Dla rozwiązywania trudnych problemów RTP zorganizowaliśmy Zespół Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Jest to ZDM złożony z młodych humanistów, oraz studentów-seniorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Powinni być to młodzi humaniści z duszą inżynierów, oraz seniorzy, inżynierowie projektanci z duszą humanisty (pomysł Aleksandry Zborowskiej z Newsweek Polska z września 2016 r.).

          Uznaliśmy, że jedynymi instytucjami, które mogą i powinny rozwiązywać te trudne problemy są wyższe uczelnie. Dlatego opracowaliśmy w tej sprawie trzy listy intencyjne i przekazaliśmy je czterem krakowskim uczelniom (U.J., U.P. AGH i Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego).

          Mamy świadomość, jakie trudności biurokratyczne musiałaby pokonać władze uczelni, aby zacząć realizować proponowane projekty. Wiemy też jakie nawyki kadry profesorskiej trzeba by zmienić, aby realizować projektu innowacyjne. Dlatego opracowaliśmy 4-ty list intencyjny, adresowany do ludzi dobrej woli, Metropolii Krakowskiej, którzy pewnie będą chcieli działać wspólnie dla dobra wspólnego.

          Jesteśmy przekonani, że w milionowej metropolii, jaką jest Kraków znajdzie się 50-100 osób, które będą zainteresowane taką działalnością i podejmą się realizacji propozycji zawartych w tym 4-tym liście intencyjnym. Ta propozycja to zorganizowanie Zespołu MÓZG, oparta na doświadczeniach Google, opisanych przez Gideona Lewis-Krausa w Przekroju w artykule "Budowniczowie wieży Googel".

1. CHARAKTERYSTYKA SMŻ
1.0. Sens opracowania SMŻ

          Sens opracowania SMŻ wynika z Założeń merytorycznych MPŻ, oraz Założeń metodologicznych MPŻ. Słownik jest uporządkowanym według abecadła zbiorem słów. Słownik umożliwia redagowanie opisów dokumentów BMŻ i BWŻ za pomocą uładzonej mowy naturalnej języka polskiego. SMŻ jest umową zawartą z czytelnikami dokumentacji BMŻ i BWŻ, w sprawie znaczenia słów użytych w tej dokumentacji. Bez takiej umowy informacje zawarte w dokumentacji mogą być trudne w odbiorze albo nawet niezrozumiałe. Bez takiej umowy dyskusja i dialog tracą sens, stają się po prostu bezsensowną stratą czasu.

1.2. Cel opracowania

          Celem SMŻ jest stworzenie zbioru wybranych, istotnych słów, które umożliwiają redagowanie jednoznacznych opisów dokumentów BMŻ l BWŻ. SMŻ został opracowany z zgodne z zasadami filozofii wieczystej, proponowanej przez Leibniza. SMŻ określa w sposób jednoznaczny znaczenia słów w nim zawartych.

1.3. Zadanie opracowania

          Zadaniem SMŻ stworzenie jednego dokumentu, ze słowników poszczególnych rozdziałów MPŻ.. Zadaniem SMŻ jest: stworzenie zbioru rodzimych słów języka polskiego, o jednoznacznym znaczeniu, wyeliminowanie ich wieloznaczności, oraz ograniczenie do niezbędnego minimum słów obcego pochodzenia.

1.4. Podstawa opracowania

          SMŻ opracowaliśmy w oparciu o krytyczna analizę znaczeń słów zawartych Słowniku Języka Polskiego PWN. Do analiz znaczeń słów i ostatecznego wyboru definicji korzystaliśmy ze słowników branżowych.

          Ważnymi pozycjami literatury są dla nas:
1. "Słownik języka polskiego" wydany przez "Wydawnictwo naukowe PWN" w 2008 r.,

2. "Słownik pojęć filozoficznych" wydany przez "Wydawnictwa Naukowego SHOLAR" w 1996 r.,

3. "Oksfordzki słownik filozoficzny" Simona Blackburna wydany przez "Książkę i Wiedzę" w 1997 r.,

4. "Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską" wydany przez "Instytut Wydawniczy Pax" w 1983 r.,

5. "Słownik terminologiczny informacji naukowej" wydany przez "Zakład Narodowy im. Ossolińskich" w 1979 r.,

6. "Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji." wydana przez "Zakład Narodowy im. Ossolińskich" w 1979 r.

1.5. Potrzeba opracowania słownika

          Konieczność opracowania Słownika SMŻ wynika z sensu istnienia BMŻ i BWŻ, z celów, oraz z metodyki opracowywania MPŻ i WWŻ. Wyjaśniają to następujące stwierdzenia:

1. Aby skutecznie krzewić mądrość życiową i wiedzę życiową, trzeba umożliwić każdemu i każdej wspólnocie poznanie wiedzy życiowej (w pigułce) o świecie oraz zrozumienie zachodzących w nim przemian.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->