na inwestycje pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Jest to ostateczna ocena pomysłów i rozwiązań projektanta, niezależna od żadnej komisji.

11) MPŻ opracowaliśmy w oparciu o obecnie dysponowane przez Bractwo Wiedzy Życiowej: metody, narzędzia, zasoby, oraz obecną wiedzę o świecie XXI wieku. Następne znacznie doskonalsze wersje MPŻ, będą mogli opracować nasi następcy, zainteresowani sensem życia, mądrością życiową i wiedzą życiową. Młodsi nasi następcy zastąpią toporny język inżyniera, ładnym, ale ścisłym językiem literackim. Marzy nam się, że oni zorganizują ruch latarników mądrości życiowej lub ruch latarników wiedzy życiowej, a może reaktywują w nowej formie działalność Komitetów Obywatelskich.

7. NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

          Podstawowym narzędziem opracowania MPŻ była i jest literatura. Była ona i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem przyjętych w podręczniku rozwiązań. Wykazy najważniejszych pozycji literatury przedstawiliśmy załącznikach oznaczonych kodami cyfrowymi: 9.2. to książki, 9.3. to czasopisma, 9.4. to artykuły.

          Następnym bardzo ważnym narzędziem jest uporządkowany polski język potoczny, a poprawniej polska uładzona mowa naturalna UMN. Jest to język, posługujący się stwierdzeniami - zdaniami, tak ścisłymi jak język matematyki i logiki. Zdania te powinny być jednoznacznie zrozumiałe, dla każdego oczytanego Polaka. Powinny być dla czytającego „oczywistą oczywistością".

          Kolejnym narzędziem są słowniki poszczególnych rozdziałów MPŻ, oraz Słownik Mądrości Życiowej, dla całego Podręcznika. Słowniki te powstały, jako wynik analiz znaczenia poszczególnych słów i pojęć zawartych w różnych słownikach, a w szczególności w słownikach filozoficznych. Jako wynik rozważań na temat trafności doboru słów użytych w opisie MPŻ.

          Kolejnymi narzędziami są opracowania pomocnicze. Są to „Rozważania wprowadzająco-uzasadnia-założenia (przedzałożenia)", opracowania dotyczące klasyfikacji: problematyki MPŻ, klasyfikacji zbiorów dokumentów w bibliotece Bractwa BMŻ i BWŻ oraz w pamięciach komputerów, opracowanie określające sposób oznaczania dokumentów.

8. UZASADNIENIE OPRACOWANIE PROJEKTU MPŻ
8.1. Sens opracowania projektu MPŻ

           Na podstawie przemyśleń zawartych: w 1-szym punkcie "1. Charakterystyka MPŻ", w podpunkcie "1.0. Sens MPŻ", oraz w podpunkcie "1.6. Rozważania nad sensem MPŻ" wyszczególniliśmy 12 sensów szczegółowych, uzasadniających celowość opracowywania MPŻ. MPŻ proponuje realizację 4-ch celów MPŻ stanowiących 12 sensów szczegółowych opracowania MPŻ. W MPŻ odpowiadamy sobie na podstawowe pytania egzystencjalne i proponujemy innym taką odpowiedź. MPŻ proponuje i ułatwia człowiekowi nadanie sensu swojemu życiu, oraz wspólnotom człowieczym. MPŻ proponuje opracowanie własnego światopoglądu rozumnego, człowieka XXI wieku, oraz wspólne działania dla wspólnego dobra.

           MPŻ wskazuje na konieczność organizowania na uczelniach Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego ZDM dla rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku. ZDM mają to być zespoły, które swoim członkom ułatwią lub umożliwią nadanie sensu swojemu życiu. ZDM prowadząc dialog, ponad podziałami, mają krzewić mądrość życiową i wiedzę życiową. ZDM mają ułatwić wypracowanie i przyjęcie światopoglądu człowieka XXI wieku oraz wspólna działalność dla wspólnego dobra.

8.2. Sens światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku
8.2.0. Wprowadzenie

           Światopogląd to uporządkowany zbiór informacji zapisany w mózgu człowieka. Zbiór umożliwiający człowiekowi kierowanie życiem człowieka i wspólnot człowieczych, oraz rozwiązywania problemów życiowych. Taki światopogląd nadaje sens życiu człowieka, „przymusza" człowieka do dążenia do doskonałości, prawdy, dobra i piękna. Umożliwia dążenie do coraz lepszego życia i przeżywanie chwil szczęścia.
           Sensem przyjęcia światopoglądu rozumnego człowieka XXI wieku (ŚRC) jest możliwość dokonania wyboru, przyjęcia i nadania wartości:

1. ideom, którymi człowiek postanowił kierować się w swoim życiu,

2. celom, które człowiek postanowił osiągnąć w swoim życiu,

3. zdarzeniom - chwilom, które człowiek postanowił przeżyć w swoim życiu.

8.2.1. Po co człowiekowi jest potrzebny światopogląd rozumny?

Po pierwsze
- po to, aby człowiek XXI wieku dysponował narzędziem umożliwiającym:

1. orientację w bezmiarze coraz większego chaosu informacyjnego, stwarzanego przez wszystkich,

2. wyszukiwanie w tym bezmiarze informacji, informacji istotnych dla doskonalenia własnego życia,

3. zrozumienie świata (wszechbytu, rzeczywistości) i zachodzących w nim przemian,

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->