I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Punkt wyjścia projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej

          Każda organizacja po podjęciu decyzji o jej powołaniu, powinna na początku określić swój punkt wyjścia. Przyjęliśmy, że punkt wyjścia projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej, powinien być zgodny z naszą „filozofią idei" o naszym świecie i naszym miejscu na tym świecie.

          Wierzymy, bowiem, że:

          1) Planeta Ziemia, nasz świat, jest wyjątkowym miejscem we wszechświecie. Jest miejscem powstania i rozwoju życia. Jest miejscem, które stało się przyjaznym środowiskiem dla człowieka. Jest najlepszym miejscem dla naszego najważniejszego dobra, mającego najwyższą wartość, jakim jest nasze życie (za Anthony de Mello "Odkryć życie na nowo").

          2) To nasze życie, może być coraz lepsze, coraz szczęśliwsze - dzięki naszemu mózgowi. Ten nasz mózg jest najlepszym narzędziem: do odbierania informacji z otoczenia i swojego organizmu i przetwarzania ich na informacje zapewniające trwanie i przeżycie. To przetwarzanie informacji umożliwia każdemu stopniowe tworzenie naturalnego sensu swojego życia. Ten naturalny sens życia umożliwia człowiekowi życie. Mózg jest narzędziem do zbieranie „ziarenek prawdy o rzeczywistości", umożliwiających nam coraz lesze rozwijanie naszej wiedzy. Mózg jest narzędziem do zbierania "ziarenek mądrości" umożliwiających coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb (za Michałem Hellerem "Sens życia i sens wszechświata").

          3) To coraz lepsze zaspakajanie naszych potrzeb, możemy zwielokrotnić dzięki naszej mowie. Mowie stanowiącej narzędzie: do wzajemnego porozumiewania ludzi i tworzenia wspólnot człowieczych działających dla wspólnego dobra. Ta mowa to zbiór słów, będących tworami wyobraźni człowieka. A znaczenie tych słów jest umową zawartą pomiędzy członkami wspólnot człowieczych. Dlatego wspólnoty, aby efektywnie działać muszą dysponować umową, określającą w-sposób jednoznaczny znaczenie słów używanych w tym wspólnym działaniu (za Marianem Mazurem "Cybernetyka i charakter" rozdział 2).


2. Sens projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej

          Sens to wartość danego bytu (tworu lub zdarzenia) wybrana, przyjęta i nadana przez człowieka danemu bytowi. A wartość bytu to dobra cecha bytu, uznana przez człowieka za cenną. Słowo "sens" odnosimy do bytu, jest to cecha bytu. Słowo "znaczenie" odnosimy do słów, (które oczywiście są też bytami) i umawiamy się, że znaczenie jest to cecha słów. (Za Michałem Hellerem).

          Założyliśmy, że sens opracowania Projektu WWŻ powinien wynikać ze sensu życia człowieka, sensu istnienia wspólnot człowieczych, oraz z ważnej i pilnej konieczności rozpoczęcia wspólnej działalności wspólnot człowieczych dla wspólnego dobra.

          Sensem (wartością) projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej jest zapewnienie każdemu dostępu do wiedzy potrzebnej dla:

1) rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych,

2) dokonywania trafnych wyborów,

3) podejmowania mądrych decyzji życiowych, w szczególności przez młodych.Rozdział siódmy

Uzasadnieniem tych stwierdzeń są między innymi:

wypowiedź Jerzego Hausnera z września 2016 r. w rozmowie z Krzysztofem Janosiem w <money.pl>

artykuł Aleksandry Zborowskiej "Humanista z duszą inżyniera" zawarty w dodatku Edukacja Tygodnika Newsweek z września 2016 r.


3. Cel projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej

          Cel to byt (twór lub zdarzenie), który człowiek może i powinien stworzyć, aby osiągnąć określony sens. Celem podstawowym projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej stworzenie narzędzi umożliwiających każdemu:

          1) nadanie sensu swojemu życiu,

          2) dostęp do wiedzy zawartej w:

Podręczniku Mądrości Życiowej (PMŻ),

Podręczniku Wiedzy Życiowej (PWŻ),

Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).


4. Zadania projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej

          Zadanie to zbiór zdarzeń, jakie muszą zaistnieć, aby osiągnąć określony cel. To zbiór czynności, które trzeba wykonać, aby osiągnąć określony cel.

          Zadaniami projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej est:

1) Zorganizowanie i uruchomienie Zespołów Dialogu Międzypokoleniowego (ZDM) młodych humanistów, oraz seniorów, studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

2) Opracowanie (skorygowanie i uzupełnienie) Podręcznika Mądrości Życiowej (PMŻ).

3) Opracowanie Podręcznika Wiedzy Życiowej (PWŻ).

4) Systematyczne opracowywanie poszczególnych części Wszechnicy Wiedzy Życiowej (WWŻ).

          Proponujemy, aby oba Podręczniki PMŻ i PWŻ, oraz WWŻ zostały opracowane zgodnie założeniami merytorycznymi i metodologicznymi opisanymi w PMŻ, w rozdziale "Problemy ogólne wprowadzające", opublikowanym na stronie internetowej BMŻ.

          Tworzenie internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej powinno polegać na systematycznym tworzeniu poszczególnych rozdziałów Wszechnicy Wiedzy Życiowej, na podstawie wyżej wymienionych Podręczników. Przy tworzeniu strony internetowej Wszechnicy Wiedzy Życiowej chcemy wykorzystać doświadczenia uzyskane z działalności Klubu Dialogu „Agora", oraz doświadczenia związane ze organizowaniem i uruchomieniem strony internetowej BMŻ. Projekt Wszechnicy Wiedzy Życiowej  proponujemy realizować na podobnych zasadach, jakie przyjęto przy realizacji WIKIPEDII oraz KDA.

          Obecnie najważniejszym zadaniem nauk humanistycznych jest umożliwienie młodym humanistom poznanie metod i narzędzi rozwiązywania problemów decyzyjnych. Rozwiązań stosowanych od lat przez inżynierów - projektantów. Polegać ma to na wspólnym rozwiązywaniu trudnych problemów decyzyjnych, w ramach ZDM ludzi młodych i seniorów. Młodych humanistów z duszą inżynierów i seniorów - inżynierów z duszą humanisty. Inżynierów, którzy w swojej pracy zawodowej rozwiązywali trudne problemy decyzyjne.


5. Adresaci projektu Wszechnicy Wiedzy Życiowej

          Projekt WWŻ adresowany jest do dwóch grup ludzi: do młodych i do seniorów. Do młodych humanistów, (studentów, magistrów, doktorantów: filozofii, psychologii, socjologii, filologii i informatyków), którzy z pasją chcą rozwiązywać trudne problemy życiowe wspólnot człowieczych XXI wieku, lub chcą pełnić rolę latarników mądrości życiowej.

          Do młodych, którzy chcą dążyć do doskonałości, oraz nadać sens swojemu życiu. Do młodych, którzy chcą świadomie kierować swoim życiem i podejmować-mądre decyzje życiowe. Do młodych, którzy chcą być elitą naszego społeczeństwa i latarnikami mądrości życiowej.

          Do seniorów, którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenie życiowe i swoją mądrość życiową, dla nadania nowego sensu swojemu dalszemu życiu. Którzy chcą sprawdzić i zastosować stwierdzenie Elkhonona Goldberga, iż starzejący się umysł jest zdolny do sukcesów, które są możliwie jedynie w tym właśnie wieku.

          Zbigniew Miksztal

Wszechnica Wiedzy Życiowej

BRACTWO MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ

BRACTWO WIEDZY ŻYCIOWEJ

Kontakt: 784 972 521

NASTĘPNA STRONA -->

PODRĘCZNIK WIEDZY ŻYCIOWEJ

SPIS TREŚCI