Klub Dialogu Agora (KDA), to wspólnota ludzi, których łączą wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań, powołany w Krakowskim Centrum Seniora przez członków Klubu KDA, dla: wymiany poglądów, poznawania prawdy.
Kompetencja, to zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, doświadczenia, umożliwiający uzyskanie uprawnień (urzędu, urzędnika) do zajmowania się określonymi sprawami i podejmowania w tych sprawach decyzji.
Konstruowanie, to tworzyć model (projekt) bytu.
Krańce, to punkty graniczne odcinka.
Krańcowy, to cecha bytu, znajdującego się w punktach granicznych odcinka.
Krytyka, to analiza i ocena wartości jakiegoś bytu (zdarzenia, tworu).
Krytykanctwo, to krytyka dla krytyki, nagminne wytykanie nieistniejących lub nie istotnych błędów lub braków.
Kryterium, to probierz, miernik, miara oceny.
Kryzys, to okres przełomu, załamania, przesilenia, przemian (dotychczasowych procesów) .
Krzewić, to rozpowszechniać, propagować, czynić bardziej znanymi i dostępnymi jakieś informacje.
Krzewienie, to rozpowszechnianie, propagowanie jakiś informacji, to rzeczownik od czasownika krzewić.
Liczba, to zespół cyfr służący do wyrażania ilości.
Logika, to wiedza o formach i zasadach poprawnego myślenia i wnioskowania. Masa, to wielkość stanowiąca miarę bezwładności materii bytu.
Materia, to ogólna nazwa niesamoistnego (abstrakcyjnego) bytu - tworzywa, z którego zbudowany jest każdy byt, który umożliwia określenie wzajemnego oddziaływania wszelkich bytów (powstania, istnienia, oraz zmian ich cech). To przyczyna powstawania wszelkich bytów. To oddziaływanie wzajemne bytów mierzymy w jednostkach masy. Materia składa się z: atomów, pierwiastków, związków chemicznych. (2018).
Materiał, to tworzywo przeznaczone do przetworzenia w celu wykonania z niego określonego bytu.
Mądrość, to wiedza, oraz umiejętność jej wykorzystania (2016).
Mądrość życiowa, to wiedza życiowa, oraz umiejętność jej wykorzystania (2016).
Mądrość życiowa człowieka jest to potencjał osobowościowy konkretnego podmiotu, który umożliwia mu satysfakcjonujące go funkcjonowanie w istniejącej obiektywnie rzeczywistości (autor Józef Pustelnik).
Mądry, to nazwa cechy człowieka, oparta na wiedzy i umiejętności jej wykorzystania.
Metoda, to nazwa bytu (tworu) umożliwiającego, ułatwiającego lub usprawniającego działanie, określająca sposób i zasady postępowania konieczne dla osiągania określonego celu.
Miara, to wartość danej wielkości wyznaczona za pomocą pomiarów.
Mierzenie, to znajdowanie szukanej wartości jakieś wielkości drogą doświadczalną.
Miłość, to uczucie, w którym dominuje pragnienie dobra i działania dla dobra tworu miłowanego.
Misja, to wyrażenie określające sens i cel istnienia organizacji, powód dla którego ją powołano.
Model, to sztuczny twór będący obrazem (odwzorowaniem) wyobrażenia bytu, powstałym w mózgu człowieka.
Mowa, to zdolność wypowiadania słów w celu porozumiewania się ludzi. To zasób słów i reguł (dotyczących budowy wyrazów i zdań) potrzebnych do porozumiewania się (2016).
Mówić, to zdolność wypowiadania słów w celu porozumiewania się, przekazywania informacji (2016)
Myśl, to wynik myślenia (2016).
Myśleć, to przetwarzać w mózgu informacje (2016).
Myślenie, to przetwarzanie przez mózg informacji (2016).
Myślenie twórcze, to przetwarzanie informacji przez mózg w celu na wytwarzania nowych informacji (2016).
Naczelna cecha, to cecha mająca najwyższy poziom.
Narząd, to część organizmu pełniąca określone zadanie.
Narzędzie, to nazwa bytu (tworu) umożliwiającego, ułatwiającego lub usprawniającego działanie, określające byty (twory) potrzebne dla osiągnięcia określonego celu.
Natura, to inaczej przyroda.
Naturalny, to cecha bytu stworzonego przez przyrodę - naturę.
Nauka o mowie (języku), to zbiór informacji określających zasady budowy mowy w zakresie: dźwięków (fonetyka), części mowy, budowy słów (morfologia), odmianie słów (fleksja), składni - porządku słów i ich funkcji w zdaniu oraz w zakresie słowotwórstwa.
Nazwa, to słowo lub zespół słów oznaczający jakiś byt (2016).
Nośnik, to byt samoistny umożliwiający przetwarzanie i przenoszenie (transport) bytów niesamoistnych (materii, energii i informacji).
Obiektywna informacja, to informacja sprawdzalna i sprawdzona, wolna od uprzedzeń, przesądów, emocji.
Objętość, to wielkość charakteryzująca rozmiar bryły.
Obliczanie, to znajdowanie szukanej wartości jakieś wielkości drogą rachunkową.
Ochrona, to działania polegające na zwalczaniu przyczyn szkodliwych dla danego bytu..
Odcinek, to część prostej.
Odczyt, to liczba określająca miejsce, w którym zatrzymała się wskazówka miernika.
Odwaga, to zdolność panowania nad strachem i podejmowania działań niebezpiecznych dla życia i zdrowia.
Okolicznik, to część zdania informująca o okolicznościach.
          W mowie polskiej wyróżniamy 10 okoliczników:
                    1. Miejsca - gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?.
                    2. Czasu - kiedy?, jak długo?, odkąd?, dopóki?, jak często?
                    3. Sposobu -jak?, w jaki sposób?.
                    4. Przyczyny- dlaczego?, z jakiej przyczyny?,
                    5. Celu - po co?, w jakim celu?.
                    6. Warunku - pod jakim warunkiem?.
                    7. Przyzwolenia - mimo co?, wbrew czemu?

<-- MSpis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->