klasyfikację bytów, oraz opis świata. Świat podzieliliśmy na opis świata naturalnego, przyrodę martwą (ziemia, wody powietrze) i żywą (rośliny, zwierzęta), oraz na opis świata sztucznego, przyrodę martwą (miasta, domy, drogi) i żywą (rośliny, zwierzęta, człowiek).

5.3. Mądrość poglądów o człowieku

           W rozdziale IV-tym MPŻ przedstawiamy opis świata człowieka, jako spójnej całości, będącą nie wielką cząstką wspólnoty ludzkiej - ludzkości i wspólnoty człowieczej-rodziny. Wspólnoty te są najlepszym miejscem dla powstania i życia człowieka i najważniejszą dla nas częścią świata bytów żywych (przyrody żywej).

           W IV-tym rozdziale MPŻ najważniejszym punktem rozdziału jest punkt "1
. Świat informacji człowieka" Dla zrozumienia dalszej części tego rozdziału i całego MPŻ trzeba sobie przyswoić te pojęcia. W następnych punktach rozdziału opisujemy: Mowę - myślenie - pismo, oraz Religie - Filozofię - Wiedzę. Kolejne punkty to rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych, oraz konsekwencję demokracji, ustanawiającej lud suwerenem. Ostanie dwa punkty to opis sensów, celów i zadań wspólnot człowieczych i elit.

           Wiedza o świecie człowieka powinna być oparta na wiedzy o świecie przyrody. Wszelkie prawa wymyślone i wymyślane przez człowieka (nakazy i zakazy), sprzeczne z prawami świata przyrody powinny zostać poprawione, na prawa zgodne lub nie sprzeczne z prawami przyrody. Wszelkie prawa sprzeczne z prawami przyrody, są nie przestrzegane i niemożliwie do wyegzekwowania.

           W tym świecie człowieka opisaliśmy te ogromne zbiory informacji, będące ogromnymi zbiorami: słów, poglądów (o świecie i człowieku) oraz pojęć abstrakcyjnych. Te ogromne zbiory informacji są tworami wyobraźni człowieka, nie istniejącymi w rzeczywistości. Abyśmy o nich mogli mówić czy pisać musimy je ubrać w słowa, opisy, obrazy. Rozdział ten ma uświadomić człowiekowi różnice pomiędzy bytami samoistnymi (typu: drogą, domem, miastem, samochodem, samolotem), a nie samoistnymi (abstrakcyjnymi typu: przestrzeń, czas, energia, informacja, punkt, prosta, płaszczyzna). W tym rozdziale opisujemy zmiany, które człowiek może i powinien wprowadzać w swoim życiu, używając do tego informację i energię.

           W rozdziale IV-tym MPŻ przedstawiamy opis człowieka i wspólnot człowieczych jako bytów mających szczególną wrodzoną, niczym nieograniczona zdolność przetwarzania informacji. Zdolność nadawania sensu swojemu życiu i życiu wspólnotom człowieczym, określania celów jakie chce osiągnąć, oraz zdarzeń jakie chce przeżyć w swoim życiu. Proponujemy ten świat informacji oprzeć na zdolności człowieka: mówienia, myślenia i pisania o tym świecie, jako świecie samoistnym, materialnym. O świecie, który dawnej uważaliśmy za świat duchowości, duszy i ducha i oddzielony od świata materii.

5.4. Mądrość projektowania przyszłości

          W rozdziale V-tym MPŻ przedstawiamy opis projektowania przyszłości świata i człowieka, czyli świata bytów samoistnych i nie samoistnych. Jest to rozwiązywanie trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku, przez opracowywanie projektów problemów decyzyjnych.

          Mądrość projektowania przyszłości to zbiór informacji potrzebnych do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości i umiejętność jej wykorzystania. Ten zbiór informacji powinien być oparty na wiedzy o świecie i człowieku (opisanej w rozdziałach III-cim i IV-tym MPŻ), oraz na mądrości dążeń człowieka (opisanej w rozdziale II-gim MPŻ).

          Mądrość projektowania przyszłości, trafność podjętej decyzji życiowej, człowiek sprawdza po latach, po zrealizowaniu projektu. W tym rozdziale opisujemy co człowiek winien zrobić, aby jego przewidywania były mądre i trafne. Propozycją dla projektowania przyszłości jest niniejszy MPŻ.

5.5. Wiedza o świecie

5.6. Wiedza o wspólnotach ludzkich

5.7. Wiedza o wspólnocie Polska

5.8. Wiedza o człowieku

          W tych 4-ch rozdziałach proponujemy przedstawić wiedzę charakteryzującą stan istniejący. Propozycje spisów treści tych rozdziałów dołączyliśmy do strony tytułowej MPŻ. Proponujemy nich przedstawić (w telegraficznym skrócie) wiedzę o: świecie, wspólnotach ludzkich, o Polsce oraz o człowieku. Uważamy, że przedstawienie tej wiedzy to prosta działalność dla młodego umysłu. Pozostawiamy ją do opracowania młodym współautorom MPŻ, naszym następcom. W tych rozdziałach powinna być przedstawiona wiedza poglądowa, opisana słowami ze Słownika Mądrości Życiowej.

          Widzimy również potrzebę, możliwość przemyślenia i opracowania wiedzy, charakteryzującej stan przyszły. Dla tych 4-ch rozdziałów proponuję opracować jednakowe opisy tych bytów. Wzorem takiego opracowania mogą być programy rozwoju dużego przedsiębiorstwa (koncernu). Wystarczy każdy z tych rozdziałów i zawartą w nim informacje potraktować programy rozwoju każdego bytu (świata, wspólnoty, Polski), który chce się rozwijać. Była by to wiedza charakteryzująca stan przyszły, wychodząca do stanu istniejącego. Wiedza o rozwoju na 25 lat, opracowywana metoda kroczącą aktualizowana corocznie na dalsze 25 lat. Wtedy spis treści takiego rozdziału byłby następujący:

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->