5. PROBLEMY WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA

Podręcznik Mądrości Życiowej jest książką, opublikowaną w internecie, zawierająca podręczny zbiór informacji potrzebny każdemu. Potrzebny do kierowania życiem swoim i wspólnoty, oparty na mądrości życiowej. Potrzebny w XXI wieku w epoce antropocenu i informacji, której dotychczas ludzkość nigdy nie doświadczała. W epoce, do której musi się dostosować: świat, każda wspólnota i każdy człowiek. A życie człowieka w XXI wieku w sposób zasadniczy różni się od życia w XIX wieku i XX wieku.


Będzie się różnić metodami i narzędziami do: przetwarzania informacji, produkcji wszelkich wyrobów, a ta produkcja będzie produkować wszytko w nadmiarze. Większość ludzi przestanie się ze sobą komunikować, stanie się "oglądaczami". Największą radość życia będą czerpać z jedzenie i z bezmyślnego oglądania wszystkiego. Większość nie przetworzy zebranych informacji na wiedzę potrzebną do przystosowania swojego życia do przemian zachodzących w świecie.

Te wszystkie niekorzystne zjawiska wystąpią w najwyższym stopniu w krajach demokratycznych. Bo w tych krajach nauka, media i miliardy ludzi używających internet, tworzą codziennie miliardy chaotycznej ogłupiającej informacji. Bo w tych krajach produkuje się największą ilość książek, czasopism dostarczających miliardy informacji, utopionych w bezmiarze słów. Wybranie z tego bezmiaru słów istotnych i potrzebnych dla życia człowieka - czytelnika jest nie możliwe.

Bo w tych książkach, czasopismach nie ma opracowań syntetycznych, dostarczających informacji w pigułce potrzebnych do życia każdemu. Dlatego w krajach demokratycznych społeczeństwo nie rozumie rzeczywistości i z tej przyczyny będzie dokonywać coraz głupszych wyborów - decyzji. Wystarczy zapoznać się z sytuacją w Wenezueli. W tym roku inflacja w tym kraju ma wynieść milion procent.

Te wszystko wymaga radykalnych zmian w organizacji działania państw, a w szczególności krajów demokratycznych. Wymaga sprostania nowym wyzwaniom XXI wieku przy pomocy "totalnej" edukacji całego społeczeństwa. Takiej edukacji, która dostarczy społeczeństwo wiedzę o  rzeczywistość (w pigułce) i które umożliwi podejmowanie mądrych decyzji - wyborów. Ta "totalna" edukacja powinna być oparta na wiedzy życiowej, która mogą i powinny dostarczać społeczeństwu uniwersytety XXI wieku.

Z tej przyczyny w niniejszym drugim wydaniu PMŻ, proponujemy nowe wersje:

  • rozdziału wstępnego "0. Problemy ogólne wprowadzające" (POW),
  • rozdziału "1. Mądrość dążeń człowieka" (MDC),
  • rozdziałów "2. Mądrość poglądów o świecie" (MPŚ) i "3. Mądrość poglądów o człowieku" (MPC) opisujące świat i człowieka jako spójne całości.
  • nowe rozdziały 4-7 stanowiące całkowicie nowe spojrzenia na nauki humanistyczne XXI wieku, oraz
  • rozdziału "8. Mądrość projektowania przyszłości", opartej na rozwiązaniach proponowanych w PMŻ.

Z tej przyczyny w tym drugim wydaniu PMŻ podjęliśmy decyzję opracowania wiedzy ogólnej dla nauk humanistycznych XXI wieku i podstawy dla wielu kierunków istniejących we współczesnych naukach humanistycznych. Ta decyzja oparta jest na cybernetyce (zapewniającej wiedzę o sterowaniu: maszynami, człowiekiem i społeczeństwem), oraz na wiedzy o mózgu.
Taką wiedzą ogólną dysponują od wieków nauki przyrodnicze i techniczne. Ich sukcesy podziwiają humaniści, ale nie potrafią znaleźć przyczyny braku takich sukcesów. A tą podstawowa przyczyną jest brak uporządkowanej mowy i jednolitego słownika nauk humanistycznych, określającego definicje wszystkich istotnych słów dla wszystkich dziedzin nauk humanistycznych.
 
Poniżej przedstawiamy, w telegraficznym skrócie, problemy wymagające rozwiązania, przedstawione w poszczególnych rozdziałach Podręcznika PMŻ.


5.0. Problemy ogólne wprowadzające

W rozdziale wstępnym „0 Problemy ogólne wprowadzające" (POW) PMŻ przedstawiamy charakterystykę PMŻ. a w nim: sens, cel i zadania opracowania PMŻ  Ważną częścią tego rozdziału są podpunkty: 1.3. Punkt wyjścia i dojścia PMŻ, 1.4. Założenia merytoryczne, 1.5. Założenia metodologiczne, oraz 1.6. Rozważania nad sensem PMŻ.


W następnych punktach rozdziału POW przedstawiamy bardzo ważną problematykę: 2. Sens życia człowieka, 3.sens życia wspólnot człowieczych, oraz 4. Sens istnienia świata.

W punkcie 5, 6 i 7 przedstawiamy: problemy wymagające rozwiązania, metody i narzędzia jakie zastosowaliśmy dla opracowania PMŻ. Punkt ósmy "8. Mądrość projektowania przyszłości" opracowaliśmy na podstawie rozwiązań proponowanych we wszystkich rozdziałach PMŻ.


5.1. Mądrość dążeń człowieka

W rozdziale pierwszym "1. Mądrość dążeń człowieka" zaproponowaliśmy 8 idei, którymi może i powinien kierować się człowiek w swoim życiu. Człowiek, którego interesuje sens życia, mądrość życiowa i wiedza życiowa. Idee, które nadają sens życiu człowieka i życiu wspólnot człowieczych. Idee, które nadają kierunek celom, które człowiek chce osiągnąć i przeżyciom, które człowiek uważa, że warto je przeżyć.

Za ideę naczelną - ogólną rozdziału (punkt 1) proponujemy przyjąć dążenie do doskonałości. Za idee umożliwiające dążenie do doskonałości proponujemy uznać: dążenie do prawdy, dobra i piękna. Za idee - narzędzia: mądrość życiową, miłość i ład.

Za najważniejsze dobro, mające najwyższą wartość dla każdego człowieka, uważamy życie człowieka. Tą ideę uważamy za bezwzględnie obowiązującą zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach.

5.2. Mądrość poglądów o świecie

W rozdziale "2. Mądrość poglądów o świecie" przedstawiamy opis świata. W tym ogromnym zbiorze wszelkich bytów, czyli we wszechbycie wyróżniamy dwa rodzaje światów:

  1. Świat bytów materialnych - samoistnych jest zbiorem bytów martwych (ziemi, wód i powietrza), oraz bytów żywych (rośli, zwierząt i człowieka). Wśród bytów materialnych wyróżniamy: byty naturalne tworzone przez przyrodę i byty sztuczne tworzone przez człowieka. Ten świat opisujemy w niniejszym drugim rozdziale "2.. Mądrość poglądów o świecie".
  2. Świat bytów niematerialnych - niesamoistnych - nazwanych przez nas "wszechsłowiem" jest chaotycznym zbiorem słów, poglądów i pojęć tworzonych przez człowieka. Ten świat opisujemy w rozdziale "3. Mądrość poglądów o człowieku".

W rozdziale 2-gim PMŻ przedstawiamy świat jako spójną całość, składającą się z 8-miu części, które wzajemnie oddziaływają: na siebie, na tą całość i na jej otoczenie.

Są to 3 zbiory bytów martwych: ziemia, wody, powietrze (opisane w punktach od 1 do 3) , 2 zbiory bytów żywych: rośliny i zwierzęta (opisane w punktach od 4 do 5). W punktach od 1 do 5 opisujemy budowę tych bytów - rodzaje materii, z których są zbudowane (pierwiastki i związki chemiczne, oraz wielkości charakteryzujące te byty). W punktach od 6 do 8 opisujemy wzajemne oddziaływanie tych bytów, polegające na przetwarzaniu: materii, energii i informacji. W tych punktach opisujemy przemiany zachodzące w świecie i w jego poszczególnych częściach, oraz skutki tych przemian.


5.3. Mądrość poglądów o człowieku


W rozdziale 3-cim Podręcznika PMŻ przedstawiamy człowieka, jako spójną całość, składającą się z 8-miu części, które wzajemnie oddziaływają: na siebie, na tą całość i na jej otoczenie. Te części człowieka to narządy człowieka i procesy odbywające się w jego organizmie..
Człowiek pobiera z otoczenia 3 rodzaje materii (powietrze - oddycha, wodę - pije i produkty ziemi - je), przetwarza je i wydala. W 4-tym punkcie tego rozdziału opisujemy przemieszczanie się człowieka (jego ruch), 5-tym proces regeneracji mózgu czyli sen, a w 6-tym radość życia. W tym ostatnim punkcie zwracamy uwagę na doniosłość dla człowieka przeżywania chwil szczęścia, jakim jest wzajemne pożądanie kobiety i mężczyzny  (seks) dla poczęcie nowego człowieka, oraz wzajemne pożądanie, nie dające niechcianej ciąży. 

W 7-mym i 8 mym punkcie tego rozdziału zajmujemy się przetwarzaniem energii i informacji przez organizm człowieka. W punkcie "8.Przetwarzanie informacji" zwracamy uwagę na to, że tylko człowiek ma zdolność tworzenia tego ogromnego chaotycznego zbioru słów, zdań i informacji. Ten chaotyczny zbiór informacji o rzeczywistości, nazwanych przez nas "wszechsłowiem", podzieliliśmy na 8 podpunktów.

Wszechsłowie jest tworem wyobraźni człowieka. Jest zbiorem słów, bytów ulotnych, będących drganiami powietrza. Aby wszechsłów przekształcić byt trwały (nie ulotny) trzeba go zapisać na jakimś nośniku informacji (dokumencie, książce, dysku). Ludzie twórcy tych informacji, aby poinformować innych o tych swoich tworach wyobraźni, muszą stworzyć modele tych wyobrażeń. Na podstawie tych modeli, ludzie mający odpowiednią wiedzę, przekształcają te modele na projekty umożliwiające wytwarzanie bytów materialnych (wyrobów) Przykładowo mogą to być projekty: nowego modelu samochodu, projekty nowoczesnego, energooszczędnego domu, nowej stolicy Brazylii, Huty Katowice. 

<-- Spis treści

<-- Wstecz

Czytaj dalej -->