PRZEDMOWA

Podręcznik Mądrości Życiowej (PMŻ) nie jest dziełem jednego człowieka. Ta książka jest i musi być dziełem zespołu ludzi, którzy chcą wspólnie działać dla dobra wspólnego.
Ta książka jest opisem wyników wspólnych przemyśleń wielu ludzi twórczo myślących. Jest drugim rozszerzonym wydaniem Podręcznika.

Myśl o napisaniu Podręcznika PMŻ pojawiła się w gronie ludzi tworzących w 1992 r. Towarzystwo Krzewienia Przedsiębiorczości (TKP). W roku 2001, na wniosek Stanisława Kracika przekształciliśmy Towarzystwo TKP w Bractwo Krzewienia Przedsiębiorczości (BKP). W 2012 r., na wniosek Ewy Mukoid, Bractwo BKP przekształciliśmy w Bractwo Mądrości Życiowej (BMŻ). Był to strzał w dziesiątkę. Wtedy uznaliśmy za konieczne opracowanie Podręcznika PMŻ. Do jego opracowania przyczynili się w sposób szczególny członkowie Bractwa BMŻ: Antoni Jasiński. Stanisław Kracik, Zbigniew Miksztal i Ewa Mukoid.

Pod kątem napisania Podręcznika PMŻ dokonaliśmy wyboru literatury, a z niej wybraliśmy myśli i stwierdzenia uznane za "ziarenka prawdy i mądrości". W latach 2014-2017 zajęliśmy się uporządkowaniem zebranego materiału. Podręcznik PMŻ zaczynał "żyć". Zyskał iście inżynierski porządek zapisu, oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Jest napisany jak najprostszym językiem zrozumiałym dla każdego. Od 2014 r. publikujemy poszczególne rozdziały Podręcznika PMŻ na stronie internetowej <
bractwomadroscizyciowej.pl>, a w lutym 2017 r. wydaliśmy jego wersję papierową..

Na podstawie doświadczeń zebranych z działalności Krakowskiego Centrum Seniora (KCS), dzięki Ninie Woźniak, oraz dzięki trzy letnim doświadczeniom Klubu Dialogu AGORA, (to  zasługa Józka Pustelnika i Marcelego Gajewskiego), uznaliśmy za pożyteczne zorganizowanie Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM). Inspiracją powstania
i działalności Zespołu ZDM była konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), oraz wyniki tej konferencji opisane w Biuletynie RPO nr 8 z 2013 r.

Na podstawie tego Biuletynu opracowaliśmy i przekazaliśmy 4-em krakowskim uczelniom 3 listy intencyjne (RTP, CNP i NOP). W tych listach proponowaliśmy zorganizowanie przez uczelnie Zespołów ZDM, które powinny się zajmować rozwiązywaniem trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku.

Zdając sobie sprawę z trudności związanych  z organizowaniem Zespołów ZDM, opracowaliśmy 4-ty list intencyjny "Razem tworzymy internetową - Wszechnicę Wiedzy Życiowej" (WWŻ). Ten list adresujemy do ludzi dobrej woli Metropolii Kraków, chcących wspólnie działać dla dobra wspólnego. W marcu 2016 r. wysłaliśmy w tej sprawie list do Prezydenta Miasta Krakowa. List ten Prezydent przekazał Pani Dr. Annie Okońskiej -Walkowicz Pełnomocnikowi Prezydenta d/s Polityki Senioralnej. Pani Dr. Walkowicz uznała zawarte w liście propozycje za interesujące i warte realizacji w ramach Miejskiego Centrum Dialogu (MCD). Dzięki tej decyzji w styczniu 2017 r. uruchomiliśmy w ramach Centrum MCD Zespół Dialogu Międzypokoleniowy ZDM.

Wyżej opisane działania i zebrane doświadczenia uświadomiły nam konieczność opracowania nowej wersji Podręcznika PMŻ. W tej nowej wersji postanowiliśmy ująć nasze przemyślenia zawarte w 4-ch listach intencyjnych: RTP, CNP, NOP i WWŻ. Jednak dalsze prace nad tą drugą wersja Podręcznika PMŻ stanęły w miejscu. Członkowie Zespołu ZDM zgłaszali różne wątpliwości i zastrzeżenia do rozwiązań zawartych w Podręczniku PMŻ.

W sierpniu 2017 r. Teresa Nowakowska zaproponowała zmianę tytułu Podręcznika PMŻ na "Mój projekt na życie" (MPŻ). Ta zmiana wszystkim się spodobała, ale ta zmiana oznaczała rewolucję w opracowaniu Podręcznika PMŻ. Projekt MPŻ  trzeba opracować na zupełnie innych zasadach niż Podręcznik PMŻ. Dla opracowania Projektu MPŻ trzeba rozwiązać wiele konkretnych problemów decyzyjnych, a przede wszystkim opracować sam Projekt MPŻ. W Projekcie MPŻ postanowiliśmy ująć przemyślenia zawarte w 4-ch listach intencyjnych: RTP, CNP, NOP i WWŻ, a realizację Projektu MPŻ rozłożyć na 25 lat. Projekt MPŻ jest programem działania dla jednego pokolenia.

Projekt MPŻ jest propozycją programu dla każdego, kto chce nadać nowy sens swojemu życiu, przyjąć światopogląd XXI wieku, a w efekcie wspólnie działać dla wspólnego dobra. Przyjęliśmy założenie, że propozycja programu, Projektu MPŻ nie będzie i nie może być sprzeczny z żadnym światopoglądem oraz z wyznawaną religią. Jest propozycją - rozwinięciem dotychczasowych światopoglądów, dostosowanym do przemian jakie zaszły dotychczas w XXI wieku. Jego sensem - wartością jest stworzenie możliwości różnorodnych wspólnych działań dla wspólnego dobra.

Dotychczas opracowaliśmy:

  • rozdział wstępny Projektu MPŻ , pod tytułem "0. Problemy ogólne wprowadzające", oraz
  • rozdział pierwszy Projektu MPZ "1. Mądrość dążeń człowieka".

W ramach Wszechnicy Wiedzy Życiowej Dr Paweł Koza redaguje blog pod adresem http://wszechnicawiedzyzyciowej.blogspot.com. Zamieszczane są tam teksty i komentarze do Podręcznika Mądrości Życiowej. Teksty zawierają również odniesienia do innych materiałów w internecie. Blog jest platformą dyskusji i wymiany myśli w ramach Wszechnicy WWŻ. Każdy z uczestników może zaproponować swój tekst i podjąć dyskusję. Blog posiada również kanał na YouTube. Na blogu można znaleźć listy intencyjne, fragmenty Podręcznika Mądrości Życiowej z komentarzami oraz teksty popularyzujące treści Podręcznika PMŻ.

Wszechnica Wiedzy Życiowej jest szczególnie otwarta na młodsze i starsze pokolenie. Do współpracy z Wszechnicą WWŻ zostali zaproszeni studenci poprzez stypendium - konkurs na pięć bezpłatnych sesji poświęconych poszukiwaniom mądrości życiowej. Do współpracy z Wszechnicą WWŻ są zaproszeni również mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, którzy chcą dzielić się mądrością.

Nie zależnie od realizacji Projektu MPŻ, jako pierwsi absolwenci Wydziału Elektro - Mechanicznego AGH, opracowaliśmy projekt listu intencyjnego do Władz AGH. W tym liście przedstawiamy propozycje, jak uczcić stulecie powstania Niepodległej Polski przez AGH, z okazji stulecia powstania AGH. Projekt tego listu przekazaliśmy 26.06.2018 r. pani Prof. Annie Siwik, prorektorowi AGH, oraz Prof. Piotrowi Czai Przewodniczącemu Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Intencje listu, oraz motywy jego napisania przestawiliśmy w dniu 26.06.2018. Prof. Czai, w bezpośredniej rozmowie.

W tym miejscu wyjaśniamy nasze intencje i motywy napisania tego listu intencyjnego. Jesteśmy pierwszymi absolwentami Wydziału Elektro-Mechanicznego istniejącego od 1945 r. W styczniu 1996 roku z okazji 50-lecia rozpoczęcia studiów (immatrykulacji) ślubowaliśmy, że będziemy dbać o należny naszej Uczelni autorytet w kraju i zagranicą. AGH nauczyła nas rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych. Chcemy tym naszym przeszło 70 letnim doświadczeniem przyczynić się do zwiększenia należnego naszej Uczelni autorytetu. Jak? Przez rozwój działalności AGH jako uniwersytetu XXI wieku.

AGH uczy i umie rozwiązywać problemy decyzyjne oraz jest uniwersytetem, który może i powinien wykorzystać do tego nauki humanistyczne. Żaden w Polsce uniwersytet
(a może i na świecie) nie ma takiej kadry, która zna i uczy rozwiązywania problemów decyzyjnych, która zna i uczy metod rozwiązywania tych problemów, oraz dysponuje narzędziami do ich rozwiązywania.

AGH jako uniwersytet, dzięki istnieniu Wydziału Humanistycznego ma możliwości i warunki do kształcenia i rozwiązywania problemów decyzyjnych przez nauki humanistyczne. Przez filozofię, psychologię, socjologię i filologię XXI wieku. Naszym zdaniem, jeżeli te nasze propozycje zostaną ogłoszone przez AGH z okazji stulecia Uczelni, mogą zapewnić AGH jako uniwersytetowi, najwyższą kategorię naukową A+. Przyjęta przez Sejm ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" umożliwia Rektorowi AGH podjęcie decyzji w tej sprawie. Dlatego namawiamy Władze AGH do wykorzystania nadarzającej się szansy.

Szczególnym uzasadnieniem powyższej propozycji są przemyślenia Marcina Popkiewicza zawarte w jego książce "Świat na rozdrożu", oraz Ewy Bińczyk zawarte w książce "Epoka człowieka. Retoryka i marazm  antropocenu". Postawą napisania naszego listu intencyjnego do Władz AGH były: artykuł: Edwina Bendyka "Bez utopii będzie potop" (Polityka nr 28 z 11,07-17.07.2018 str. 56-59), przemyślenia przedstawione w Niezbędnikach Inteligenta: "Magia utopii" (Polityka nr 2/2016), 'Wielkie Post" (Polityka nr 1/2017) i "Post człowiek" (Polityka nr 2/ 2017), oraz w ostatnio wydanych "Niezbędniku Współczesnym" Polityki i "Wszystko co wiemy" Tygodnika Powszechnego.

Do tego uzasadnienia dołączamy dwugłos Johna Milbanka, angielskiego filozofa i teologa, oraz Piera Cody, rektora Instytutu Uniwersyteckiego Sophia w Loppiano we Włoszech opublikowany w Gazecie Wyborczej pod tytułem "Do czego służą uniwersytety".(Gazeta Wyborcza dodatek "alehistoria" z 19. marca 2018 r.) Po niżej przytaczamy wyjątki
z wypowiedzi rektora Piera Cody.

Europejskie uniwersytety są miejscem transmisji wiedzy, promocji dziedzictwa kulturowego i wartości. Świadczą one m.in. o bogactwie cywilizacji, w której człowiek zajmuje centralne miejsce. Dzięki swym fundamentom i zdobyczom uniwersytety powinny mieć wkład w zmaganie się z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Uniwersytety muszą niezwłocznie odpowiedzieć na nowe wyzwania nowej epoki, epoki człowieka (antropocenu).

Powyższe wypowiedzi są prawie identyczne naszymi propozycjami zawartymi w projekcie listu intencyjnego do władz AGH. To wszystko co proponujemy sprawdziliśmy
w oparciu o przeszło 3-letnią działalność Klubu Dialogu AGORA (KDA) w Krakowskim Centrum Seniora (KCS), oraz przeszło półtoraroczną działalność Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM) w ramach Miejskiego Centrum Dialogu (MCD). Prawie wszystkie koszty związane z działalnością Klubu KDA i Zespołu ZDM ponosili członkowie tych organizacji.

Prof. Czaja, zaproponował, aby Podręcznik PMŻ, wydać na stulecie istnienia AGH  pod patronatem AGH. Patronat AGH byłby dla nas absolwentów AGH ważnym wyróżnieniem. W związku z tą propozycją, w drugim liście do pani Prof. Siwik z 27.06.2018 r. zaproponowaliśmy, aby w opracowaniu nowego wydania Podręcznika PMŻ wzięli również udział studenci Wydziału Humanistycznego AGH. Wtedy opracowanie Podręcznika PMŻ było by wspólnym dziełem absolwentów - seniorów AGH oraz studentów Wydziału Humanistycznego AGH. Opracowanie Podręcznika PMŻ proponujemy zakończyć w czerwcu 2019 r. Wydanie Podręcznika PMŻ pod patronatem AGH byłoby z jedną form uczczenia stulecia AGH przez absolwentów - seniorów, członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

<-- Spis tresci

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->