7) W oparciu o zebrane materiały, zaczęliśmy opracowywać kolejne, teoretyczne wersje klasyfikacji problematyki oraz kolejne wersje spisu treści MPŻ.

8) Następnie rozpoczęliśmy porządkowanie biblioteki Bractwa, pod kątem uporządkowania literatury, potrzebnej dopracowania MPŻ. Były to i są to: książki, czasopisma oraz artykuły. Polegało to na tworzeniu uporządkowanych zbiorów informacji w formie papierowej w bibliotece Bractwa.

9) To zbieranie i gromadzenie literatury w formie papierowej trwa przez cały czas redagowania opisu MPŻ. Najwięcej „ziarenek prawdy i mądrości życiowej" uzyskaliśmy z artykułów, czasopism problemowych (z Gazety Wyborczej, z miesięczników: Świat nauki, Niezbędnik Inteligenta, Charaktery, z tygodników: Polityka, Przegląd, Forum, Wprost, Newsweek).

10) Kolejnym krokiem było zapoznawanie się z poszczególnymi pozycjami literatury i zapisywanie w pamięci komputerów informacji o tych pozycjach, które uznaliśmy za wartościowe.

11) Następnym krokiem było tworzenie skrótów (mających formę konspektów-streszczeń) najważniejszych pozycji literatury, uznanych za najbardziej wartościowe i zapisywanie ich w pamięciach komputerów. Skróty zawierały informacje, które postanowiliśmy wykorzystać w opisie MPŻ.

12) Równocześnie z redagowaniem skrótów, tworzyliśmy zręby słownika mądrości życiowej. Analizowaliśmy określenia (definicje) znaczenia słów i pojęć podanych w różnych słownikach i wybieraliśmy słowa, które uznaliśmy za najbardziej trafne dla opisu MPŻ. Definicje tych słów zapisywaliśmy w słownikach poszczególnych rozdziałów.

13) Na podstawie tych słowników zaczęliśmy tworzyć „Słownik Mądrości Życiowej" SMŻ dla całego MPŻ. Słownik ten stanowi najważniejszy załącznik MPŻ, oznaczony kodem cyfrowym 9.1.

6.2 Redagowanie opisu MPŻ

1) Właściwe opracowywanie MPŻ rozpoczęliśmy od wstępnego redagowania opisów poszczególnych rozdziałów MPŻ, w oparciu o opracowane skróty poszczególnych pozycji literatury lub przeczytaną literaturę.

2) Podstawowym założeniem MPŻ jest ograniczenie jego objętości do około 40 stron formatu B5 (ISO). Aby to założenie spełnić, musieliśmy równocześnie przemyśleć i opisać uzasadnienia przyjętych rozwiązań w oddzielnych opracowaniach pomocniczych. Są nimi „Rozważania wprowadzająco- uzasadniające" opracowywane dla poszczególnych rozdziałów MPŻ.

3) W trakcie redagowania opisu MPŻ, ujawniła się konieczność równoczesnego przemyślenia i przeredagowania założeń, na których ma być oparty opis. Dla opracowania tych założeń, wykorzystaliśmy przemyślenia Michała Hellera zawarte w punkcie 3. Przedzałożenia, ale skąd? w rozdziale 1-szym książki „Sens życia i sens wszechświata". Te założenia czy przedzałożenia, to punkty wyjścia, na których oparliśmy rozwiązania zawarte w poszczególnych rozdziałach MPŻ.

4) W trakcie redagowania opisu MPŻ, ujawniła się również konieczność równoczesnego przemyślenia słownictwa użytego do opracowania opisu

5) Przemyślenia te zawarte w opracowaniach zawierających analizy trafności doboru słów. Wyniki tych analiz to słowniki stanowiące załączniki do poszczególnych rozdziałów MPŻ oraz „Słownik Mądrości Życiowej" SMŻ. Stanowi on najważniejszy załącznik dla opisu MPŻ..

6) Ze względu na ogrom pracy i czasu, jaki trzeba by poświecić na rzetelne opracowanie tych opracowań pomocniczych, mogliśmy opracować tylko zarysy tych opracowań dla niektórych rozdziałów MPŻ. W większości przypadków te opracowania RWU powstały z założenia skrócenie opisu MPŻ i przeniesieniu do RWU znacznej części opisów PMŻ
7) Musieliśmy się jednak skoncentrować na opracowaniu opisu MPŻ, jako końcowego zamierzonego wyniku. Na stronie internetowej <
BractwoWiedzyZyciowej.pl> opis ten ma być opublikowany oraz zostanie wydane MPŻ w wersji papierowej. Jeżeli to się uda to będzie to zasługa Zbyszka Turczy.

8) W całym wieloletnim cyklu opracowywania PMŻ, wielokrotnie zmienialiśmy i aktualizowaliśmy jego układ, treść i proponowane w nim rozwiązania. Ósmą wersję PMŻ, wydaną w lutym 2017 r. w postaci papierowej traktujemy, jako wersję ostateczną, na obecnym etapie działalności Bractwa Mądrości Życiowej. Obecnie tą wersję PMŻ dla Bractwa Wiedzy Życiowej, dla opracowania MPŻ, dla opracowania przez Zespół MÓZG projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej, traktujemy jako punkt wyjścia, dla projektu WWŻ. Dla projektu rozwiązującego konkretny problem decyzyjny (zorganizowania i uruchomienia WWŻ).

9) PMŻ nie jest pracą naukową, rozwiązującą jakiś problem poznawczy. Dla opisanie takiej pracy naukowej ważny jest styl opisu, jakość języka, forma wizualna opracowania papierowego. Brak pedantycznego spisu literatury, niestaranność języka, błędy językowe, stylistyczne, gramatyczne dyskwalifikują taką pracę naukową. Bo dla każdej pracy naukowej z dziedzin humanistycznych ostateczną ocenę dokonuje jakaś komisja oceniająca. Ta ocena jest ostatecznym efektem pracy naukowe.

10) Natomiast dla projektów rozwiązujących problemy decyzyjne, dla oceny tych projektów jest nie istotna ocena jakiejś komisji. Ostateczną oceną dla takiego projektu jest wybudowanie obiektu, usunięcie w czasie budowy wszelkich błędów projektanta i wykonawcy, uruchomienie obiektu do próbnej eksploatacji, usuniecie wad i błędów projektanta i wykonawcy i przekazanie obiektu do użytkowania. Jeżeli obiekt spełnia oczekiwania inwestora, to oznacza że projektant prawidłowo wykonał swoją pracę, a wydane

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->