Realizacja tego postulatu umożliwi każdemu dziecku, jak wysiądzie z samolotu na dowolnym lotnisku, przeczytanie ważnych informacji zapisanych w 2-ch językach międzynarodowych, w angielskim i w łacinie. Proponujemy język angielski uznać za język biznesu, a łacinę za język wiedzy dla całej ludzkości.

          Uzasadnieniem tej propozycji są następujące stwierdzenia. W języku łacińskim opracowano: całą klasyfikację roślin, zwierząt, nazwy dziedzin nauki, nazwy chorób, lekarstw, elementy prawa. Większość słów w języku angielskim pochodzi z łaciny. Łacina eliminuje chaos fonetyczny języka angielskiego. Litery w łacinie maja jednoznaczną wymowę. Łacina była dawniej językiem elit całe Europy. W XXI wieku łacina powinna być językiem całej ludzkości. Łacina może być narzędziem umożliwiającym porozumiewanie się wszystkich wspólnot ze wszystkimi wspólnotami. Porozumiewania się we wszelkich sprawach wymagających wspólnych działań dla wspólnego dobra. Jesteśmy przekonani, ze ta propozycja umożliwi ograniczenie wielu nieporozumień pomiędzy wspólnotami. Łacina może się przyczynić do ograniczenia lub wyeliminowania wojen. Łacina powinna być drugim językiem urzędowym ONZ i Unii Europejskiej.

          Te nasze propozycje uzasadniają dwa ważne dokumenty o charakterze międzynarodowym:
1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ.
2. Kart praw podstawowych Unii Europejskiej.

          W tym 4-tym celu "Sens wspólnego działania dla wspólnego dobra" przedstawiamy propozycje realizacji 10-12 sensu opracowania MPŻ.

2. SENS ŻYCIA CZŁOWIEKA

          Niniejszy 2-gi punkt "2. Sens życia człowieka" "0. POW" MPŻ jest rozwinięciem "
Celu 1. Sens życia człowieka".

          Przyjmujemy, że człowiek ma mózg i każdy zdrowy człowiek ma możliwość dokonania wyboru sensu swojego życia. Przyjmujemy, że sens życia człowieka to wartość, jaką człowiek sam może: wybrać, przyjąć i nadać swojemu życiu. A ta wartość to dobra cecha życia człowieka, uznana przez człowieka za: istotną, ważną i cenną. Życie człowieka to najważniejsze dobro, mające najwyższą wartość, to najważniejszy dar natury.

           W związku z tym, każdy zainteresowany sensem swojego życia, mądrością życiowa i wiedzą życiową, każdy, kto chce podjąć wysiłek, aby jego życie było dobre i coraz lepsze powinien sobie zadać trzy pytania opisane w podpunkcie "1.6. Rozważania nad sensem MPŻ" i odpowiedzieć na nie.

           Na podstawie zebranej literatury, szerszą odpowiedź na te pytania oparliśmy na następującym ciągu stwierdzeń:

1. Człowiek, Homo sapiens, to twór natury, który w wyniku ewolucji wyodrębnij się ze świata zwierząt. Wszystkie bez wyjątku osobliwości ciała ludzkiego, a w tym i psychiki, wytworzyły się u przodków człowieka stopniowo, w wyniku działania tych samych mechanizmów ewolucyjnych, które sterowały ewolucją innych bytów żywych. Człowiek jest spójną całością, wyodrębnioną ze swojego środowiska, a ściślej ze swojego otoczenia, składającą się z części, które wzajemnie oddziaływają na siebie, na ta całość i na jej otoczenie.

2. Zasadniczą anatomiczną różnicą, dzielącą człowieka od reszty naczelnych są: wielkość mózgu oraz budowa narządu ruchu. Te dwie różnice są wynikiem zmiany warunków życia przodków człowieka. Są wynikiem zejścia przodków człowieka z drzew i życia na sawannie. Te zmiany miały i mają decydujący wpływ na rozwój człowieka i jego potrzeby. Umożliwiały one człowiekowi coraz lepsze zaspakajanie jego naturalnych potrzeb i stwarzały coraz to nowe potrzeby.

3. Zasadniczą nie anatomiczną różnicą, dzielącą człowieka od reszty naczelnych jest niczym nieograniczona zdolność mózgu człowieka do przetwarzania informacji. Mózg człowieka odbiera, za pomocą zmysłów informacje ze swojego otoczenia i swojego organizmu i przetwarza je (myśli) Tak przetworzone informacje mózg przekazuje do swojego organizmu i do otoczenia, a przede wszystkim do swojej wspólnoty (za pomocą mowy). Ta zdolność mózgu umożliwia człowiekowi wzajemne porozumiewania się z członkami swojej wspólnoty, oraz zdobywanie coraz większej wiedzy potrzebnej do życia.

4. Ludzie szczególnie uzdolnieni mają praktycznie nieograniczoną zdolność przetwarzania informacji, ale również tworzenia nowych informacji. Ich mózgi mają nieograniczoną zdolność tworzenia (fantazjowania) tworów swojej wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego. Mają zdolność do tworzenia słów - pojęć niesamoistnych, zdań, pewników i twierdzeń wiedzy, dogmatów wiary, zdolność rozwiązywania problemów poznawczych i decyzyjnych. Wszystkie te stwierdzenia są tworami wyobraźni ludzi szczególnie uzdolnionych. Te twory wyobraźni umożliwiły i ułatwiły człowiekowi poznanie i zrozumienie świata i człowieka, oraz umożliwiły poznanie miejsca człowieka w świecie.

          Dlatego uważamy, że człowiek ma możliwość nadania sensu swojemu życiu. Jest to istotna i najważniejsza różnica pomiędzy człowiekiem, a naczelnymi. Dlatego człowiek powinien nadać sens: swojemu życiu i życiu swojej wspólnocie, oraz powinien zastanowić się nad sensem istnienia świata

          Przypuszczamy, że dzięki myśleniu abstrakcyjnemu, człowiek poznał i zrozumiał różnice pomiędzy światem zwierząt, a światem człowieka. Przypuszczamy, że nawet najbardziej rozwinięte zwierzęta (szympansy bonobo i słonie), nie potrafią określić sensu swojego życia.

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->