Następne rozdziały będą opracowywane według następującej kolejności:

PODRĘCZNIK MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ (Wydanie drugie)

PROJEKT SPISU TREŚCI


PRZEDMOWA

0. PROBLEMY OGÓLNE WPROWADZAJĄCE  POW

0.  Wprowadzenie     
WWD
1.  Charakterystyka Podręcznika PMŻ   CPM
2.  Sens Życia Człowieka     
SŻC
3.  Sens Życia Wspólnoty Człowieczej  SŻW
4.  Sens Istnienia Świata   
SIŚ
5.  Problemy Wymagające Rozwiązania   
PWR
6.  Metody Rozwiązywania Problemów 
MRP
7.  Narzędzia Rozwiązywania Problemów 
NRP
8.  Uzasadnienie opracowania Podręcznika PMŻ
UOP
9.  Załączniki     
ZAŁ

1. MĄDROŚĆ DĄŻEŃ CZŁOWIEKA   MDC
0. Wprowadzenie     WWD
1. Idea Doskonałości    IDK
2. Idea Prawdy     
IPD
3. Idea Mądrości     
IMD
4. Idea Dobra     
IDB
5. Idea Miłości     
IMŁ
6. Idea Piękna     
IPK
7. Idea Ładu     
IŁD
8. Idea pozytywnego myślenia   
IPM
9. Załączniki     
ZAŁ
 
2. MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O ŚWIECIE   MPŚ
Ontologia świata realnego - Rytm życia
0.  Wprowadzenie     
WWD
1.  Byty martwe -Ziemia   
BMZ
2. Byty martwe - Wody   
BMW
3. Byty martwe
- Powietrze   BMP
4.  Byty żywe - Rośliny   
BŻR
5.  Byty żywe- Zwierzęta   
BŻZ
6.  Byty żywe - człowiek   
BŻC
7.  Procesy przetwarzania energii   
PPE
8.  Procesy przetwarzania informacji 
PPI
9.  Załączniki     
ZAŁ
   
3. MĄDROŚĆ POGLĄDÓW O CZŁOWIEKU  MPC
Ontologia świata nie - realnego - Algo - rytm życia
0. Wprowadzenie     
WWD
1. Informacja Świat Człowieka   
IŚC
2. Mowa - Myślenie - Pismo   MMP
3. Religie - Filozofia - Wiedza   
RFW
4. Rozwiązywanie Problemów Poznawczych
RPP
5. Rozwiązywanie Problemów Decyzyjnych
RPD
6. Lud - Mądrość życiowa- Radość życia 
LMR
7. Wspólnoty człowiecze  - Ludzkość - Rodzina   
WLR
8. Elity - Władcy - Wynalazcy- Ideolodzy   
EWI
9. Załączniki     
ZAŁ

4. FILOZOFIA XXI WIEKU    FLZ
0. Wprowadzenie     WWD
1. Filozofia przeszła    FPS
2. Filozofia teraźniejsza    FTN
3. Filozofia przyszła   
FPS
4. Filozofia a Prawda    FAP
5. Filozofia a Dobro    FAD
6. Filozofia a Piękno    FAP
7. Filozofia a poznanie    FAP
8. Filozofia pozytywnego myślenia   
FPM
9. Załączniki     
ZAŁ

5.  SOCJOLOGIA XXI WIEKU    SCL
0. Wprowadzenie     WWD
1. Socjologia przeszła   
SPS
2. Socjologia teraźniejsza   
STN
3. Socjologia przyszła   
SPS
4. Socjologia a Prawda   
SAP
5. Socjologia a Dobro     
SDO   
6. Socjologia a Piękno   
SAP
7. Socjologia a poznanie     
SAP
8. Socjologia pozytywnego myślenia 
SPM
9. Załączniki     
ZAŁ

6. PSYCHOLOGIA XXI WIEKU    PCL
0. Wprowadzenie     WWD
1. Psychologia przeszła     
PPS
2. Psychologia teraźniejsza   
PTN
3. Psychologia przyszła     
PPS
4. Psychologia a Prawda   
PAP
5. Psychologia a Dobro                 
PAD 
6. Psychologia a Piękno   
PAP
7. Psychologia a poznanie   
PAP
8. Psychologia pozytywnego myślenia 
PPM
9. Załączniki     
ZAŁ

7. FILOLOGIA XXI WIEKU    FLL
0. Wprowadzenie     
WWD
1. Filologia przeszła     
FPS
2. Filologia teraźniejsza   
FTN
3. Filologia przyszła   
FPS
4. Filologia a Prawda   
FAP
5. Filologia a Dobro     
FAD
6. Filologia a Piękno   
FAP
7. Filologia a poznanie     
FAP
8. Filologia pozytywnego myślenia   
FPM
9. Załączniki     ZAŁ

8.
MĄDROŚĆ PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI MPP
0. Wprowadzenie      WWD
1. Charakterystyka Projektu Przyszłości 
CPP
2. Filozofia Projektowania Przyszłości 
FPP 
3. Punkt Wyjścia i Dojścia   
PWD
4. Ogólny Sens Istnienia   
 OSI
5. Problemy Wymagające Rozwiązania   
PWR
6. Metody Rozwiązywania Problemów 
MRP
7. Narzędzia Rozwiązywania Problemów 
NRP
8. Uzasadnienie Proponowanych Rozwiązań
UPR
9. Załączniki     
ZAŁ

9.  ZAŁĄCZNIKI       ZAŁ
9.1.  Słownik Mądrości Życiowej   SMŻ
9.2.  Wykaz Wybranych Książek   WWK
9.3.  Wykaz Wybranych Czasopism  WWC
9.4.  Wykaz Wybranych Artykułów   WWA


Powyższe wykazy wybranych książek, czasopism i artykułów to wykaz najważniejszych pozycji literatury, która była i jest inspiracją, podstawą i uzasadnieniem proponowanych w PMŻ rozwiązań. W rzeczywistości te wykazy zawierają nie wielką część literatury, która stanowiła podstawę arbitralnego wyboru informacji zawartych w tej literaturze i zapisanych w Podręczniku PMŻ.
Opracowanie: Zbigniew Miksztal, Paweł Koza, Wioletta Wąż


<-- Spis treści

<-- Wstecz