ROZDZIAŁ TRZECI PWŻ


MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O CZŁOWIEKU (MPC)


0. Wprowadzenie (WWD)

1. W XXI wieku świat stał sie globalną rodziną (ŚGR)

2. Trzy najważniejsze pytania egzystencjonalne (TPE)

3. Cztery najważniejsze idee (CNI)

4. Nauka powinna dostarczać społeczeństwu wiedzę życiową (SWŻ)

5. Wiedza życiowa człowieka XXI wieku musi być zgodna z wiarą człowieka XXI wieku (WŻC)

6. To wszystko powinno zapewnić wspólne działania dla wspólnego dobra (DWD)

7. To wspólne działania wymaga wspólnej mowy (języka) (DWM)

8. Każdy człowiek powinien otrzymać w szkole wiedzę życiową (SWŻ)

9. Załączniki (ZAŁ)


OPIS WYNIKÓW PRZEMYŚLEŃ  OWP


0. WPROWADZENIE


Trzeci rozdział PWŻ, mądrość poglądów o człowieku - (w skrócie MPC) jest to:


> Syntetyczny i uporządkowany zbiór informacji (w pigułce) o wiedzy człowieka w XXI wieku.

> O wiedzy systematycznie rozwijanej i starannie porządkowanej od ogółu do szczegółu, jako zbiór informacji sprawdzalnych i rzetelnie sprawdzonych.

> Wiedzy o świecie, wspólnotach ludzkich i człowieczych, oraz o człowieku.

> Potrzebnej każdemu do kierowania życiem swoim i wspólnoty, oraz podejmowanie mądrych decyzji.

> Umożliwiającej życie dobre i coraz lepsze życie

> Zapewniającej radość życia, oraz przeżywanie chwil szczęścia.


Ta wiedzę oparliśmy na:

> Wieloletnich (80 letnich) studiach własnych i zdobytej wiedzy na uczelniach wyższych, na Wydziale Elektro- Mechanicznym AGH (w latach 1945-1951), studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej (w roku 1970).

> Wieloletniej świadomie wybieranej i wybranej literaturze, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem rozwiązań, zawartych w internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej (na podstawie wiedzy zawartej w kilku tysiącach książek i kilkudziesięciu tysiącach artykułów).

> Bezpośredniej wieloletniej obserwacji: świata, wspólnot człowieczych i człowieka.

> Wieloletnim doświadczeniu życiowym, wymagającym podejmowania tysięcy różnych decyzji, związanych ze studiami, z pracą zawodową i społeczną, moim małżeństwem, wspólnym wychowaniem trójki dzieci, działalnością w SNZZ "Solidarność", w Radzie Miasta Krakowa, w zorganizowaniu i kierowaniu Stowarzyszeniem Właścicieli Nieruchomości, Towarzystwem Krzewienia Przedsiębiorczości, Bractwem Mądrości Życiowej i Bractwem Wiedzy Życiowej.     

> Naszych opracowaniach, stale uzupełnianych i rozwijanych publikowanych na stronach internetowych <bractwomadroscizyciowej.pl> i <bractwowiedzyzyciowej.pl>.


Ta wiedza umożliwia zaspokojenia potrzeb człowieka i wspólnot człowieczych XXI wieku, oraz zachowanie świata i środowiska naturalnego dla obecnie żyjących ludzi i wspólnot człowieczych oraz przyszłych pokoleń.


Inspiracją, podstawą i uzasadnieniem, opracowania niniejszego rozdziału PWŻ, były przemyślenia Iwony Zabielskiej-Stadnik redaktor naczelnej, Kwartalnika "Psychologia" nr 2/2019. Pani Redaktor nadała temu numerowi Kwartalnika tytuł "Dobre decyzje - lepsze życie", a we wprowadzeniu pod tytułem "Dobra decyzja" zapisała następujące swoje przemyślenia, które musimy (w skrócie) przytoczyć:


"Wszystko zaczyna się od decyzji. Każdy kolejny krok, bo życiu, jak w drodze, wszystko zmierza do jakiegoś celu. - Decyzja nie zawsze zależy od nas? Nie prawda. Zawsze. Najwyżej nie mamy wpływu na czynniki albo okoliczności, które stawiają nas przed określonym wyborem. A ten zawsze nas jakoś określa: światopoglądowa, moralnie, tożsamościowo. I niesie nas w różne strony. Z niektórych dróg nie da się zawrócić. 

Są jak pułapki, w które wpadamy niczym ślepcy, którzy upierają się przy swoim, chociaż błąd w myśleniu krzyczy do nas wielkimi literami. Dlaczego szukamy uzasadnień, że decyzja, chociaż ewidentnie jest zła, jest jednak dobra? Co to w ogóle znaczy: dobra decyzja? Szukamy odpowiedzi"


Na tym kończy swoje wprowadzenie Pani Redaktor Kwartalnika "Psychologia".


Ale problem dobrej decyzji to problem ogólny, problem dobrego bytu. To przemyśleliśmy i opisaliśmy w PWŻ. Przyjęliśmy następującej określenie (definicję) dobrej decyzji:


Dobra decyzja, to taka decyzja, której zalety znacznie przewyższają jej wady.


Tak samo jak dobry samochód, to taki samochód, którego zalety znacznie przewyższają jego wady. Koncern Toyota chce produkować doskonałe samochody (do tego dąży). Koncern Toyoto produkuje bardzo dobre samochody. Ale te samochody nie są doskonałe. Koncern Toyota wie, że nie może produkować samochodów doskonałych (bez żadnych wad) i nikt takiego samochodu nigdy nie wyprodukuje.


Drugiemu numerowi Kwartalnika "Psychologia" nadano tytuł "Dobre decyzje - to dobre życie? To stwierdzenie jest również zgodne z naszymi przemyśleniami zapisanymi i opisanymi w rozdziale wstępnym PWŻ "0. Problemy ogólne - wprowadzające" w punktach: "1. Charakterystyka PWŻ", "2. Sens życia człowieka, 3. Sens życia wspólnot człowieczych" i w punkcie "4. Sens istnienia świata". 


To wszystko, co opisaliśmy poniżej w tym trzecim rozdziale PWŻ pod tytułem "Mądrość poglądów o człowieku" jest banalnie proste i jest to "oczywista oczywistość". Cała trudność opisania tego wszystkiego, to konieczność jak najkrótszego opisania i możliwie najkrótszego uzasadnienia, Jedynym wyjściem pokonania tych trudności są rozmowy z osobami pozytywnie nastawionym, do przedstawionych w tym rozdziale problemów. Ze względu na podeszły wiek (92 lata), konieczność uruchomienia Fundacji i internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej, nie mam czasu, ani możliwości napisania na ten temat książki.


1. W XXI WIEKU ŚWIAT STAŁ SIĘ GLOBALNĄ RODZINĄ


1.1. W XXI wieku świat stał globalną wioską, dzięki radiu, telewizji, komputerom, internetowi, dzięki informacji dostępnej każdemu.


1.2. Wskutek tego ludzkość stała się globalną rodziną, jedną wielką rodziną, jedną wielką wspólnotą. Ta globalna rodzina, może i powinna wzajemnie się porozumiewać używając do tego języka angielskiego i uproszczonej łaciny. Ta globalna rodzina może rozwiązywać i rozwiązuje (z pomocą ONZ) trudne problemy życiowe wspólnot człowieczych XXI wieku (przedstawione w liście intencyjnym przekazanym do czterech krakowskich uczelni pod skróconym tytułem Rozwiązywanie Trudnych Problemów RTP).


1.3. W XXI wieku wiemy, że świat i człowiek jest spójną całością. Składa się z części, które wzajemnie oddziaływają: na siebie, na tą całość i na otoczenie tej całości. Wskutek tego świat, jego środowisko naturalne i człowiek żyją od tysiącleci we wzajemnej naturalnej symbiozie.


1.4. Tą symbiozę w XXI wieku w sposób drastyczny człowiek zaczyna niszczyć. Zasoby środowiska naturalnego człowiek wykorzystuje w ilościach przekraczających naturalne możliwości ich odtworzenia. Została naruszona istniejąca od tysiącleci równowaga pomiędzy zużyciem zasobów przez człowieka, a ich odtworzeniem przez przyrodę. Mamy świadomość, że rozpoczęliśmy realizować katastrofę, która wyeliminuje człowieka ze tego świata i jego naturalnego środowiska. Wyeliminuje człowieka, jako najbardziej rozumnego stworzenia i najbardziej pazernego stworzenia, który niszczy świat i jego środowisko naturalne. Mamy świadomość, że jeżeli zlikwidujemy tą istniejąca od tysiącleci symbiozę przyrody z człowiekiem to nie przekażemy zasobów świata naszym wnukom i naszym potomkom.


2. TRZY NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA EGZYSTENCJONALNE


2.1. Wobec tego ludzie (a w szczególności szczególnie uzdolnieni), powinni zadać sobie kilka pytań egzystencjonalnych: Po co ja żyję?, Po co żyje człowiek?, Po co żyją (istnieją) wspólnoty ludzkie?, Po co istnieje świat?


2.2. Wobec tego ludzie muszą sobie w XXI wieku odpowiedzieć przynajmniej na trzy pytania:

2.2.1. Jaki jest sens życia człowieka?

2.2.2. Jaki jest sens życia (istnienia) wspólnot człowieczych?

2.2.3.. Jaki jest sens istnienia świata?


2.3. Odpowiadając na te pytania, każdy człowiek, zadający sobie te pytania, musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: Po co ja żyję? Musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki sens jest mojego życia? Musi sobie uświadomić konieczność nadania swojemu życiu jakiegoś sensu, jakieś wartości.


2.4. A sens musi mieć przynajmniej trzy wartości, trzy cechy: musi być cechą istotną, cechą ważną (bardzo ważną lub nawet najważniejszą), oraz cechą cenną (bardzo cenną lub nawet bezcenną).


3. CZTERY NAJWAŻNIEJSZE IDEE


3.1. Jeżeli odpowiedzieliśmy sobie na te trzy pytania i nadaliśmy sens swojemu życiu, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: Na czym mamy oprzeć ten sens naszego życia? Proponujemy go oprzeć na czterech ideach znanych od wieków i głoszonych przez większość filozofów i nadal aktualnych w XXI wieku. Są to następujące idee:

NASTĘPNA STRONA -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI