Dokładność, to prawidłowość wykonania.
Doktryna, to ogół założeń, stwierdzeń, przekonań z określonej dziedziny (wiedzy, nauki, wiary, religii).
Dokument, to byt zawierający potrzebne informacje, na ogół zapisane na papierze.
Doskonalić, to powiększać dobre cechy bytu, zmierzając do doskonałości.
Doskonałość, to nazwa zbioru bytów mających same zalety, nie mających żadnych wad. Doskonałość to cecha bytu, której nigdy nie da się osiągnąć i to jest jej główna zaleta. Doskonałość to ostateczny wynik doskonalenia, to pojęcie graniczne.
Doskonały byt, to byt posiadający same zalety, niemający żadnych wad.
Doświadczenie, to doznawanie jakiegoś zdarzenia i zapamiętanie jego wyników.
Doświadczać, to doznawać jakieś zdarzenia i pamiętać wyniki tych doznań.
Doznać - doznawać, to odczuwać określone zdarzenie.
Doznanie, to odczuwanie określonego zdarzenia.
Działać, to zachowywać się celowo.
Działalność, to uporządkowany zbiór działań w większym przedziale czasu o wyższym poziomie doniosłości.
Działanie, to celowe zachowanie człowieka.
Dziedzina, to uporządkowany zbiór informacji odnoszący się do podzbioru bytów, wyodrębnionego z całego zbioru (wiedzy, nauki, wiary, religii).
Elita, to niewielka część wspólnoty wyróżniająca się i uprzywilejowana, sprawującą władzę w danej wspólnocie, wykorzystująca w tym celu wynalazców, ideologów, oraz działaczy kultury.
Energia, to ogólna nazwa niesamoistnego (abstrakcyjnego) bytu, który umożliwia określenie wzajemnego oddziaływania bytów martwych (powstania, istnienia, oraz zmian ich cech). To przyczyna powstawania wszelkich zdarzeń.
Fałsz, to nieuporządkowany zbiór informacji, niezgodny z wiedzą o świecie i człowieku, uniemożliwiających podejmowanie mądrych decyzji. To przeciwieństwo prawdy.
Fantazjować, to wyobrażać sobie różne byty, tworzyć twory sztuczne niesamoistne.
Fantazja, to zdolność wyobrażania sobie różnych bytów.
Filozofia, to miłość mądrości, to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o rzeczywistości (ale tylko intencjonalnie). W XXI wieku będzie taką wiedzą.
Filozofia wartości, to nauka o wartościach (aksjologia), bada naturę wartości ustala normy i kryteria wartości oraz systemy wartości.
Forma, to kształt zewnętrzny, wygląd, układ części. Przeciwieństwo treści.
Gen, to dziedziczona cząsteczka informacji decydująca o przekazywaniu potomstwu poszczególnych cech organizmu, zapisana w odcinkach łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).
Gramatyka, to nauka o mowie (języku) określająca zasady jego budowy.
Godność, to poczucie własnej wartości.
Hipoteza, to stwierdzenie wymagające sprawdzenia.
Idea, to twór wyobraźni - myśl przewodnia i twórcza, nadająca kierunek myśleniu i działaniu, może, to być najwyższy cel dążeń lub pragnień.
Idealny, to cecha bytu w najwyższym stopniu zgodna z przyjętą ideą.
Ideał, to wyobrażenie bytu, to model bytu zapisany w mózgu człowieka, którego cechy są w najwyższym stopniu zgodne z przyjętą ideą.
Ideologia, to zespół idei człowieka lub wspólnoty człowieczej.
Ilość, to informacja określająca wynik liczenia lub mierzenia.
Indoktrynacja, to systematyczne, zorganizowane wpajanie jakiś poglądów, przekonań, idei.
Informacja, to ogólna nazwa niesamoistnego (abstrakcyjnego) bytu, który umożliwia określenie wzajemnego oddziaływania bytów żywych (powstania, istnienia, oraz zmian ich cech). To przyczyna powstawania wszelkich tworów.
Informować, to przekazywać informacje.
Istnieć, to mieć miejsce w świecie (w rzeczywistości), to inaczej być. Istnieje tylko, to, co ma zapis przestrzenny i czasowy i zmienia się wraz z upływem czasu.
Istnienie, to istotna cecha bytu, decydująca o jego byciu cząstką świata. Istnienie, to rzeczownik od czasownika istnieć.
Istota, to niezmienna cecha bytu określona przez przyrodę, czyli przez naturę. Istota sprawia, że dany byt jest tym, a nie innym bytem, bez czego nie byłby tym, czym jest.
Istotna cecha, to cecha podstawowa określona przez przyrodę - naturę.
Jakość, to wartość bytu.
Jednostka miary, to wartość danej wielkości umownie przyjęta do wyrażania miary, mająca wartość liczbową równą jedności.
Jednostkowy, to cecha wyrażana liczbą względną odpowiadająca jednostce innej cechy.
Język (mowa), to zasób słów lub znaków służących do porozumiewania się ludzi danej wspólnoty.
Kapitał, to zasób bytów przeznaczony na działalność (zainwestowany), mający w przyszłości przynosić dochód (zysk).
Kapitał ludzki, to zasób wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zawarty w mózgu człowieka, określający jego zdolności do twórczego myślenia i działania, mający w przyszłości przynosić korzyści człowiekowi.
Kapitał społeczny, to zasoby wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zawarte w mózgach ludzi członków jakiejś wspólnoty (społeczeństwa), określające zdolności wspólnoty do twórczego myślenia, działania i współdziałania, mające w przyszłości przynosić korzyści wspólnocie.
Kapitał twórcy, to dorobek twórcy, zasób wiedzy, umiejętności i doświadczeń, zawarty w jego mózgu, mający w przyszłości przynosić mu korzyści.
Klasa, to całość składająca się z części (elementów) posiadających jakąś wspólną cechę.
Klasyfikacja, to systematyczny podział jakiejś całości na części, cząstki, cząsteczki dokonywany według określonej zasady.
Klub, to wspólnota ludzi, których łącza wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań.
Klub dialogu, to wspólnota ludzi, których łączą wspólne zainteresowania, międzyosobowe więzi, oraz miejsce spotkań, powołany dla wymiany poglądów dla poznania prawdy, umożliwiającej wspólne działanie dla wspólnego dobra.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->