Przypuszczamy, że ta praktycznie nieograniczona zdolność mózgu człowieka do przetwarzania ogromnych zbiorów informacji, jest wynikiem pracy ogromnej rzeszy ludzi zajmujących się rozwiązywaniem problemów poznawczych. W XXI wieku ta praktycznie nieograniczona zdolność mózgu człowieka została zwielokrotniona przez nowe narzędzia stosowane przez naukę (komputery), media i miliony internatów. Przypuszczamy, że wskutek nie podjęcia przez ludzi szczególnie uzdolnionych rozwiązywania problemów decyzyjnych, nie mamy do dzisiaj spójnego obrazu świata i człowieka.

          Oczywiście człowiek nie musi określać sensu swojego życia i nie musi zastanawiać się nad różnicą pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem. Każdy człowiek może żyć, jak żyją wszystkie byty żywe, zgodnie z prawami natury i doświadczać pełni życia. Do takiego życia nie jest potrzebny nikomu żaden sens życia, żadna mądrość życiowa i wiedza życiowa.

          Biorą to wszystko pod uwagę proponujemy, zainteresowanym sensem swojego życia, następujące rozwinięcie odpowiedzi na te ważne pytania, przedstawione w podpunkcie "1.6. Rozważania nad sensem MPŻ".

1) Jaki jest sens życia człowieka?
          Każdy człowiek powinien przemyśleć to pytanie i mądrze na to pytanie sobie odpowiedzieć. Uważamy, że w XXI wieku, w wieku ogromnych przemian i globalizacji, jest to ważne pytanie i bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie.

2) Jaki obecnie jest sens mojego życia?
          Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy z osobna. Bo odpowiedz na to pytanie powinna wynikać z odpowiedzi na pierwsze pytanie i z przemyślenia swojego dotychczasowego życia. Z dotychczasowych doświadczeń życiowych, ujawnionych talentów, zdolności i umiejętności, z aktualnie pełnionych ról i z aktualnych warunków życia.

           My uważamy, że moje życie i nasze życie ma sens, gdy określimy i przyjmiemy:

 • Idee dążenia do: doskonałości, dobra, prawdy i piękna,
 • Cele, które warto osiągnąć, bo umożliwiają człowiekowi dążenie do doskonałości,
 • Chwile - zdarzenia, które warto przeżyć, bo zapewniają człowiekowi dobre i coraz lepsze życie.
3) Jaki dzisiaj powinien być sens mojego życia, człowieka XXI wieku?
           Odpowiedź na to trzecie pytanie proponujemy oprzeć po przemyśleniu odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie oraz po udzieleniu sobie odpowiedzi na trzy dodatkowe pytania:
 • Jakie idee w XXI wieku, będą nadawać kierunek mojemu życiu, moim celom i moim przeżyciom?
 • Jakie cele chcę osiągnąć w przyszłości, w XXI wieku i czy będą one zgodne z moimi ideami?,
 • Jakie chwile - zdarzenia chcę przeżywać w przyszłości, aby mi zapewniały dobre i coraz lepsze życie?
Aby pozytywnie odpowiedzieć na te pytania, człowiek w XXI wieku powinien dysponować światopoglądem rozumnym. Proponujemy, aby każdy zainteresowany mądrą odpowiedzią na to pytanie, zapoznał się z "Celem 3 - Sens światopoglądu człowieka" w podpunkcie "1.6. Rozważania nad sensem MPŻ".

3. SENS ŻYCIA WSPÓLNOT CZŁOWIECZYCH

          Człowiek wie, że jest częścią przyrody i aby żyć musi być członkiem jakieś wspólnoty człowieczej, jakiejś rodziny. Człowiek wie, że bez tej wspólnoty, żaden człowiek nie mógłby zostać poczęty, nie mógłby się narodzić i przeżyć swoje dzieciństwo. Człowiek wie, że ta najmniejsza wspólnota, aby działać sprawnie, aby trwać i przetrwać, musi składać się wielu członków. Musi być częścią większej wspólnoty, częścią wspólnoty danej miejscowości, miasta, parafii, gminy, państwa. Dzisiaj świat stał się globalną wioską, a cała ludzkość stała się jedną wielką wspólnotą człowieczą.

          Proponujemy, za sens życia wspólnoty przyjąć wartość, jaką wspólnota sama może sobie: wybrać, przyjąć i nadać życiu swojej wspólnoty. A ta wartość powinna być wyjątkowo dobrą cechą życia wspólnoty, uznaną przez członków wspólnoty za istotną, ważną i cenną. Proponujemy przyjąć za dobrą cechę życia wspólnoty dążenie do doskonałości, a w szczególności do: prawdy, dobra i piękna.

          W związku z tym uważamy, że każda wspólnota, która chce dążyć do doskonałości, a jej działalność ma być efektywna i sprawna, powinna sobie zadać trzy ogólne pytania i odpowiedzieć na nie:
 • Jaki jest sens życia wspólnot człowieczych?
 • Jaki obecnie jest sens życia wspólnot, których jestem członkiem?
 • Jaki dzisiaj powinien być sens życia wspólnot XXI wieku, których jestem lub będę członkiem?
Na podstawie zebranej i przeczytanej literatury proponujemy następującą odpowiedź na te pytania.

Pierwsze pytanie - Jaki jest sens życia wspólnot człowieczych?

           Każdy człowiek racjonalnie myślący, a w szczególności człowiek-decydent jakieś wspólnoty człowieczej, powinien zadać sobie to pytanie. Każdy z nas powinien sobie przemyśleć to pytanie i na nie mądrze odpowiedzieć.

           Na podstawie przemyśleń uzyskanych z wybranych „ziarenek prawdy i mądrości życiowej" proponujemy przyjąć następującą odpowiedź na to pierwsze pytanie.

           Życie wspólnoty człowieczej ma sens, gdy wspólnota przyjęła za najwyższa wartość życia wspólnoty:
 • jakieś idee, które nadają kierunek jej życiu, jej celom i jej działalności,
 • jakieś cele, które wyznaczają to, co dana wspólnota chce osiągnąć w trakcie swojego istnienia,
 • zdarzenia, które określają to, co dana wspólnota chce i uważa, że warto zrobić i przeżyć.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->