5. „Jaki obecnie jest sens życia wspólnot, których jestem członkiem?" Każdy powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie, osobno w odniesieniu do każdej wspólnoty, do której należy. Te pytania, powinny „przymusić" człowieka do zastanowienia się nad sensem istnienia danej wspólnoty. Nad sensem działania w danej wspólnocie. Każdy powinien sobie uświadomić, po co poświęca lub traci cenny czas swojego cennego życia na działalność w danej wspólnocie. Odpowiedź na to piąte pytanie proponujemy oprzeć na przemyśleniach uzyskanych z odpowiedzi na poprzednie pytanie.

6. „
Jaki powinien być sens życia wspólnot w XXI wieku, których jestem członkiem?". Odpowiedź na to pytanie powinna być oparta na przemyśleniach nad pytaniami 4-tym i 5-tym.

          My w MPŻ podpowiadamy, jak uzyskać przemyślaną odpowiedź na te 3 pytania.

Cel 3 - Sens światopoglądu człowieka.


7. „
Jaki jest sens światopoglądu człowieka?" Aby w sposób przemyślany odpowiedzieć na to pytanie proponujemy najpierw zapoznać się z informacjami zawartymi w punktach 2-4 "0.POW" MPŻ.

Po tym proponujemy odpowiedzieć sobie na trzy dodatkowe pytania:

  • Do czego powinien dążyć człowiek?
  • Jakie powinny być cele człowieka?
  • Jakie chwile-zdarzenia warto człowiekowi przeżywać?
          Udzielone odpowiedzi na te pytania, umożliwiają każdemu zastanowienie się nad światopoglądem rozumnym człowieka XXI wieku. Odpowiedź na te pytania powinna „przymusić" człowieka do zastanowienia się nad pięcioma dodatkowymi pytaniami:
  • Co człowiek XXI wieku, powinien zmienić w swoim życiu, aby dostosować się do przemian zachodzących w jego otoczeniu i w świecie?
  • Co człowiek może i powinien zrobić, aby wykorzystać pojawiające się szansę?
  • Co człowiek może i powinien zrobić, aby przeciwstawić się ujawniającym się zagrożeniom?
  • Jakie człowiek może i powinien podjąć działania, aby wprowadzić te zmiany w swoim życiu?
  • Jakie człowiek może i powinien podjąć działania, aby zdobyć zasoby, potrzebne dla wprowadzenia tych zmian?

8. "
Jaki obecnie jest sens mojego światopoglądu?" Aby opowiedzieć na to pytanie, proponujemy, aby każdy przemyślał tą odpowiedź w oparciu o odpowiedź, jaką sobie udzielił na 7-me pytanie, oraz w oparciu o informacje zawarte w punkcie  "2. Sens życia człowieka" rozdziału POW.

9. „
Jaki dzisiaj powinien być sens mojego światopoglądu, człowieka XXI wieku?" Odpowiedź na te pytanie, każdy może i powinien oprzeć na odpowiedzi na 7-me i 8-me pytanie. Na te pytania powinien sobie odpowiedzieć każdy z osobna podobnie jak to opisaliśmy w pkt. 2) Jaki obecni jest sens mojego życia? Odpowiedź na te pytania powinna być dostosowana do: talentów, zdolności i umiejętności każdego człowieka, do ról, jakie obecnie pełni człowiek i przewiduje pełnić w przyszłości, do obecnych i przyszłych warunków życia.

          My w MPŻ podpowiadamy, jak uzyskać przemyślaną odpowiedź na te 3 pytania.

Cel 4 - Sens wspólnego działania do wspólnego dobra.


10. „
Jakie można i powinno się podjąć działania dla krzewienia wiedzy życiowej w Polsce?" Jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać środki Unii Europejskiej. Jakie podjąć działania, aby wspólnoty człowiecze, rozpoczęły wspólne działania dla wspólnego dobra.
W tym celu proponujemy uruchomić ruch Latarników Mądrości Życiowej, na wzór Latarników Polski Cyfrowej. Uruchomienie ruchu Latarników Mądrości Życiowej jest w pełni zgodne z założeniami określającymi na co wydane będą środki uzyskane z Unii Europejskiej (na edukacje, projekty innowacyjne, na podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencję). Nasza propozycja spełnia wszystkie te wymagania, jest projektem stricte innowacyjnym. Jest projektem, w którym nie wydaje się pieniędzy na „niemyślące chodniki, drogi i budynki" (artykuł „Co wymyśli chodnik" - Gazeta Wyborcza 20-31.05.2015 str.14-16).

11. „
Jakie można i powinno się podjąć działania dla krzewienia mądrości życiowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych?" Jak najlepiej, najefektywniej wykorzystać środki Unii Europejskiej? W tym celu proponujemy opracowanie MPŻ w wersji beletrystycznej: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Te wersje MPŻ powinny być podstawą opracowania programu przedmiotu „Wiedza życiowa człowieka"(WŻC). Program WŻC i wersje beletrystyczne MPŻ może i powinna opracować WWŻ (na zlecenie MEN). Wskazanym byłoby, by wprowadzenie do szkół przedmiotu WŻC, zostało poprzedzone odpowiednim szkoleniem nauczycieli. Takie szkolenia może i powinna prowadzić WWŻ (na zlecenie MEN).

12. „
Jakie Polska mogłaby podjąć działania dla krzewienia mądrości życiowej na świecie, w ramach projektów ponad narodowych?" Proponujemy rozważyć możliwość wystąpienia Polski na forum międzynarodowym (w Unii Europejskiej i ONZ) z postulatem nauczania przedmiotu „Mądrość życiowa człowieka" na całym świecie, w trzech językach: w języku ojczystym danego kraju, w języku angielskim i łacińskim.

          Celowym byłoby opracowanie MPŻ w wersji beletrystycznej: dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech językach: ojczystym, angielskim i łacińskim. Każde dziecko na świecie powinno otrzymać w szkole MPŻ w tych trzech językach. Podobnie jak każde dziecko chodzące do szkoły w Krakowie (przed rokiem 1914, przed pierwszą wojną światową), otrzymywało w szkole, trzy elementarze w języku polskim, niemieckim i francuskim. Podobnie jak przed rokiem 1914 i w okresie międzywojennym, każdy maturzysta zdawał egzamin z łaciny i znał elementy języka greckiego.

<-- Spis tresci

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->