ROZDZIAŁ TRZECI PWŻ


MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O CZŁOWIEKU (MPC)


0. Wprowadzenie - Ontologia poglądów o człowieku WWD

1. Świat informacji człowieka XXI wieku ŚIC

2. Rozwiązywanie problemów poznawczych RPP

3. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych RPD

4. Rozwiązywanie problemów wykonawczych RPW

5. Świat bytów naturalnych ŚBN

6. Świat bytów sztucznych SBS

7. Świat bytów samoistnych ŚBS

8. Świat bytów niesamoistnych ŚBN

9. Załączniki ZAŁ


0. ZAGADNIENIA OGÓLNE WPROWADZAJĄCE


0.0 Wprowadzenie

Mądrość poglądów o człowieku (w skrócie MPC) jest to propozycja poglądów o powstaniu i rozwoju człowieka, oraz wspólnot człowieczych. O skutkach tego rozwoju dla życia człowieka w XXI wieku. Dla jego: myślenia, mówienia, tworzenia i działania. Opis procesów zachodzących w organizmie człowieka przedstawiamy w 8-mym rozdziale PMŻ pod tytułem "Wiedza o człowieku".


W tym 3-cim rozdziale PMŻ koncentrujemy się na przetwarzaniu informacji przez mózg człowieka, o rozwoju procesów przetwarzania informacji. Podręcznik PMŻ jest propozycją dla każdego: dla nadania sensu swojemu życiu, i życiu swojej wspólnocie, oraz przepisem na opracowanie własnego światopoglądu, człowieka XXI wieku. Światopoglądu dostosowanego: do własnych  talentów (może nieuświadomionych), własnych zdolności, umiejętności i zainteresowań.


Ten 3-ci rozdział Podręcznika PMŻ ma umożliwić i ułatwić:

  1. Doskonalenie sensu życia oraz światopoglądu człowieka XXI wieku.

  2. Zrozumienie przyczyn istnienia zła i dobra w życiu człowieka.

  3. Wspólne działania dla wspólnego dobra, dla przezwyciężania zła dobrem.


Dla zrozumienia opisu niniejszego rozdziału, wskazanym zapoznanie czytelnika ze „Wprowadzeniem metodologicznym" przedstawionym na początku Podręcznika PMŻ, w rozdziale „Problemy ogólne wprowadzające", oraz ze spisem treści niniejszego rozdziału, oraz ze Słownikiem Mądrości Życiowej (SMŻ). Szereg elementów PMŻ opublikowaliśmy na stronie internetowej BMŻ


0.1. Spis treści 3-go rozdziału PMŻ


0. Zagadnienia ogólne wprowadzające

0.0. Wprowadzenie

0.1. Spis treści 3-go rozdziału PMŻ

0.2. Charakterystyka 3-go rozdziału PMŻ

     0.2.1. Przedmiot opracowania

     0.2.2. Cel opracowania

     0.2.3. Zadania opracowania

     0.2.4. Punkt wyjścia

     0.2.5. Słownictwo opracowania

     0.2.6. Podstawa opracowania

     0.2.7. Sens niniejszego opracowania

     0.2.8. Spis punktów, zasadniczych części 3-go rozdziału

          0.2.8.1. Człowiek,

          0.2.8.2. Wspólnoty człowiecze,

          0.2.8.3. Myśl - mowa - pismo,

          0.2.8.4. Elity,

          0.2.8.5. Lud,

          0.2.8.6. Zło - Wiedza - Dobro,

          0.2.8.7. Nieprawda - Mądrość - Prawda,

          0.2.8.8. Sens życia.


0.2. CHARAKTERYSTYKA  3-GO ROZDZIAŁU PMŻ


0.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis wyników przemyśleń na temat mądrości poglądów o człowieku i wspólnot człowieczych. Opis jest uporządkowanym zbiorem najogólniejszych i najważniejszych pojęć oraz stwierdzeń o powstaniu i rozwoju człowieka i jego wspólnot. Opisem efektów tego rozwoju na życie człowieka, oraz na sens życia człowieka XXI wieku.


Ten 3-ci rozdział Podręcznika PMŻ ma umożliwić i ułatwić każdemu:

  1. Dążenie człowieka i wspólnot człowieczych w XXI wieku do doskonałości.

  2. Wykorzystanie dobra dla przezwyciężania zła.

  3. Wykorzystanie mądrości życiowej do odnajdywania prawdy o życiu człowieka w XXI wieku.


Opracowanie jest syntetyczną kompilacją „ziarenek prawdy i mądrości" wybranych z zebranej literatury, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w rozdziale rozwiązań.


0.2.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji: sensu życia człowieka, wspólnot człowieczych, oraz przepisu na światopogląd rozumny człowieka XXI wieku. Propozycji „przymuszającej" człowieka do dążenia do: doskonałości i wspólnego działania dla wspólnego dobra. Umożliwiającego rozpoczęcie działań, krok po kroku, zmierzających do tworzenia „raju" na Planecie Ziemia. Raju, będącego skrótem myślowym tego, co uznamy wspólnie za cel naszych działań.

0.2.3. Zadanie opracowania

Zadaniem niniejszego opracowania jest wybranie z zebranej literatury „ziarenek prawdy i mądrości życiowej", oraz opisanie wyników przemyśleń, uzasadniających ten wybór. Te przemyślenia powinny być próbą odpowiedzi na pytania:, „Dlaczego Planeta Ziemia nie jest jeszcze „rajem?", „Co jest przyczyną zła?", „Co można i powinno się zrobić, aby zło dobrem zwyciężyć?". „Co może być lub powinno być źródłem dobra w XXI wieku?" i „Co można lub powinno się zrobić, aby zacząć dążyć do doskonałości?" Zadaniem opracowania jest przedstawienie najogólniejszych i najważniejszych stwierdzeń, umożliwiających wspólne działanie dla wspólnego dobra.


0.2.4. Punkt wyjścia

Punkt wyjścia (przedzałożenia, credo) jest najważniejszym i decydującym elementem wszelkich przemyśleń. Powyższe stwierdzenie opieramy na przemyśleniach Michała Hellera zawartych w Rozdziale 2: Założenia nauki? jego książki „Sens życia i sens wszechświata". Nasz punkt wyjścia oparliśmy na naszej „filozofia idei" i przedstawiliśmy na naszej stronie internetowej w części „1.O nas", oraz w rozdziale „0.Problemy ogólne wprowadzające" Podręcznika PMŻ.


0.2.5. Słownictwo opracowania

Bardzo ważna sprawą jest znaczenie słów i pojęć użytych w tym opracowaniu i w całym PMŻ. Tą ważność uzasadniają przemyślenia Michała Hellera, zawarte w drugiej części „Język i prawda" jego książki „Sens życia i sens wszechświata". Do opisu opracowania użyliśmy słowa o jednoznacznie określonym znaczeniu, podanym w Wykazie wybranych słów (WWS), stanowiącym część Słownika Mądrości Życiowej (SMŻ). Wykaz WWS, Słownika SMŻ jest umową uzgadniającą z czytelnikami znaczenia słów użytych w opisie niniejszego opracowania. Bez takiego uzgodnienia: zrozumienie treści opracowania, wszelki dialog i wymiana poglądów na temat informacji zawartych w opracowaniu tracą sens, są po prostu bezsensowne. Wykaz WWS opublikowaliśmy na stronie internetowej BMŻ.


0.2.6. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zbiór „ziarenek prawdy i mądrości życiowej" wybranych z zebranej literatury. Literatura ta, została wyszczególniona w załącznikach, oznaczonych kodami cyfrowymi: 9.2.- 9.4.


Literatura ta była i jest: inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w rozdziale rozwiązań. Literatura ta jest systematycznie gromadzona w bibliotece Bractwa BMŻ, a informacje o tej literaturze są systematycznie zapisywane w pamięciach komputerów członków Bractwa.


0.2.7. Uzasadnienie

Poniższe przemyślenia przedstawiamy, bo jesteśmy przekonani, że w XXI wieku człowiek może i powinien zmierzać do doskonałości. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że zło jest wrodzoną i nieusuwalną cechą człowieka, a człowiek, aby żyć musi stosować zło. Nie rozumiemy, dlaczego brak mądrości życiowej (inaczej głupota) ma decydować o naszym myśleniu i działaniu, a zło ma być podstawowym narzędziem zmian i rozwoju?. Nie rozumiemy, dlaczego w kulturze człowieka XXI wieku musi dominować kult zła, kult przemocy, okrucieństwa, cierpienia, terroryzmu, kult wojny?. Nie rozumiemy, dlaczego w XXI wieku, kult zabijania zwierząt (dla przyjemności i rytuału) ma być uzasadniany wielowiekowa tradycją?  Wierzymy, że człowiek może i powinien zło zwyciężać dobrem.

CD -->

<-- POPRZEDNIA STRONA

<-- SPIS TREŚCI