5.4. Filozofia XXI wieku

Filozofia XXI wieku jest dziedziną wiedzy porządkująca obraz świata. Podstawą tej filozofii jest propozycja Leibniza (zawarta w liście z 26.8.1714 r. do Remonda) stworzenia filozofii wieczystej (perennis quaedam philosophia). Ta filozofia wieczysta umożliwia nam, z pomocą filologii XXI wieku, uporządkowanie mowy polskiej i opracowanie słownika SMŻ. W SMŻ ustaliliśmy znaczenia wszystkich istotnych słów dla całego podręcznika PMŻ i dla nauk humanistycznych. Filozofię XXI wieku chcemy opracować w oparciu o drugi rozdział PMŻ "2. Mądrość poglądów o świecie".

5.5. Socjologia XXI wieku

Socjologia XXI wieku jest dziedziną wiedzy porządkująca obraz wspólnot człowieczych. Wspólnoty człowiecze to zbiór wspólnot od wspólnoty największej - ludzkości, poprzez wspólnoty narodowe (w tym Polski), do wspólnoty najmniejszej i najważniejszej - rodziny. Rodzina jest wspólnotą zapewniającą istnienie człowieka i wszelkich wspólnot człowieczych. Socjologię XXI wieku chcemy opracować w oparciu o trzeci punkt "3. Sens życia wspólnoty człowieczej" niniejszego rozdziału POW, oraz w oparciu o trzeci rozdział PMŻ "3. Mądrość poglądów o człowieku".

5.6. Psychologia XXI wieku

Psychologia XXI wieku jest dziedziną wiedzy, porządkującą obraz człowieka. Człowiek to spójna całość składająca sie z 8 procesów i odpowiadającym im narządów. Człowiek to twórca wszechsłowia, olbrzymiego chaotycznego zbioru informacji o rzeczywistości. W tym rozdziale proponujemy uporządkowanie tego chaotycznego zbioru informacji o człowieku. Psychologię XXI wieku chcemy opracować w oparciu o trzeci rozdział PMŻ "3. Mądrość poglądów o człowieku".

5.7. Filologia XXI wieku

Filologia XXI wieku jest dziedziną wiedzy porządkującą mowę (język) tych 4-ch dziedzin wiedzy humanistycznej. Filologia XXI jest narzędziem porządkującym obraz: świata, wspólnot człowieczych  i człowieka. W pierwszym wydaniu PMŻ opracowaliśmy SMŻ wszystkich istotnych słów dla całego PMŻ. W niniejszym drugim wydaniu PMŻ dostosujemy SMŻ do potrzeb nauk humanistycznych. W SMŻ zdefiniujemy wszystkie istotne słowa dla wszystkich rozdziałów PMŻ.

5.8. Mądrość projektowania przyszłości

W rozdziale 8-mym PMŻ przedstawiamy opis projektowania przyszłości dla rozwiązywania trudnych problemów życiowych wspólnot człowieczych XXI wieku  Przedstawiamy w nim problemy jakie trzeba rozwiązać w przyszłości, oraz potrzebne do tego metody i narzędzia. Rozdział chcemy i musimy opracować w oparciu o przemyślenia zawarte we wszystkich rozdziałach PMŻ od 0-go do 7-go.

Rozwiązywanie problemów decyzyjnych ma sens, bo "Sens jest najpotężniejszym orężem szczęścia". Pisze o tym Magdalena Dziedziak - Wawro w swojej książce "Alfabet szczęścia".
W tej książce powołuje się na przemyślenia Viktora Frankla, wielkiego psychiatry XX wieku, opisanych w jego książkach, a uznanych przez Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego za najważniejsze książki XX wieku.
Mądrość projektowania przyszłości, trafność podjętej decyzji życiowej, człowiek sprawdza po latach, po zrealizowaniu projektu. Co człowiek winien zrobić, aby jego przewidywania były mądre i trafne, opisujemy w równocześnie opracowywanym w Moim Projekcie na Życie (MPŻ). Projekt MPŻ tworzymy na podstawie PMŻ. Między Projektem MPŻ, a Podręcznikiem PMŻ zachodzi wzajemne sprzężenie zwrotne.


5.9. Załączniki

Załącznikami Podręcznika PMŻ są


9.1. Słownik Mądrości Życiowej
9.2. Wykaz wybranych książek
9.3. Wykaz wybranych czasopism
9.4. Wykaz wybranych artykułów
oraz Rozważania Wprowadzająco - Uzasadniające (RWU)6. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PMŻ

W niniejszym punkcie opisujemy metody (sposoby), jakie zastosowaliśmy przy opracowywaniu PMŻ. Staraliśmy się, aby były to metody uniwersalne, służące do rozwiązywania problemów decyzyjnych i opracowywania projektów rozwiązujących te problemy. Takie metody, które będzie można zastosować do rozwiązywania wszelkich trudnych problemów życiowych.

Opracowanie PMŻ, rozpoczęliśmy od prac przygotowawczych, polegających na: zbieraniu i  zebraniu, literatury, wybraniu z niej pozycji uznanych za odpowiednie dla opracowania PMŻ. Następnie zapoznaliśmy z tą literaturą, robiliśmy skróty pozycji uznanych za ważne, dokonaliśmy ostatecznego wyboru pozycji uznanych za najważniejsze. W wykazach literatury zapisaliśmy informacje o ważnych pozycjach literatury oraz najważniejsze zawarte w nich stwierdzenia.

Kolejnym etapem było redagowanie poszczególnych rozdziałów PMŻ. Redagowanie rozdziałów tworzyliśmy w oparciu o sporządzane skróty literatury, aktualnie poznawaną literaturę, oraz literaturę  dostarczaną (podrzucaną) przez współpracujących z autorami zaprzyjaźnione osoby.

Podstawowym założeniem PMŻ jest ograniczenie jego objętości do około 100 stron A4. W trakcie redagowania opisu PMŻ, ujawniła się konieczność równoczesnego przemyślenia i przeredagowania założeń, na których ma być oparty opis, oraz konieczność opracowania nowej wersji opisu. Dotychczas opracowaliśmy około 10 wersji opisu. Wszystko to jest zapisane na dyskach naszych komputerów.   

W całym wieloletnim cyklu opracowywania PMŻ, wielokrotnie zmienialiśmy i aktualizowaliśmy jego układ, treść i proponowane w nim rozwiązania. Ósmą wersję PMŻ, wydaną w lutym 2017 r. w postaci papierowej traktujemy, jako wersję ostateczną dla pierwszego wydania PMZ.

Obecnie tworzymy drugie wydanie PMŻ, na podstawie rozmowy z Prof. Piotrem Czają (w dniu 26,06, 2018 r.), jako podstawę do opracowania Mojego Projektu na Życie (MPŻ), oraz projektu internetowej WWŻ.

PMŻ nie jest pracą naukową, rozwiązującą jakiś problem poznawczy. Jest projektem rozwiązującym problem decyzyjny, polegającym na opracowaniu PMŻ. Ostateczną oceną tego projektu i praktyczne sprawdzenie jego przydatności będzie opracowanie MPŻ oraz uruchomienie internetowej WWŻ. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń wiemy, że nasze propozycje są realne i efektywne. Wiemy, że na podstawie PMŻ, opracujemy MPŻ oraz uruchomimy WWŻ.

PMŻ opracowaliśmy w oparciu o obecnie dysponowaną przez nas autorów wiedzę, znane nam metody, narzędzia i dysponowane zasoby. Następne znacznie doskonalsze wydania PMŻ, będą mogli opracować nasi młodsi następcy - humaniści, zainteresowani sensem życia, mądrością życiową i wiedzą życiową. Ci młodzi humaniści zastąpią toporny język inżyniera, ładnym, ale ścisłym językiem literackim.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->