2. Każdy Polak może i powinien dysponować podręcznikiem opisującą świat, zrozumiałą mową (naturalną). Człowiek, bowiem widzi świat poprzez swoją mowę (język). Mowa Qęzyk) narzuca człowiekowi widzenie świata.

3. Zgodnie z przyjętą metodyką opracowywania WWŻ, dokumenty WWŻ będą dziełem wielu osób (podobnie jak WIKIPEDIA). Aby efektem tych działań były spójne i jednolicie zredagowane dokumenty konieczną rzeczą jest opracowania wielu normatywów, regulujących i usprawniających tą działalność. Tym podstawowym normatywem jest między innymi Słownik SMŻ.

1.6. Wersje opracowania słownika

          Niniejsze opracowanie jest 5-tą wersją roboczą SMŻ. Wersja ta zawiera słowa potrzebne do realizacji opracowania MPŻ, oraz WWŻ. W tej wersji ograniczono do minimum opis problemów związanych z tworzeniem słownika, rozważań na temat przyjętych w SMŻ rozwiązań oraz ich uzasadnień. Ograniczenia te wynikają z przyjętych założeń metodologicznych, oraz są wynikiem niewielkich środków (kadrowych, czasowych i finansowych), jakimi obecnie dysponuje Bractwo BMŻ i BWŻ.

          Pełna wersja Słownika SMŻ zostanie opracowana po zakończeniu prac nad WWŻ. Ostateczna wersja opracowania będzie dziełem wielu osób. Będzie opublikowana na stronie internetowej BMŻ i BWŻ.

2. WYKAZ WYBRANYCH SŁÓW

Abstrahować
, to wyodrębniać z całego zbioru cech danego bytu cechy istotne, a pomijać cechy nieistotne.
Abstrakcja, to ogólny model bytu zawierający tylko cechy istotne.
Analiza, to metoda badawcza polegająca na rozdzielaniu całości na części, przeciwieństwo syntezy.
Badanie, to czynności zmierzające do wykrycia nieznanych cech bytu.
Badanie naukowe, to czynności zmierzające do wykrycia nowych bytów, nowych cech bytów i wzajemnych zależności.
Bractwo, to wspólnota osób, mających wspólne zainteresowania, (to organizacja, stowarzyszenie, towarzystwo) powołana dla realizacji jakiejś idei, jakiegoś celu i jakiś zadań.
Budowa, to cecha określająca pewną całość pod względem wzajemnego rozmieszczenia jej części składowych.
Byt, to nazwa tego wszystkiego: co istniało, istnieje, lub będzie istnieć.
Byt (definicja dokładna), to nazwa skończenie wielkiego zbioru bytów, wyodrębnionego ze wszechbytu, stanowiącego spójna całość, składająca się ze skończenie wielkiej ilości różnorodnych i różnych cząstek, które wzajemnie oddziaływają na: siebie, na tą całość i na swoje otoczenie. Istotnymi cechami bytu są: istnienie, całościowość, skończoność: wielkości, złożoności, zmienności, ograniczoność w czasie i przestrzeni, oraz stałe dążenie do ciągle zmieniającej się równowagi (porządku, doskonałości).
Byt, to twór wyobraźni człowieka, to byt abstrakcyjny. To najogólniejsze słowo, zastępujący wszystkie nazwy wszelkich bytów. To rzeczownik utworzony od czasownika być.
Byt, to słowo zastępujące w filozofii słowo przedmiot i rzecz.
Całość, to byt złożony zawierający wszystkie swoje części.
Ciąg, to jednoznacznie uporządkowany przebieg zdarzeń, zmierzających do określonego celu.
Ciągłość, to nieprzerywane następstwo kolejnych zdarzeń (czynności) zmierzających do stałego celu.
Ciągnąć, to czynność polegająca na pokonywaniu oporu przy przesuwaniu bytu.
Cecha, to informacja charakteryzująca pod jakimś względem dany byt, pozwalająca na rozróżnianie poszczególnych bytów.
Cel, to zamierzone zdarzenie, które chcemy zrealizować i chcemy go osiągnąć.
Celowość, to właściwość działania człowieka, polegająca na tym, iż zmierza on do jakiegoś celu.
Charakter, to zespół cech właściwych danemu bytowi, odróżniających go od innych bytów.
Charakter narodowy, to historycznie ukształtowany, względnie trwały zespół postaw i wzorów zachowań typowy dla większości członków danego narodu.
Charakterystyka, to opis cech bytu.
Cyfry, to znaki służące do zapisywania liczb.
Czas, to ogólna nazwa bytu niesamoistnego (abstrakcyjnego), niczym nie ograniczonego, który umożliwia określenie: miejsca w czasie, wzajemnego oddziaływania bytów, miejsca w czasie: powstania, istnienia, rozmiarów, oraz ich zmian dowolnych zdarzeń. To przyczyna powstawania wszelkich tworów.
Cząsteczka, to wynik podziału cząstki.
Cząstka, to wynik podziału części.
Część, to wynik podziału całości.
Człon, to jedna z szeregu podobnych składowych całości.
Czyn, to zdarzenie będące celowym zachowaniem się człowieka, w określonym odcinku czasu.
Czynnik, to wyróżniony składnik zdarzenia uznany za przyczynę lub warunek jego skutku.
Czynność, to jakiekolwiek zachowanie człowieka.
Decydować, to podejmować rozstrzygające postanowienie.
Decyzja, to postanowienie rozstrzygające o utworzeniu, zmianie lub likwidacji bytu.
Definicja, to zwięzłe określenie znaczenia słowa (pojęcia, wyrazu) dla ustalenia jego zakresu.
Dialog, to wymiana poglądów (zdań, informacji), ludzi sobie wzajemnie życzliwych (zaprzyjaźnionych), dla wzajemnego ich uzgodnienia i wspólnego działania, dla wspólnego dobra.
Długość, to wielkość charakteryzująca rozmiar odcinka.
Dobro, to zbiór bytów, których zalety znacznie przewyższają ich wady.
Dobrobyt, to życie człowieka uznane za dobre, to dostatek uznany za wystarczający dla godnego życia.
Dobroć, to cecha bytu, którego zalety znacznie przewyższają jego wady, to również postępowanie kierowane uczuciami dobrymi (miłością, przyjaźnią, życzliwością).
Dobry, byt to cecha bytu, która oznacza, że zalety tego bytu znacznie przewyższają jego wady.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->