodnicze i techniczne osiągają zawrotny postęp i szczycą się imponującymi sukcesami. A tymczasem filozofie i filozofowie od dwóch i pół tysiąca lat nieustannie sobie przeczą (Arno Anzenbacher „Wprowadzenie do filozofii"). Przy takiej ocenie filozofii tradycyjnej przez filozofa Anzenbachera, dla opracowania filozofii XXI wieku, zbędnym trudem jest poznawanie filozofii tradycyjnej i poszukiwanie prawdy od szczegółu do ogółu. My opracowujemy filozofię XXI wieku od ogółu do szczegółu, nie krytykując nikogo, nie protestując w stosunku do innych przemyśleń.


Wykluczamy z naszego słownika słowo walka. Z nikim o nic nie walczymy. Bo wiemy, że taka walka wymaga znalezienia wroga. Jeśli taki wróg nie istnieje, to trzeba go wymyśleć. Posiadając wroga musimy go przymusić do wyznawania naszych poglądów. Gdy to się nie udaje, musimy go do tego zmusić. A jak to się nie udaje, to musimy go uwięzić (pozbawić wolności), żeby nie szerzył swoich błędnych poglądów wśród innych. Jeżeli to nie pomaga, najlepiej jest go zabić. Taka najskuteczniejsza metoda sprawowania władzy była wypróbowana od tysiącleci przez prawie wszystkich władców.


Wiemy, że dla rozwiązywania trudnych problemów wspólnot człowieczych XXI wieku potrzebna jest wiedza nauk humanistycznych i przede wszystkim filozofia XXI wieku. Dlatego w PWŻ proponujemy rozwój nauk humanistycznych. Umożliwia to utworzenie z filozofii wiedzy fundamentalnej dla całej nauki, a z filozofii, socjologii, psychologii i filologii XXI wieku wiedzy równoważnej z naukami przyrodniczymi i technicznymi. Wtedy nauki humanistyczne będą mogły osiągać zawrotny postęp i będą szczycić się imponującymi sukcesami, takimi jakie osiągają nauki przyrodnicze i techniczne.


Aby tak się stało, filozofia XXI wieku musi realizować następujące zadania, czyli musi być:

 1. Wiedzą życiową: starannie uładzonym (uporządkowanym) od ogółu do szczegółu zbiorem informacji, sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych.

 2. Podstawą dla dziedzin wiedzy ściśle z nią związanych, a więc dla socjologii i psychologii XXI wieku.

 3. Opracowaną przy pomocy narzędzi, których dostarcza wiedza z zakresu filologii, logiki i matematyki XXI wieku.

 4. Fundamentalną wiedzą dla całej wiedzy naukowej XXI wieku.

 5. Opartą na aksjologii, dążącą do doskonałości, prawdy, dobra i piękna.

 6. Stosującą jako narzędzia mądrość życiową, miłość bliźniego i przyrody oraz ład jako narzędzie piękna.

 7. Potrzebną każdemu, kto chce dążyć do życia coraz lepszego oraz przeżywać chwile szczęścia.


Aby filozofia XXI wieku była wiedzą fundamentalną powinna:

 1. Zacząć realizować wyżej wymienione zadania i spełniać wyżej wymienione wymagania.

 2. Rozwiązywać problemy poznawcze dotyczące świata, wspólnot ludzkich i człowieka oraz opracowywać projekty rozwiązujące te problemy.

 3. Rozwiązywać problemy decyzyjne dotyczące świata, wspólnot ludzkich i człowieka, oraz opracowywać projekty rozwiązujące te problemy.

 4. Rozwiązywać trudne problemy życiowe wspólnot człowieczych XXI wieku, wykorzystując w tym celu wiedzę nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych.

 5. Rozwiązywać problemy poznawcze, decyzyjne i wykonawcze dla przygotowania 80 % ludzi obecnie pracujących, którzy stracą pracę, bo ich zastąpią samouczące się roboty ze sztuczną inteligencją.

 6. Rozwiązywać problemy poznawcze, decyzyjne i wykonawcze w oparciu o wiedzę nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych, wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę filozofii XXI wieku do rozwiązywania problemów multidyscyplinarnych przez Zespoły Dialogu Wielopokoleniowego (ZDW), dysponujących nowoczesną wiedzą monodyscyplinarną XXI wieku.

 7. Być narzędziem opracowania wizji przyszłości Polski, takiej, jaką jest tu i teraz, na taką jaką powinna być w latach 2030, 2040, 2050, w oparciu o przemyślenia zawarte w „Reformie kulturowej 2020-2030-2040" opracowanej na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej.

 8. Pamiętać, że zręby wiedzy o świecie zaczęły powstawać w XV wieku, a o człowieku w XX wieku. Umowny rok powstania wiedzy o świecie to rok 1543, w którym opublikowano w Norymberdze dzieło Kopernika „O obrotach ciał niebieskich".

To wszystko napisaliśmy w oparciu o załączniki: 9.1. Słownik Wiedzy Życiowej, 9.2. Wykaz wybranych książek, 9.3. Wykaz wybranych czasopism i 9.4. Wykaz wybranych artykułów. Z tych załączników wybraliśmy najważniejsze i najcenniejsze informacje (opublikowane przez kilkuset profesorów) przydatne dla PWŻ.


Powyższe wymagania oparliśmy na przemyśleniach zawartych w książkach „Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych" Alfreda Tarskiego, „Logika religii", „Sens życia i inne eseje" Józefa M. Bocheńskiego, „Przebudzenie" Anthony De Mello, „Sens życia i sens wszechświata" Michała Hellera, „Bez ograniczeń - Jak rządzi nami mózg" Jerzego Vetulani i Marii Mazurek, „Homo deus-Krótka historia jutra", „21 lekcji na XXI wiek" Yuval Noah Harari, na zbiorze literatury stanowiącej inspirację, podstawę i uzasadnienie tych wymagań oraz propozycji Leibniza (zawartej w liście do Remonda z 26.8.1714 r.) stworzenia filozofii wieczystej. By opisać świat i działalność człowieka na świecie trzeba na to patrzeć z kosmosu, a nie z poziomu żaby.


1. POJĘCIA FILOZOFICZNE O ŚWIECIE (PFŚ)


1.0. Niniejszy pierwszy punkt „1. Pojęcia filozoficzne o świecie" (PFŚ) opracowaliśmy, aby uładzić podstawowe pojęcia filozofii XXI wieku. Są to pojęcia sztuczne, czyli stworzone przez człowieka i potrzebne do ogólnego opisu rzeczywistości, świata, wspólnot człowieczych i człowieka. Opis zaczęliśmy od ontologii świata sztucznego, czyli świata, który istnieje tylko w mózgach ludzi szczególnie uzdolnionych.

Aby z tej ontologii świata sztucznego mogli skorzystać inni ludzie, ci szczególnie uzdolnieni muszą opracować w swoich mózgach model swoich przemyśleń. Muszą ten model uporządkować i ubrać w odpowiednie słowa, opisać i przekształcić w projekt rozwiązujący dany problem.

Taki projekt umożliwia i zapewnia innym:

 • opanowanie chaosu informacyjnego, tworzonego codziennie przez naukę, media i internet,

 • nadanie w XXI wieku sensu dalszemu życiu człowieka młodego, dorosłego i starego,

 • rozwiązywanie trudnych problemów życiowych człowieka i wspólnot człowieczych XXI wieku,

 • podejmowanie trafnych decyzji, zapewniających dobre i coraz lepsze życie oraz przeżywanie chwil szczęścia.

Niniejszy 1-szy punkt PFŚ oparliśmy na ontologii świata naturalnego i naturalnym rytmie życia, opisanych w 2-gim rozdziale PWŻ „2. Mądrość poglądów o świecie" (MPŚ). Niniejszy 4-ty rozdział PWŻ różni się tym od 2-go rozdziału PWŻ, że jest oparty na sensie, celu i zadaniach filozofii XXI wieku określonych w „1. Charakterystyka PWŻ".


1.1. Wszechbyt to nazwa nieskończenie wielkiego zbioru wszelkich bytów. Jest to wszystko to, co kiedykolwiek istniało, istnieje lub będzie istnieć. Jest to pierwsze podstawowe pojęcie filozofii XXI wieku. Jest to najogólniejsze pojęcie rzeczywistości.


Wszechbyt (definicja ścisła) to niczym nieograniczony nieskończenie wielki zbiór różnorodnych i różnych cząstek wszechbytu, zwanych bytami. Istotnymi cechami wszechbytu są: istnienie (bycie), całościowość (jest spójną całością, składającą sie ze wszelkich bytów), nieskończoność: wielkości, złożoności, zmienności, nieograniczoność w czasie i w przestrzeni oraz stałe dążenie do doskonałości i równowagi.


1.2. Byt to nazwa elementarnej cząstki wszechbytu. Jest to drugie podstawowe pojęcie filozofii XXI wieku. Jest to najogólniejsze pojęcie cząstki rzeczywistości.


Byt (definicja ścisła) jest to elementarna cząstka wszechbytu, wyodrębniona ze wszechbytu. Istotnymi cechami bytu są: istnienie (bycie), całościowość (jest spójną całością składającą się z części), skończoność: wielkości, złożoności, zmienności, ograniczoność w czasie i w przestrzeni oraz stałe dążenie do doskonałości i równowagi.

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI