Nasza niecierpliwość zmusiła nas do opracowanie czwartego listu intencyjnego "Razem Tworzymy Internetową - Wszechnicę Mądrości Życiowej". Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, uważamy, że WWŻ ma być normalną uczelnią (nie tylko internetową). WWŻ ma kształcić humanistów w rozwiązywaniu trudnych problemów decyzyjnych i rozwiązywać te problemy, oraz nauczycieli przedmiotu "Mądrość życiowa człowieka" lub "Wiedza życiowa człowieka". Działalność edukacyjna WWŻ ma być oparta na Zespołach Dialogu Wielopokoleniowego (a nie tylko Między- pokoleniowego).

           Przyjęty przez nas 3-ci cel MPŻ, "Sens światopoglądu człowieka XXI wieku", oraz 4-ty cel "Sens wspólnego działania dla wspólnego dobra" wymagał przemyślenia spraw światopoglądowych. Założyliśmy, że w opracowywaniu MPŻ i WWŻ może wziąć i powinien wziąć każdy: zarówno teista, ateista czy agnostyk. Niezależnie od wyznawanego światopoglądu czy religii. Dla wyznawców światopoglądu teistycznego, wyznających różne religie i rożne ich odmiany musieliśmy opracować i zaproponować jakieś wspólne uniwersalne credo.

           Dla ludzi wyznających teizm proponujemy przyjąć "Credo XXI wieku" (opis tej propozycji przedstawiamy w RWU tego rozdziału). Dla ateistów proponujemy jako credo przyjąć książkę autorstwa Daniela C. Dennetta "Od bakterii do Bacha - o ewolucji umysłów". Dla agnostyków nie przestawiamy propozycji, bo im jest niepotrzebne żadne credo. Oni po prostu nie dokonują wyboru.
           Poniżej przedstawiamy, w telegraficznym skrócie, problematykę poszczególnych rozdziałów Mojego Projektu na Życie MPŻ. Spis treści całego MPŻ zawiera strona tytułowa MPŻ.

5.0. Problemy ogólne wprowadzające

           W rozdziale wstępnym „0. Problemy ogólne wprowadzające" MPŻ przedstawiamy charakterystykę MPŻ, a w niej sens opracowania MPŻ. Ważną częścią tego rozdziału jest propozycja sensu życia człowieka, sensu życie wspólnoty człowieczej, oraz sensu istnienia świata. W następnych punktach tego rozdziału opisujemy w telegraficzny skrócie: problematykę poszczególnych rozdziałów MPŻ, metody rozwiązywania problemów, narzędzia potrzebne do ich rozwiązania oraz uzasadnienie opracowania MPŻ.

5.1. Mądrość dążeń człowieka

           W rozdziale II-gim MPŻ zaproponowaliśmy idee, którymi może i powinien kierować się człowiek w swoim życiu. Człowiek, którego interesuje sens życia, mądrość życiowa i wiedza życiowa. Idee, które nadają sens życiu człowieka i życiu wspólnot człowieczych. Idee, które nadają kierunek celom, które człowiek chce osiągnąć i przeżyciom, które człowiek uważa, że warto je przeżyć. Które umożliwiają człowiekowi dobre i coraz lepsze życie, oraz przeżywanie chwil szczęścia.

           Za naczelną ideę proponujemy przyjąć dążenie do doskonałości. Za idee składowe idee: dążenie do prawdy, dobra i piękna. Za idee - narzędzia kolejno: mądrość życiową, miłość i ład. Za najważniejsze dobro, mające najwyższą wartość dla człowieka uważamy życie człowieka. Tą ideę uważamy za bezwzględnie obowiązującą zawsze i wszędzie.

           Za największe zło uważamy działania uświęcające pozbawianie życia człowieka (zabijanie, mordowanie, wojny) oraz narażające człowieka na cierpienie (przemoc, okrucieństwo, tortury). Wykluczamy z naszej działalności: krytykę, udział w protestach lub w organizowaniu protestów, wszelką walkę z kimkolwiek o cokolwiek. Wierzymy, że należy miłować bliźniego swego jak siebie samego, że zło należy dobrem zwyciężać oraz, że nasze działania po owocach ich poznacie.

5.2. Mądrość poglądów o świecie

           W rozdziale III-cim MPŻ przedstawiamy opis świata (całej rzeczywistości) jako spójnej całości, będącą nie wielką cząstką wszechświata, oraz częścią układu słonecznego. Świat jest najlepszym miejscem dla powstanie i istnienie życia, w tym życia człowieka.

           W tym ogromnym zbiorze wszelkich bytów, czyli we wszechbycie wyróżniamy dwa rodzaje światów:

1. Świat bytów samoistnych, materialnych jest spójną całością. Składa się ze świata bytów martwych i żywych oraz ze świata bytów naturalnych i sztucznych. Ten świat jest zbudowany z materii, a ludzie, mający odpowiednią wiedzę, przetwarzają tą materię przy pomocy energii na byty (wyroby) zaspakajające potrzeby człowieka.

2. Świat bytów niesamoistnych, amaterialnych nie jest spójna całością. Składa się ze świata różnych bytów martwych, sztucznych, tworów wyobraźni człowieka. Ten świat bytów, nie istniejących w rzeczywistości, nie jest zbudowany z materii, jest zbudowany z tworów wyobraźni ludzi uzdolnionych. A ci ludzie, aby poinformować innych o tych swoich tworach wyobraźni, muszą te wyobrażenia opisać słowami. Na podstawie tych opisów, ludzie mający odpowiednią wiedzę, przekształcają materię przy pomocy informacji i energii na byty (wyroby) zaspakajające potrzeby człowieka.

          W tym III-cim rozdziale MPŻ, "
2. Mądrość poglądów o świecie" w dalszych punktach tego rozdziału, opisujemy świat bytów samoistnych. Świat bytów niesamoistnych opisujemy w IV-tym rozdziale MPŻ "3. Mądrość poglądów o człowieku".

           W III-cim rozdziale MPŻ najważniejszym punktem rozdziału jest punkt "
1. Świat ogólnych pojęć". Dla zrozumienia dalszej części tego rozdziału i całego MPŻ trzeba sobie przyswoić te pojęcia. W następnych punktach rozdziału opisujemy rodzaje bytów,

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->